Rozpoczęła się przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 1057 S na odc. Huta Stara A - Poczesna dł. 2970 m i nr 1056 S odc. Mazury - Młynek dł. 970 m, gmina Poczesna.


Zakres przebudowy obejmuję kompleksową przebudowę dróg z pełną wymianą konstrukcji, nawierzchni bitumicznej, przebudowę  systemu odwodnienia, przebudowę sieci wodociągowej i elektroenergetycznej,budowę chodników i  zjazdów z kostki brukowej oraz zatok autobusowych. Koszt przebudowy wyniesie 7 826 983,87 zł. 

Zadanie jest dofinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych Województwa Śląskiego. 

Wykonawca przebudowy jest przedsiębiorstwo OLS Sp. z o.o. Sp. K, ul. Chopina, 42-700 Lubliniec.

Termin zakończenia przebudowy - 30.08.2022 r.

Stan dróg ma znaczący wpływ na poziom bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Stale wzrastające natężenie ruchu powoduje konieczność przebudowy i modernizacji sieci komunikacyjnej. Wiele istniejących i od dawna eksploatowanych dróg w całym kraju nie odpowiada obecnym lub przewidywanym wymaganiom zwiększonego obciążenia. Czynniki drogowe wpływaj na bezpieczeństwo ruchu w znacznie większym stopniu niż wynikałoby to ze statystyk wypadków drogowych. Trudno jednoznacznie oszacować wpływ transportu drogowego na funkcjonowanie współczesnych społeczeństw. Niemniej jednak rozwój przemysłowy, ekonomiczny  i społeczny zależy od sprawnej komunikacji. Brak infrastruktury drogowej upośledza rozwój technologiczny i kulturalny, które nie pozostają bez wpływu na szeroko rozumiany dobrostan społeczny. Powiat Częstochowski kwestie komunikacji i transportu na swoim obszarze traktuje priorytetowo. Obecnie trwają liczne inwestycje drogowe, stale podejmowane są inicjatywy mające na celu poprawę bezpieczeństwa.