Zawieszenie terminów urzędowych


Uprzejmie informujemy, że wraz z wejściem w życie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2020 r., poz. 568), nastąpiły zmiany w działaniu organów Powiatu Częstochowskiego , które bezpośrednio wpływają na prawa i obowiązki stron postępowań administracyjnych.


Zgodnie ze zmianami, które weszły w życie w dniu 1 kwietnia 2020 r., w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, terminy wynikające z przepisów prawa administracyjnego nie rozpoczynają się, a rozpoczęte ulegają zawieszeniu.


Dla stron postępowań oznacza to, że nie muszą podejmować żadnych czynności związanych z postępowaniem, w którym uczestniczą, co nie oznacza, że czynności takich podejmować nie mogą. Natomiast, dla organów administracji, oznacza to, że może dojść do przekroczenia terminów wynikających z kodeksu postępowania administracyjnego.


Należy również pamiętać, że w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, nie biegną terminy na wniesienie odwołania albo zażalenia.


Nie oznacza to jednak, że we wszystkich postępowaniach będzie można zastosować wyżej wskazane zasady. Jeżeli niezałatwienie sprawy mogłoby spowodować niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia ludzi lub zwierząt, poważną szkodę dla interesu społecznego albo ze względu na grożącą niepowetowaną szkodę materialną, organ może wezwać do dokonania określonej czynności. Oceny, czy zachodzą odpowiednie przesłanki do wezwania, dokonuje organ i wskazuje je w wezwaniu. Takich wezwań nie można zignorować!


W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo w okresie stanu epidemii nie stosuje się przepisów o bezczynności organów oraz obowiązku poinformowania stron lub uczestników postępowania o niezałatwieniu sprawy w terminie. Organy nie mają także obowiązku powiadamiać stron o wyznaczeniu nowego terminu na załatwienie sprawy.


Na podstawie art. 15 j, ustawy z dnia 2 marca 2020 r., o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 374 ze zm.), opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego (o której mowa w art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami - Dz. U. z 2020 r., poz. 65, 284 i 471), za rok 2020, wnosi się w terminie do dnia 30 czerwca 2020 r. Istnieje możliwości przedłużenia tego terminu na podstawie obowiązującego, niezależnie od stanu epidemii, art. 71 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm). Termin płatności tej opłaty może zostać przedłużony na wniosek użytkownika wieczystego złożony nie później niż 14 dni przed upływem terminu płatności przez organ administracji, który może ustalić inny termin płatności nie dłuższy niż dany rok kalendarzowy.


Jednocześnie informujemy, iż termin ten może zostać przedłużony rozporządzeniem Rady Ministrów.


Przykład 1


Strona otrzymała decyzję w dniu 2 kwietnia 2020 r., termin na złożenie odwołania to 14 dni, więc powinien upłynąć 16 kwietnia 2020 r. Ze względu na art. 15zzs termin ten w ogóle się nie rozpoczął, więc decyzja nie może zostać uznana za prawomocną. Rozpocznie się dopiero po ustaniu stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID, np. 15 czerwca 2020 r., co oznacza, że termin na wniesienie odwołania upłynie dopiero 29 czerwca 2020 r.


Przykład 2


Strona otrzymała decyzję w dniu 25 marca 2020 r., termin na złożenie odwołania to 14 dni, więc powinien upłynąć 8 kwietnia 2020 r. Ze względu na art. 15zzs termin został zawieszony z dniem 1 kwietnia. Bieg terminu zostanie przywrócony dopiero po ustaniu stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID, np. 15 czerwca 2020 r., co oznacza, że termin na wniesienie odwołania upłynie dopiero 22 czerwca 2020 r., bo 7 dni upłynęło przed zawieszeniem, a 7 dni po zawieszeniu.