Zebranie uczestników scalenia gruntów obrębu Baby, Jacków, Widzówek gmina Kruszyna

Zawiadamiam, że w dniu 23 października 2023r. (poniedziałek) o godz. 16:00 w remizie OSP Jacków, odbędzie się zebranie uczestników scalenia gruntów obrębu Baby, Jacków, Widzówek gmina Kruszyna.

Celem zebrania będzie zapoznanie uczestników scalenia z wynikami oszacowania gruntów.

Jednocześnie informuję, że wyniki przeprowadzonego szacunku gruntów, tj. mapy szacunku porównawczego gruntów, wyłożone będą do publicznego wglądu na okres 7 dni, tj. od 23 października 2023 r. do 30 października 2023 r. w remizie OSP Jacków. 

Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą szacowane grunty, ma prawo zapoznać się z wynikami, złożyć ewentualne uwagi czy zastrzeżenia do dokonanego szacunku. Uwagi i zastrzeżenia można wnosić zarówno na zebraniu zorganizowanym w dniu 23 października 2023 r. jak i bezpośrednio geodecie – projektantowi scalenia w czasie wyłożenia wyników oszacowania gruntów do publicznego wglądu.

Zawiadomienie zgodnie z art. 12 ust. 1 i 2 oraz art. 31 ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (t.j. Dz.U. z 2023r., poz. 1197)

Jan Miarzyński

Wicestarosta Częstochowski