Przegląd prac scaleniowych w Lubojnie i Lubojence

13 kwietnia odbył się przegląd postępu prac na drogach transportu rolnego, przebudowywanych w ramach zagospodarowania poscaleniowego w miejscowościach Lubojna i Lubojenka, gmina Mykanów. 

W przeglądzie uczestniczyli Starosta Częstochowski Krzysztof Smela, Wicestarosta Częstochowski Jan Miarzyński oraz Wykonawca robót budowlanych – firma BITUM Sp. z o.o., reprezentowana przez kierownika robót Andrzeja Bzdona.   

Przeglądu dokonano po uzyskaniu przez Starostwo Powiatowe w Częstochowie uzgodnień dotyczących przebudowy i zabezpieczenia dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych w miejscach skrzyżowania z infrastrukturą PERN S.A., tj. z rurociągiem naftowym. Miejsca te zostały przez Wykonawcę robót drogowych zabezpieczone zgodnie z dokumentacją projektową kruszywem i płytami żelbetowymi. Dodatkowo na obiekcie scaleniowym dobiegają końca prace budowlane na drogach przewidzianych do utwardzenia asfaltem.    

Przedmiotowe prace prowadzone są w zakresie operacji typu „Scalanie gruntów” realizowanej w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.