Ankieta dotycząca działalności klubów i stowarzyszeń

Starosta Częstochowski w związku z realizacją uprawnień nadzorczych nad stowarzyszeniami zwraca się z prośbą o wypełnienie ankiet i zaktualizowanie danych wg stanu na 31.12.2020 r. i przesłanie w terminie do 28 stycznia  2021 r. na adres: Starostwo Powiatowe ul. Sobieskiego 9, 42-217 Częstochowa lub emailem:ezk@czestochowa.powiat.pl (dodatkowych informacji udziela Anna Dziewior pod nr tel. 34 322 91 43).


Starostwo Powiatowe w Częstochowie zostało objęte obowiązkiem statystycznym GUS, wynikającym z art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy o statystyce publicznej z 29.06.1995 r. (Dz.U. z 2020 r., poz.443) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 października 2019 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2020 (Dz.U.poz.2366 badanie 1.04.01).

Jednocześnie przypominamy, iż zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 7.04.1989  Prawo o stowarzyszeniach, zarząd stowarzyszenia ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić Starostę Częstochowskiego o zmianach: statutu, składu zarządu i komisji rewizyjnej, adresu swojej siedziby oraz likwidacji stowarzyszenia. 

Zwracamy również uwagę na prowadzenie działalności zgodnie ze statutem w szczególności: systematycznego opłacania składek członkowskich i przestrzegania terminu wyboru władz zgodnie z kadencją określoną w statucie (po upływie kadencji dotychczasowe władze działają nielegalnie).

Proszę o potraktowanie sprawy jako pilnej i terminowe przesłanie wypełnionej ankiety bez pisma przewodniego.