ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE „Gospodarka odpadami – ostatnie zmiany w przepisach i ich wpływ na obowiązki przedsiębiorców + nowe procedury w urzędach”

                                                                                                        INSTYTUT  KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO                                                            

                                                                                  

 

                            ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE 

 „Gospodarka odpadami – ostatnie zmiany w przepisach i ich wpływ  na obowiązki przedsiębiorców + nowe procedury w urzędach”

 

  

TERMIN I MIEJSCE SZKOLENIA

18 wrzesień 2019 r.

Hotel Złote Arkady 

42-200 Częstochowa,  ul. Boya Żeleńskiego                

CEL SZKOLENIA

Zapoznanie uczestników szkolenia z najnowszymi zmianami w przepisach prawa gł. ustawy o odpadach i prawa ochrony środowiska wprowadzone przez:

   Ustawę  z  dnia   lipca  8r.  o zmianie  ustawy  o  odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2018 poz. 1592);

  Ustawę z dnia  lipca   8r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska i ustawy o odpadach Dz.U. 8 poz. 6              ;

  Ustawę z dnia  listopada 7r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw Dz.U. 7 poz. 22);

 Ustawę z dnia lipca 9  o zmianie   ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2019, poz.1403);

 Ustawę z dnia 9 lipca 9 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw.

        

FORMA SZKOLENIA

Forma szkolenia obejmuje wykłady podparte prezentacją multimedialną z komentarzami i wyjaśnieniami prowadzącego. Zagadnienia zostaną omówione pod kątem praktycznego załatwiania spraw w urzędach sposób przygotowania wniosków, ocena ich zawartości, procedury w urzędzie . Zakres omówienia poszczególnych zagadnień będzie uwarunkowany życzeniami słuchaczy, prowadzący położy nacisk na te zagadnienia, którymi będą oni zainteresowani najbardziej. W trakcie zajęć istniej możliwość zadawania pytań i rozwiązywania problemów            z jakimi spotykają się słuchacze w swojej pracy podczas zajęć lub w ramach konsultacji indywidualnych. Materiały dydaktyczne:

Uczestnicy otrzymują materiały dydaktyczne w wersji papierowej obejmujące treść szkolenia oraz fragmenty aktualnych przepisów, notatnik oraz długopis.  


Czas trwania: 
1 dzień - 6 godzin zegarowych +  przerwy kawowe około  min oraz  jedną dłuższą obiadową.

WYKŁADOWCA

Ekspert w zakresie gospodarki odpadami z ponad 20-letnim stażem pracy w administracji publicznej stopnia wojewódzkiego. Absolwent Akademii Górniczo-Hutnicza w Krakowie Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Zajmuje się wydawaniem decyzji oraz załatwianiem innych spraw z zakresu gospodarki odpadami i produktami ubocznymi; wydawaniem pozwoleń zintegrowanych, uzgadnianiem zmian tych pozwoleń oraz ich weryfikacją; załatwianiem spraw z zakresu opłat środowiskowych w pełnym zakresie , udział w kontrolach dotyczących zagadnień z zakresu gospodarki odpadami. Od 22 lat prowadzi szkolenia i warsztaty z zakresu ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki odpadami (w tym również komunalnymi). Członek Grupy Roboczej ds. Gospodarki Odpadami przy Ministerstwie Środowiska, autor licznych opracowań z zakresu gospodarki odpadami w różnego rodzaju przedsiębiorstwach ze szczególnym uwzględnieniem sektora gospodarki odpadami , m.in. mających na celu przygotowanie przedsiębiorców do wdrożenia systemów zarządzania jakością, środowiskowego lub zintegrowanego ISO oraz systemu ekozarządzania i audytu EMAS.  

1.Podstawowe definicje istotne ze względu na wprowadzone zmiany (w tym różnica między pojęciami magazynowania, zbierania i składowania odpadów);

2.     Zmiany dotyczące magazynowania odpadów przez wytwórców i prowadzących zbieranie odpadów oraz magazynowania i składowania przez prowadzących przetwarzanie odpadów, a w tym m.in.:

3.     Nowe zasady wstrzymywania przez WIO działalno ci posiadaczy odpadów oraz obowiązki związane z usunięciem stwierdzonych nieprawidłowo ci;

4.     Nowe zasady wydawania zezwoleń na gospodarowanie odpadami:

5.     Zmiany w procedurze wydawania Pozwoleń na wytwarzanie odpadów i Pozwoleń zintegrowanych.

6.     Zmiany w przepisach karnych (w tym w karach pieniężnych);

7.     Okres przej ciowy (w tym dostosowanie pozwoleń i zezwoleń do nowych przepisów - wnioski i postępowania);

8.     Wła ciwo ci decydujące, że odpady uznaje się za niebezpieczne;

9.     Nowy sposób i zasady prowadzenia ewidencji odpadów od 2020r.;

10.   Kontrole organów i inspekcji ochrony rodowiska (WIO , Marszałek, Starosta). Szczegółowy program na naszej stronie internetowej: www.ekologus.pl  

KOSZT

Koszt udziału w szkoleniu uzależniony jest od ilości zgłoszonych osób z danej instytucji:

       dla jednej osoby =860,00 zł netto)* + 23% VAT słownie: osiemset sześćdziesiąt złotych + VAT

       dla dwóch osób i więcej =81 ,              zł netto)* + 23% VAT/os słownie: osiemset dziesięć złotych + VAT

)* - dla jednostek administracji publicznej kwota netto =  kwocie brutto (zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt.29 lit.c ustawy z dnia 11.03.2004 o podatku od towarów i usług) – prosimy wypełnić i odesłać stosowne oświadczenie 

Cena zawiera:

       Udział w szkoleniu

       Materiały szkoleniowe 

       Materiały pomocnicze notatnik, długopis .

       Zaświadczenie imienne potwierdzające udział w szkoleniu.Sprawy związane ze zgłoszeniem proszę uzgadniać w Dziale Szkoleń pod numerem telefonu:

Tel. kom. 606 914 909, Tel. stac. 33 496 0315 lub mailowo: szkolenia@ekologus.pl