Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023


Program jest kierowany do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawowania całodobowej opieki nad osobą niepełnosprawną.

            Program będzie realizowany w dwóch formach:

1)      Forma I: świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w:

a)      miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej,

b)      ośrodku wsparcia,

c)      innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu lub Realizatora Programu, spełniającym kryteria dostępności, które otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu,

d)      domu pomocy społecznej na podstawie przyjętej przez gminę lub powiat uchwały,

e)      w przypadku braku możliwości realizacji opieki wytchnieniowej w miejscach, o których mowa w lit. a-d, istnieje możliwość zrealizowania opieki wytchnieniowej w centrum opiekuńczo-mieszkalnym (COM), w przypadku posiadania wolnych miejsc;

2)      Forma II: świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego w:

a)      ośrodku wsparcia,

b)      ośrodku/placówce wpisanej do rejestru właściwego wojewody zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym,

c)      innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu lub Realizatora Programu, spełniającym kryteria dostępności, które otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu,

d)      domu pomocy społecznej na podstawie przyjętej uchwały przez gminę lub powiat,

e)      w przypadku braku możliwości realizacji opieki wytchnieniowej w miejscach, o których mowa w lit. a-d, istnieje możliwość zrealizowania opieki wytchnieniowej w centrum opiekuńczo-mieszkalnym (COM), w przypadku posiadania wolnych miejsc.

            Limit godzin usług opieki wytchnieniowej finansowanych ze środków Funduszu przypadających na jedną osobę niepełnosprawną w danym roku kalendarzowym wynosi nie więcej niż:

1)         240 godzin dla usług opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu dziennego; oraz

2)         14 dni dla usług opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu całodobowego.

Uczestnik Programu, któremu przyznano pomoc w postaci usług opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności za realizację usług w ramach programu.

                Program będzie realizowany od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

            Informacja o naborze wniosków dla gmin i powiatów dostępna jest wraz z treścą programu na stronie internetowej  https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1418,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-pn-opieka-wytchnieniowa-edycja-2023.