Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości Skarbu Państwa położonej w miejscowości Radoszewnica, gmina Koniecpol, oznaczonej jako działka nr 159/15 karta mapy 13 o pow. 4,6606 ha, dla której Sąd Rejonowy w Myszkowie

O G Ł O S Z E N I E

Starosta Częstochowski, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej ogłasza pierwszy przetarg  ustny nieograniczony na sprzedaż  niezabudowanej  nieruchomości Skarbu Państwa położonej w miejscowości Radoszewnica, gmina Koniecpol, oznaczonej jako działka nr 159/15 karta mapy 13
o pow. 4,6606 ha, dla której Sąd Rejonowy w Myszkowie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą  CZ1M/00041442/1. Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi.

Nieruchomość jest niezabudowana o kształcie wieloboku. Posiada dostęp do dwóch dróg publicznych o nawierzchni asfaltowej - ulicy Koniecpolskiej i ulicy Mostowej oraz podstawowego uzbrojenia terenu - energii elektrycznej i wody.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla terenów w miejscowości Radoszewnica zatwierdzonym uchwałą Nr 182/XXVII/2005 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 4.08.2005 r.  opublikowaną w Dz. Urz. Województwa Śląskiego z dnia 30.09.2005 r. Nr 121, poz. 3029, nieruchomość położona jest:

częściowo na terenie oznaczonym symbolem RW.2 U,P, dla którego ustalono: przeznaczenie podstawowe (ponad 50% pow. działki)  tereny usług ponad podstawowych; tereny urządzeń obsługi komunikacji samochodowej; tereny rzemiosła produkcyjnego, zakłady produkcyjne i usługowe; przemysł, rzemiosło produkcyjne, składy, magazyny, bazy, przeznaczenie uzupełniające (mniej niż 50% pow. działki) zieleń izolacyjna, parkingi;

częściowo na terenie oznaczonym symbolem RW.1 MN,U dla którego ustalono: przeznaczenie podstawowe (ponad 50% pow. działki) – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej średniej  i niskiej intensywności; tereny usług podstawowych, przeznaczenie uzupełniające (mniej niż 50% pow. działki) - place sportowe, zieleń urządzona, przeznaczenie dopuszczalne (mniej niż 25 % pow. działki, rozliczane  razem z uzupełniającym) – mieszkalnictwo pensjonatowe, parkingi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Cena wywoławcza do przetargu wynosi 536 600 zł.  

Wadium wynosi kwotę 53 660 zł.

Przedmiotowa sprzedaż podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, stawka 23 %. 

Przetarg odbędzie się dnia 22 lipca  2021 r. o godz. 10°° w budynku Starostwa Powiatowego w Częstochowie, ul. Sobieskiego 9 (II piętro, pokój nr 236).

Warunki przystąpienia do przetargu:

- wpłata wadium  w pieniądzu powinna nastąpić w taki sposób, aby umożliwiała komisji  przetargowej stwierdzenie, nie później niż 3 dni przed przetargiem,
że dokonano wpłaty, przelewem na konto   Starostwa    Powiatowego   
w Częstochowie Nr konta 28 2030 0045 1110 0000 0185 2010 BNP Paribas Bank Polska S.A., bądź  w gotówce w kasie Starostwa Powiatowego w Częstochowie.

- posiadanie dokumentów tożsamości dla osoby fizycznej,

- posiadanie aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego dokumentu potwierdzającego prowadzenie działalności gospodarczej w CEIDG.

Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego   się  oryginałem pełnomocnictwa szczególnego.

Jednocześnie informuje się, że wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który:

- nie wygrał przetargu, zostanie zwrócone,

- wygrał przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości,

- nie stawił się bez usprawiedliwionej przyczyny do zawarcia umowy
w wyznaczonym  terminie, ulega przepadkowi.

Koszty aktu notarialnego ponosi nowonabywca.

Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarowania Nieruchomościami Skarbu Państwa Starostwa Powiatowego 
w Częstochowie, ul. Sobieskiego 9, od poniedziałku do piątku w godz. 7
³º–14³
º pod nr telefonu 34 322-92-14.