Zapraszamy do udziału w konkursie "Ekologiczna Zagroda 2024"

Zarząd Powiatu Częstochowskiego ogłasza Powiatowy Konkurs „EKOLOGICZNA ZAGRODA 2024”.


Konkurs adresowany jest do mieszkańców terenów wiejskich powiatu częstochowskiego. Ma on na celu propagowanie zasad dobrej praktyki rolniczej, upowszechnianie metod oraz celów produkcji rolniczej metodami ekologicznymi, a także  upowszechnianie celów polityki ekologicznej państwa i lokalnych strategii  w zakresie ochrony środowiska.

Konkurs jest celowym działaniem edukacyjnym zmierzającym do poprawy warunków życia mieszkańców powiatu częstochowskiego zamieszkujących tereny wiejskie, poprawy konkurencyjności terenów wiejskich, stanu środowiska i aktywizacji lokalnej społeczności w powiecie.


I. Warunki uczestnictwa w konkursie „Ekologiczna Zagroda 2024”.


  1.  Położenie zagrody na obszarach wiejskich powiatu częstochowskiego.

  2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie na piśmie według wzoru 

      (Zał. 1. Do  Regulaminu  Konkursu – Karta  Zgłoszenia)  dokonane przez właściciela zagrody  w wyznaczonym  terminie Konkursu.

  3. Zgłoszenia  dokonuje  Wójt/Burmistrz  Gminy.

  4. W przypadku braku zgłoszenia przez Wójta/Burmistrza  Gminy w terminie do 6 maja 2024 r., zgłoszenia dokonuje się przy udziale pracowników Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego i Śląskiej Izby Rolniczej,   pracowników Wydziału Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Częstochowie.

  5. Do  konkursu  każda z gmin powiatu częstochowskiego zgłasza 1 zagrodę. 

  6. Zajęcie  I,  II,  III  miejsca  powoduje  ograniczenie  w  możliwości     udziału zagrody w konkursie przez kolejne 3 lata.

  7. Warunkiem obligatoryjnym  uczestnictwa  w  Konkursie  jest  przyjęcie przez właściwą Komisję Konkursową Karty Zgłoszenia  z  wyrażoną  zgodą,  potwierdzoną własnoręcznym (czytelnym) podpisem       przez właściciela/współwłaścicieli zagrody, akceptującym  regulamin  Konkursu i zawarte w zał. 1 Karta Zgłoszenia – oświadczenia