Uchwała Nr XIII/115/2020

 

    Uchwała Nr XIII/115/2020


Rady Powiatu Częstochowskiego

z dnia 6 lutego 2020 r.

 

zmieniająca uchwałę Nr XI/89/2019 Rady Powiatu Częstochowskiego z dnia 28 listopada 2019r.

 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. 2019 poz. 511, z późn. zmian.) oraz art. 5 a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2019 poz. 688, z późn. zmian.) Rada Powiatu Częstochowskiego uchwala, co następuje:

 § 1

 

W § 11 załącznika do uchwały nr XI/89/2019 Rady Powiatu Częstochowskiego z dnia 28 listopada 2019r. w sprawie przyjęcia rocznego Programu współpracy Powiatu Częstochowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020 wprowadza się następującą zmianę:

zdanie ostatnie otrzymuje brzmienie: „W trakcie konsultacji nie wniesiono uwag.”.

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Częstochowskiego.

 § 3

 

Uchwała  wchodzi w życie z dniem  podjęcia.

 

 

 

    Przewodniczący Rady