XII Sesja Rady Powiatu Częstochowskiego

18 grudnia odbyła się ostatnia Sesja Rady Powiatu w 2019 roku. Sesji towarzyszyła niezwykle przyjazna i świąteczna atmosfera. Na samym początku harcerze ze Związku Harcerstwa Polskiego przekazali na ręce Starosty Częstochowskiego Krzysztofa Smeli Betlejemskie Światło Pokoju.

W Grocie Narodzenia Pańskiego w Betlejem płonie wieczny ogień, od którego co roku odpala się jedną małą świeczkę, której płomień w wielkiej sztafecie obiega cały świat. W 29-letniej historii Betlejemskiego Światła Pokoju, w zmieniających się warunkach politycznych, nigdy nie zdarzyło się by Światło nie wyruszyło z Betlejem w swoją drogę. To czyni ze Światła znak pokoju, poświadczenie wzajemnego zrozumienia i symbol pojednania między narodami.

Następnie na ręce Starosty przekazano dyplom za uzyskanie przez Powiat Częstochowski III miejsca w Ogólnopolskim Konkursie Jakości Prac Scaleniowych przyznany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W warunkach polskich wiele gospodarstw użytkuje liczne, rozproszone działki rolne. Dla zachowania i wzrostu konkurencyjności polskiego sektora rolnego niezbędne są działania na rzecz poprawy struktury obszarowej gospodarstw poprzez udzielanie pomocy na scalenia gruntów rolnych i leśnych. Scalenie gruntów polega na wydzieleniu nowych działek ewidencyjnych, o innym ukształtowaniu w stosunku do pierwotnych, w celu doprowadzenia do zmniejszenia ilości małych, rozproszonych działek składających się na gospodarstwo, oraz do powiększenia ich średniej wielkości. W ramach projektu scalenia przeprowadza się również prace w zakresie zagospodarowania po scaleniowego terenu, które obejmują w szczególności stworzenie funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych oraz wykonanie zadań wpływających na regulację stosunków wodnych na obszarze objętym scaleniem.

 

Bardzo dziękuję, ten dyplom dla mnie jest do powieszenia, ale to podziękowanie dla pracowników dla biura, którzy widać bardzo dobrze radzą sobie z tą działką którą mamy do obsłużenia na tyle dobrze, że Minister, jego służby zauważają to. Wszystkim bardzo dziękuję, każde wyróżnienie motywuję nas do jeszcze lepszej pracy przez następne lata. Scalenia nie kończą się. Jeśli tylko pojawią się dodatkowe środki w Ministerstwie to podejmiemy starania, żeby w pozostałych gminach, które oczekują na takie prace podjąć je – powiedział starosta częstochowski

Po przyjęciu porządku obrad i wysłuchaniu informacji z działalności Starosty i Zarządu w okresie międzysesyjnym przystąpiono do przedstawienie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Częstochowskiego na lata 2020-2027 wraz z autopoprawką oraz projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Częstochowskiego na 2020 rok wraz z autopoprawką.

Należy podkreślić, że w trakcie XII Sesji Rady Powiatu Częstochowskiego wszystkie uchwały przyjęte zostały jednogłośnie.

Sesja jest sprawna, krótka, merytoryczna, dobrze pracują komisje, chciałem w tym momencie podziękować wszystkim Radnym, którzy w tak dobry i merytoryczny sposób pracują w komisjach rady, że przygotowujemy się do sesji praktycznie perfekcyjnie. Zresztą uwagi są wnoszone również na komisjach, nie zamykając nikomu ust tutaj w trakcie dyskusji. Widzimy, że efekt tej pracy jest bardzo dobry. Chciałem podziękować również wszystkim pracownikom, Zarządowi, za to  że dobrze przygotował  budżet, że mamy nadzieję na to i  również nasza opozycja przychyla się do tego, że będziemy realizować te zadania dla wszystkich podkreślam jeszcze raz dla wszystkich mieszkańców naszego powiatu – mówił w trakcie sesji Przewodniczący Rady Powiatu Częstochowskiego Andrzej Kubat

 Aby uzyskać szczegółowe informacje i zapoznać się z uchwałami oraz porządkiem obrad zapraszamy do  kliknięcia  linku poniżej 

http://powiatczestochowski.esesja.pl/posiedzenie/e5137c07-8959-4