XXXI Sesja

Zapraszamy na XXXI Sesję  Rady Powiatu Częstochowskiego, która odbędzie się w dniu 2 grudnia 2021 o godz. 10:00 w trybie zdalnym.


Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad XXXI Sesji i powitanie.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Przedstawienie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

5. Powołanie komisji uchwał i wniosków.

6. Informacja z działalności Starosty i Zarządu w okresie międzysesyjnym, referent starosta K. Smela.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Częstochowskiego na lata 2021 – 2028, referent skarbnik K. Toczko, druk nr 2/XXXI/2021.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu częstochowskiego na 2021 rok, referent skarbnik K. Toczko, druk nr 3/XXXI/2021.

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu nieruchomości ustanowionego na rzecz jednostki organizacyjnej Powiatu Częstochowskiego, referent naczelnik wydziału OK K. Ostalski, druk nr 1/XXXI/2021.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/225/2021 Rady Powiatu Częstochowskiego w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków PFRON w 2021 roku, referent dyr. PCPR K. Buchajczuk, druk nr 4/XXXI/2021.

11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków PFRON w 2021 roku, referent dyr. PCPR K. Buchajczuk, druk nr 5/XXXI/2021.

12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji „Programu profilaktycznego wczesnego wykrywania raka jelita grubego dla mieszkańców powiatu częstochowskiego na lata 2020 – 2021, kontynuacja w latach 2022 – 2025”, referent naczelnik Wydziału EZK L. Smolarski, druk nr 6/XXXI/2021.

13. Podjęcie w sprawie ustalenia wysokości składników wynagrodzenia dla Starosty Częstochowskiego, referent przewodniczący Rady A. Kubat, druk nr 7/XXXI/2021.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr II/15/2018 Rady Powiatu Częstochowskiego z dnia 29 listopada 2018r. w sprawie wysokości i zasad wypłacania diet dla radnych i nieetatowego Członka Zarządu, referent sekretarz H. Sobel, druk nr 8/XXXI/2021.

15. Korespondencja Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym, referent przewodniczący rady A. Kubat.

16. Wnioski i oświadczenia radnych; komunikaty.

17. Zamknięcie obrad XXXI Sesji.


Projekty uchwał