XIX Sesja Rady Powiatu CzęstochowskiegoRada Powiatu Częstochowskiego - XIX Sesja w dniu 5 listopada 2020, godz. 10:00 w trybie zdalnym.
 

Porządek obrad
1. Otwarcie obrad XIX Sesji i powitanie.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
5. Powołanie komisji uchwał i wniosków.
6. Informacja z działalności Starosty i Zarządu w okresie międzysesyjnym, referent starosta K. Smela.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Częstochowskiego na lata 2020 – 2027, referent skarbnik K. Toczko, druk nr 1/XIX/2020.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu częstochowskiego na 2020 rok, referent skarbnik K. Toczko, druk nr 2/XIX/2020.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu częstochowskiego na 2020 rok, referent skarbnik K. Toczko, druk nr 8/XIX/2020.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego Programu współpracy Powiatu Częstochowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021, referent naczelnik wydziału EZK L. Smolarski, druk nr 3/XIX/2020.
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie z dróg pojazdów i parkowanie usuniętych pojazdów oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu, referent naczelnik wydz. OK K. Ostalski, druk nr 4/XIX/2020.
12. Sprawozdanie z realizacji programu „Strategii Rozwoju Powiatu Częstochowskiego na lata 2016 – 2020” za 2019 rok, referent naczelnik wydz. OK K. Ostalski, druk nr 5/XIX/2020.
13. Informacja o realizacji zadań oświatowych powiatu częstochowskiego za rok szkolny 2019/2020, referent naczelnik wydz. EZK L. Smolarski, druk nr 6/XIX/2020.
14. Informacja Starosty Częstochowskiego o oświadczeniach majątkowych pracowników starostwa i powiatowych jednostek organizacyjnych za 2019 rok, referent starosta K. Smela, druk nr 7/XIX/2020.
15. Korespondencja Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym, referent przewodniczący rady A. Kubat.
16. Wnioski i oświadczenia radnych; komunikaty.
17. Zamknięcie obrad XIX Sesji.

Projekty uchwał TUTAJ