Debata na temat Raportu o stanie Powiatu Częstochowskiego

W debacie nad raportem o stanie powiatu oprócz radnych powiatowych mogą zabrać głos także mieszkańcy powiatu częstochowskiego. Aby mieszkaniec mógł wziąć udział w debacie, musi złożyć odpowiednie zgłoszenie do Przewodniczącego Rady Powiatu, które powinno zawierać: imię i nazwisko oraz własnoręczny podpis, 300 podpisów mieszkańców powiatu udzielających poparcia. Zgłoszenie należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który została zwołana sesja, podczas której ma być przedstawiony raport.

Zgodnie z art.30 ust.8 ustawy o samorządzie powiatowym podczas debaty mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania zgłoszenia przez Przewodniczącego Rady Powiatu. Liczba osób, które przewodniczący dopuszcza do głosu wynosi 15.

Art.30a ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz.1526) nałożył na Zarząd Powiatu obowiązek corocznego przedstawienia do dnia 31 maja raportu o stanie powiatu.

Art. 30a ust.3 mówi, że Rada Powiatu rozpatruje raport o stanie powiatu podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia absolutorium zarządowi. Raport jest rozpatrywany w pierwszej kolejności i przeprowadza się nad nim debatę.


Informacji o raporcie o stanie powiatu oraz o terminie sesji, na której będzie rozpatrywany należy szukać na stronie internetowej www.czestochowa.powiat.pl lub BIP Starostwa Powiatowego.


1.Raport o stanie Powiatu Częstochowskiego za 2022 r.(pdf)

2.Informacja w sprawie debaty na temat raportu o stanie powiatu ( pdf)

3.Lista poparcia (pdf)

4.Formularz zgłoszeniowy do udziału w debacie nad raportem o stanie powiatu

5.Informacja o przetwarzaniu danych.