Scalenia gruntów obrębów Baby, Jacków, Widzówek-gmina Kruszyna

 

31 sierpnia w Ochotniczej Straży Pożarnej w Jackowie odbyło się pierwsze zebranie uczestników scalenia gruntów obrębów Baby, Jacków, Widzówek gmina Kruszyna pod przewodnictwem Jana Miarzyńskiego Wicestarosty Częstochowskiego. Podczas zebrania  odczytano postanowienie Starosty Częstochowskiego z dnia 31 sierpnia 2022 r. o wszczęciu postępowania scaleniowego obrębu Baby, Jacków, Widzówek gmina Kruszyna, dokonanie wyboru Rady Uczestników Scalenia oraz omówienie harmonogramu prac scaleniowych i procedur z nimi związanych. Przedmiotowe prace prowadzone są w zakresie operacji typu „Scalanie gruntów” realizowanej w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W warunkach polskich wiele gospodarstw użytkuje liczne, rozproszone działki rolne. Dla zachowania i wzrostu konkurencyjności polskiego sektora rolnego niezbędne są działania na rzecz poprawy struktury obszarowej gospodarstw poprzez udzielanie pomocy na scalenia gruntów rolnych i leśnych. Scalenie gruntów polega na wydzieleniu nowych działek ewidencyjnych, o innym ukształtowaniu w stosunku do pierwotnych, w celu doprowadzenia do zmniejszenia ilości małych, rozproszonych działek składających się na gospodarstwo, oraz do powiększenia ich średniej wielkości. W ramach projektu scalenia przeprowadza się również prace w zakresie zagospodarowania po scaleniowego terenu, które obejmują w szczególności stworzenie funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych oraz wykonanie zadań wpływających na regulację stosunków wodnych na obszarze objętym scaleniem. W wyniku scalenia gruntów  można wyodrębnić następujące korzyści dla rolników:

- uczestnicy scalenia nie ponoszą kosztów, postępowanie scaleniowe jest finansowane

w 100% ze środków publicznych;

- zmniejsza się ilość działek ewidencyjnych w poszczególnych gospodarstwach, a tym samym powiększa się średnia powierzchnia tych działek;

- zmniejsza się odległość działek od siedliska i skraca czas dojazdu , co może skutkować obniżeniem kosztów produkcji rolnej;

- zmniejsza się ilość działek o nieregularnych kształtach;

- każda z poscaleniowych działek posiada dostęp do drogi;

- wytyczona zostaje i urządzona funkcjonalna sieć dróg, w tym dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych oraz dojazdów do zabudowań gospodarczych, o parametrach technicznych dostosowanych do współcześnie stosowanych maszyn rolniczych, co wpływa na zwiększenie efektywności gospodarowania  i usprawnienie mechanizacji upraw polowych;

- koryguje się przebieg oraz poprawia parametry techniczne urządzeń melioracji wodnych, które są niezbędne do łatwego zagospodarowania gruntów:

- przystosowuje się grunty nowo wydzielonych działek do podjęcia na nich racjonalnych prac agrotechnicznych, w tym również likwiduje się zbędne miedze i grogi oraz przeprowadza roboty rekultywacyjne;

 - dostosowuje się granice działek do systemu urządzeń melioracji wodnych, dróg transportu rolnego oraz rzeźby terenu jak również dostosowuje się strukturę użytkowania gruntów i zróżnicowania gleb w gospodarstwie do obranego kierunku produkcji;

 - wydziela się i zabezpiecza niezbędne grunty na obiekty infrastruktury technicznej
i społecznej w ramach postępowania scaleniowego (bez procedur wywłaszczeniowych);

- znosi się zbędne służebności gruntowe;

 

Udział w spotkaniu wzięli również Małgorzata Kuk – Naczelnik Wydziału Gospodarowania Nieruchomościami Skarbu Państwa Starostwa Powiatowego w Częstochowie, Joanna Drobina – inspektor w Wydziału Gospodarowania Nieruchomościami Skarbu Państwa,  Anna Wojtasik również z Wydziału Gospodarowania Nieruchomościami Skarbu Państwa Starostwa Powiatowego w Częstochowie, Jadwiga Zawadzka – Wójt Gminy Kruszyna, Małgorzata Dobosz – Zastępca Dyrektora Częstochowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych, Ewelina Gajda - geodeta CZBGiTR – projektanta scalenia oraz Krzysztof Szymonik - geodeta CZBGiTR

Należy podkreślić, że Powiat Częstochowski wielokrotnie był już nagradzany za realizowane działania scaleniowe, Otrzymane wyróżnienia najlepiej dowodzą skuteczności aparatu administracyjnego Powiatu Częstochowskiego, która jest efektem wysokich kompetencji i oddania sprawie Pracowników Starostwa Powiatowego w Częstochowie. Z roku na rok dzięki wytężonej pracy na rzecz naszych Mieszkańców udaję się jeszcze lepiej realizować podjęte zadania.