O nas

22 marca 2000 roku Rada Powiatu w Częstochowie ustanowiła herb i flagę powiatu częstochowskiego i określiła zasady ich eksponowania.


Herb powiatu powinien być umieszczony w sali obrad Rady Powiatu i na budynkach powiatowej administracji zespolonej. Herb może być umieszczany na urzędowych pieczęciach, może także zdobić blankiety korespondencyjne i druki okolicznościowe. Może być eksponowany z okazji uroczystości w miejscu ich odbywania, jednak wyłącznie za zgodą Zarządu Powiatu.

Flagę powiatu częstochowskiego należy wywieszać na budynkach administracji powiatowej dla uczczenia uroczystości państwowych i samorządowych oraz w czasie oficjalnych wizyt na terenie powiatu przedstawicieli najwyższych władz państwowych i oficjalnych delegacji zagranicznych. Flagę można wywieszać na budynkach administracji powiatowej i w innych miejscach wyłącznie za zgodą Zarządu Powiatu. Jeśli flaga powiatu znajduje się obok flagi państwowej, to musi być umieszczana na niższym maszcie (poziomie), zawsze z prawej strony.


          Komentarz heraldyczny doktora Marcelego Antoniewicza, autora herbu, historyka Akademii im. J. Długosza w Częstochowie, członka Polskiego Towarzystwa Heraldycznego:
          Herb powiatu częstochowskiego nawiązuje do tradycji historycznych i heraldycznych regionu, czerpiąc zeń motywy symboliczne godła oraz barw. Ziemie zespolone współcześnie w granicach powiatu częstochowskiego, w zasadniczym swym zrębie, od zarania należały do historycznej Małopolski - do ziemi krakowskiej, później województwa krakowskiego. W zdecydowanej większości były to ziemie należące do domeny królewskiej, zorganizowanej na tym terenie w tzw. starostwa niegrodowe: lelowskie i olsztyńskie. Cały ten obszar od końca XIV wieku, aż do rozbiorów, wchodził w skład powiatu lelowskiego, którego ziemie stanowiły trzon współczesnego powiatu częstochowskiego.
          Występująca w herbie powiatu wieża obronna nawiązuje do architektury warownej "orlich gniazd", czyli do zamków królewskich wzniesionych za Kazimierza Wielkiego. Jest to zarazem nawiązanie do historycznej heraldyki miast znajdujących się na terenie powiatu: powiatowego niegdyś Lelowa (lokowanego za Kazimierza Wielkiego), Przyrowa (także zawdzięczającemu prawa miejskie temu wybitnemu królowi), Koniecpola i Częstochowy, siedziby władz powiatowych od XIX stulecia. Wieża obronna, w formie sugerującej budowlę z białych ciosów kamiennych, w naturalny sposób nawiązuje do architektury zamków i strażnic warownych na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej, w tym do powszechnie znanego zamku w Olsztynie. Posadowiony na wieży orzeł w koronie nawiązuje do heraldyki królewskiej, przypominając specyfikę historyczną tych ziem, strzeżonych przez zamki królewskie, do których nieprzypadkowo przylgnęło określenie "orlich gniazd". Orzeł zarazem nawiązuje do historycznego herbu ziemi krakowskiej, przypominając małopolski rodowód ziem nad górną Wartą i Pilicą, leżących przez wieki w powiecie lelowskim. Forma orła celowo więc stara się przypominać godło herbu ziemi krakowskiej i stołecznego niegdyś województwa krakowskiego.
          Lilia heraldyczna w prześwicie bramy symbolizuje szczególną obecność w tym miejscu Matki Bożej i jest nawiązaniem do Cudownego Obrazu Częstochowskiej Madonny. Lilia bowiem to nie tylko powszechnie przyjęty w symbolice chrześcijańskiej znak Bogarodzicy, ale również motyw heraldyczny zdobiący płaszcz Matki Boskiej Częstochowskiej, rezydującej na Jasnej Górze Królowej Korony Polskiej. Umieszczenie znaku lilii w bramie wieży obronnej ma oznaczać szczególną obronę regionu przez Panią Jasnogórską - a zarazem ochronę, jaką ta ziemia dawała i daje Sanktuarium Jasnogórskiemu.
          Barwy heraldyczne w herbie powiatu przyjęte zostały z tradycji herbowej historycznego województwa krakowskiego i większości historycznych miast regionu (Lelowa, Przyrowa, Olsztyna, Koniecpola) - odcinając się tym samym od tradycji barw górnośląskich, zawartej w herbie miasta Częstochowy.