„Program Wyrównywania Różnic Między Regionami III”

Oddział Śląski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych poinformował o realizacji w 2024 r. „Programu wyrównywania różnic między regionami III”.

Celem strategicznym programu jest wyrównywanie szans oraz zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkujących regiony słabiej rozwinięte gospodarczo i społecznie.


Adresaci i warunki uczestnictwa w programie:

1. obszar A (zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych) - adresat programu zainteresowany uzyskaniem wsparcia udokumentuje potrzebę realizacji działań służących zapewnieniu dostępności w wielorodzinnym budynku mieszkalnym wybudowanym i użytkowanym przed dniem 12 kwietnia 2002 r. 

i przedłoży w tym zakresie stosowny projekt. Adresatami obszaru są zarządcy 

w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych. Koszty realizacji projektu kwalifikujących się do objęcia pomocą w ramach programu wynoszą 35%. Dofinansowanie do 197.000,00 zł na jeden projekt.

2. obszar B (likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania) - realizator programu (samorząd powiatowy) udokumentuje potrzebę likwidacji barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy wybudowanych i użytkowanych przed dniem 01.01.1995 r., w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania. Adresatami obszaru są gminy, powiaty lub podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne lub środowiskowe domy samopomocy. Koszty realizacji projektu kwalifikujących się do objęcia pomocą w ramach programu wynoszą 35%. Dofinansowanie do 176.000,00 zł.

3. obszar C (tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych) - realizator programu (samorząd powiatowy) zgłosi i udokumentuje wykonalność projektu dotyczącego utworzenia spółdzielni socjalnej osób prawnych. Adresatami obszaru są gminy, powiaty i organizacje pozarządowe. Koszty realizacji projektu kwalifikujących się do objęcia pomocą w ramach programu wynoszą 50%. Dofinansowanie do 74.500,00 zł.

4. obszar D (likwidacja barier transportowych):

a) placówki służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego,

b) jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej,

c) gminy, które dowożą osoby z niepełnosprawnościami do znajdujących się poza ich terenem placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

Koszty realizacji projektu kwalifikujących się do objęcia pomocą w ramach programu w Powiecie Częstochowskim wynoszą 75% w przypadku projektów dotyczących placówek służących rehabilitacji oraz 85% w przypadku projektów dotyczących warsztatów terapii zajęciowej. Maksymalna kwota dofinansowania:

a) 144.000,00 zł dla samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich, 

b) 117.500,00 zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, 

c) 351.500,00 zł dla autobusów.

5. obszar E (dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych) - adresat programu zainteresowany uzyskaniem wsparcia udokumentuje potrzebę realizacji działań służących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych i przedłoży w tym zakresie stosowny projekt. Adresatami obszaru są gminy, powiaty i organizacje pozarządowe. Dofinansowanie w wysokości wartości wymaganego wkładu własnego lecz nie więcej niż 20% całkowitych kosztów realizacji projektu wskazanych w umowie dofinansowania. Dofinansowanie do 17.500,00 zł na każdą osobę niepełnosprawną, która będzie w sposób stały korzystała z rezultatów projektu, przy czym osoby niepełnosprawne muszą stanowić co najmniej 30% beneficjentów tego projektu. 

6. obszar F (tworzenie warsztatów terapii zajęciowej) – na terenie powiatu brak jest warsztatu terapii zajęciowej albo występuje zagrożenie degradacją infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej. Adresatami obszaru są jednostki samorządu terytorialnego lub organizacje pozarządowe. Dofinansowanie do 70% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 17.500,00 zł na każde miejsce dla osoby niepełnosprawnej w warsztacie terapii zajęciowej, tworzone w wyniku realizacji programu lub do 80% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 192 000,00 zł na remont bądź modernizację przeciwdziałającą degradacji infrastruktury istniejącego warsztatu terapii zajęciowej. 

7. obszar G (skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych) - realizator programu (samorząd powiatowy) zgłosi potrzebę otrzymania poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących wyłącznie rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych. W przypadku obszaru G nie ustala się wskaźników kosztów, gdyż zadania realizowane przez powiat w ramach tego obszaru są szczegółowo regulowane postanowieniami ustawowymi oraz właściwymi aktami wykonawczymi. 

W powiatach, w których stopa bezrobocie jest wyższa niż 110% średniej stopy bezrobocia kraju, wysokość środków, o których mowa powyżej, podwyższa się: o 20 punktów procentowych w przypadku obszarów A, B, C i G, o 10 punktów procentowych w przypadku obszaru D programu i o 5 punktów procentowych w przypadku obszaru E programu, 

z zastrzeżeniem, iż zwiększenie intensywności pomocy nie dotyczy realizacji projektów polegających na likwidacji barier w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania w urzędach.

Powiat Częstochowski jest powiatem kwalifikującym się  do podwyższenia procentu dofinansowania. W związku z powyższym wysokość środków na realizację każdego projektu dofinansowania  w ramach programu nie może przekroczyć:

1) w przypadku obszarów A i B – 55% kosztów realizacji projektu kwalifikujących się do objęcia pomocą w ramach programu, 

2) w przypadku obszaru C  –50% kosztów realizacji projektu kwalifikujących się do objęcia pomocą w ramach programu, 

3) w przypadku obszaru D – 85% kosztów realizacji projektu kwalifikujących się do objęcia pomocą w ramach programu w przypadku projektów dotyczących placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych  oraz 95% w przypadku projektów dotyczących warsztatów terapii zajęciowej,

4) w przypadku obszaru E – wartości wymaganego wkładu własnego lecz nie więcej niż 20 % całkowitych kosztów wskazanych w umowie dofinansowania,

5) w przypadku obszaru G –30% wartości środków algorytmu planowanych w danym roku przez powiat na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej.

Adresaci pomocy składają wnioski do realizatora programu – Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie w terminie do dnia 31.01.2023 r. Wnioski należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie ul. Jasnogórska 75, 42-217 Częstochowa.

Informacje dotyczące procedur realizacji programu, kierunków działań i warunków brzegowych oraz wnioski do pobrania dostępne są na stronie internetowej https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/program-wyrownywania-roznic-miedzy-regionami-iii-w-2024-roku-1/ .