Stan właściwości agrochemicznych gleb i zanieczyszczeń metalami ciężkimi na użytkach rolnych

Dla mieszkańców, rolników i  działkowiczów powiatu częstochowskiego przekazujemy wyniki badań „stanu właściwości agrochemicznych gleb i zanieczyszczeń metalami ciężkimi na użytkach rolnych” w gminach Poczesna, Kłomnice i Dąbrowa Zielona.

W  2023  r. Powiat Częstochowski wraz z  Okręgową Stacją Chemiczno – Rolniczą w Gliwicach przeprowadził badania  rozpoznania stanów zanieczyszczenia gleb na terenie 3 gmin powiatu częstochowskiego: Poczesna, Kłomnice i Dąbrowa Zielona. Są to gminy wiejskie o różnorodnej branży produkcyjnej. Przeprowadzone badania pozwolą na precyzyjne określenie przeznaczenia areałów pod odpowiednie uprawy oraz do wskazania terenów pod uprawy ekologiczne, a także pomogą monitorować stężenie metali ciężkich w glebie.  Gleba jest zasobem nieodnawialnym i jej ochrona jest kluczowym elementem dbania o planetę. To nie tylko kwestia zrównoważonego rolnictwa, ale także  troski o przyszłe pokolenia i zachowanie ekosystemu w zdrowym stanie. Badania te były kontynuacją badań prowadzonych w latach ubiegłych tj. 2007 - 2011  r.

Badanie obejmowały :

- pobór próbek gleby, (w gminie Poczesna  na powierzchni 6013 ha  wyznaczono 29 punktów, w gminie Kłomnice na powierzchni 14785 ha wyznaczono 30 punktów do zbadania, w gminie  Dąbrowa Zielona  na powierzchni 10 033 ha wyznaczono 27 punktów)

- oznaczenia odczynu pH gleby i zawartości makroskładników (P, K, Mg),

- oznaczenie zawartości metali ciężkich ( PB, Cd, Zn, Cu, Ni, Cr, Hg) w glebie,

- oznaczenie składu granulometrycznego miernikiem laserowym,

-oznaczenie zawartości węgla organicznego w glebie.


Podsumowując wyniki zawartość badanych metali ciężkich (ołowiu, kadmu, cynku, miedzi, niklu, chromu, rtęci)  we wszystkich wyznaczonych punktach mieszczą się w dopuszczalnym zakresie co kwalifikuje te grunty pod uprawę roślin do spożycia przez ludzi i zwierzęta , a także pod pozostałe uprawy.

Co roku planowane są kolejne etapy badań dla pozostałych gmin z terenu powiatu częstochowskiego.

Powiat na ten cel składa wnioski o dofinansowanie ze środków Budżetu Województwa Śląskiego uzyskiwanych z tytułu wyłączeń gruntów rolnych z produkcji na podstawie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych i co roku uzyskuje wsparcie.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do lektury, dane zostaną opublikowane  na stronie internetowej poniżej i  dostępne do wglądu w Wydziale Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa, Starostwa Powiatowego w Częstochowie.