Uchwała w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań zlecanych przez Powiat Częstochowski organizacjom pozarządowym w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa.

Uchwała Nr …./2020

Zarządu Powiatu Częstochowskiego

z dnia …... stycznia 2020 r.

 

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań zlecanych przez Powiat Częstochowski organizacjom pozarządowym w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa.
 
Na podstawie art. 32 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz.U. 2019 poz. 511 ze zm.), art. 15 ust. 2a, ust. 2b, ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2019 poz. 688 z późn. zm.Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

 

§ 1

1.      Powołuje się Komisję Konkursową w celu opiniowania ofert złożonych na realizację zadań zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa zlecanych przez Powiat Częstochowski organizacjom pozarządowym oraz w celu przedłożenia propozycji wyboru ofert, na które proponuje się udzielenie dotacji.

2. W pracach komisji mogą uczestniczyć także (z głosem doradczym) osoby posiadające specjalistyczną wiedzę obejmującą zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy.
Skład komisji:

1) Przewodniczący Komisji – Leonard Smolarski

członkowie komisji:

2)  Janusz Krakowian

3)  Justyna Grobelak

4) Anna Dziewior

5)  Marian Pędraś

6) Maciej Hupa    

 

§ 2

Regulamin Pracy Komisji Konkursowej stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

                                                                                                                           §3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
Zarząd Powiatu                                                                                                 

 

1. Krzysztof Smela     - Starosta - Przewodniczący Zarządu    -                 ………………              

2. Jan Miarzyński      - Wicestarosta                                         -                 ………………

3. Henryk Kasiura     - Członek Zarządu                                  -                 ………………

4. Adam Morzyk    -  Członek Zarządu                                    -                 ………………

5. Gwidon Jelonek - Członek Zarządu                                     -                 ………………