Projekt uchwały w sprawie budżetu na 2021 rok przyjęty

Stosunkiem głosów: 17 za, 8 wstrzymujących się, Rada Powiatu Częstochowskiego przyjęła projekt budżetu na 2021 r.

 

Tradycyjnie przed Bożym Narodzeniem, do Powiatu Częstochowskiego dotarło Betlejemskie Światło, które symbolizuje pokój, porozumienie i pojednanie między narodami. Harcerze z częstochowskiego Hufca ZHP przekazali je staroście częstochowskiemu. Zwracając się do harcerzy, starosta Krzysztof Smela podziękował za pełnioną misje i przekazywanie światła i nadziei. Zwrócił również uwagę, że kończący się rok 2020 to trudny rok, pełen niepewności i walki. Pozostaje nam wierzyć, że światełko i życzliwość przekazywana przez harcerzy przyniesie dobre nowiny w nowym roku.

Betlejemskie Światło Pokoju po raz pierwszy zorganizowano w 1986 r. w Austrii. Rok później patronat nad akcją objęli skauci austriaccy. Co roku chłopiec lub dziewczynka odbierają światło z Groty Narodzenia Pańskiego w Betlejem. Później trafia ono do Wiednia, skąd uroczyście jest przekazywane mieszkańcom miasta i przedstawicielom organizacji skautowych z wielu krajów europejskich.

W dalszej części obrad omówiono opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, Komisji Budżetu, wnioski stałych komisji Rady oraz przedstawiono stanowiska klubów radnych.

Przyjęty projekt zakłada:

Dochody Powiatu w wysokości: 116 990 398 zł

w tym: 

1) dochody bieżące w wysokości: 101 643 341 zł

2) dochody majątkowe w wysokości: 15 347 057 zł

wydatki Powiatu w wysokości: 116 203 676 zł

w tym: 

1) wydatki bieżące w wysokości: 92 489 551 zł

2) wydatki majątkowe w wysokości: 23 714 125 zł

Różnica między planowanymi dochodami i wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu Powiatu w kwocie 786 722 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i obligacji komunalnych. Rezerwy zaplanowane są w wysokości w tym: 1 782 023 zł.


Na zakończenie Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Kubat złożył życzenia świąteczne oraz zaapelował o przestrzeganie wymogów sanitarnych i poważne potraktowanie szczepień przeciwko COVID-19, które są szansą na normalne życie.