Przyjmowanie wniosków,
zaświadczeń lekarskich
i innych dokumentów
w godzinach od 8:00 do 15:00


odwiedzin:52455osób(y)
dzisiaj: 29osób(y)
on-line: 1osób(y)
istnieje:3809dni
ładowanie: 0.057  sek
Zapraszamy

Oferta

Wczesne wspomaganie rozwoju
- diagnozowanie i wydawanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju
- prowadzenie zajęć wczesnego wspomagania rozwoju na terenie poradni dla dzieci od momentu wykrycia niepełnosprawności do rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Przedszkolaki
- ocena ryzyka zaburzeń rozwojowych
- korygowanie zachowań dziecka – terapia krótkoterminowa( często z całą rodziną), skierowana na edukację
w obszarze metod wychowawczych i modelowanie właściwych zachowań u dziecka
- obserwacja dziecka na terenie przedszkola, celem uszczegółowienia diagnozy, przekazania wskazówek nauczycielowi itp.
- wsparcie emocjonalne rodziców w sytuacji niepełnosprawności dziecka
- zajęcia indywidualne i grupowe dla dzieci zagrożonych nadpobudliwością psychoruchową
- zajęcia ogólnorozwojowe wspierające optymalny rozwój poznawczy i społeczno – emocjonalny dziecka
- zajęcia ogólnorozwojowe rozwijające kompetencje matematyczne u dzieci (profilaktyka trudności w uczeniu się matematyki)
- badania przesiewowe dzieci przedszkolnych pod katem oceny poziomu rozwoju psychoruchowego, oceny ryzyka dysleksji
- konsultacje merytoryczne na terenie poradni dla nauczycieli, opiekunów i rodziców
- diagnozy psychologiczne na terenie poradni i domu rodzinnego dziecka
- indywidualna terapia psychologiczna
- psychologiczna terapia grupowa
- zajęcia profilaktyczne (w zależności od zgłaszanych potrzeb)
- diagnoza i terapia dzieci z trudnościami dydaktycznymi, ogólnorozwojowymi, dojrzałości szkolnej, ustalenie lateralizacji
- diagnoza i terapia dzieci z różnego typu upośledzeniami oraz dzieci z dysfunkcjami wzroku, słuchu, ruchu)
- diagnoza i terapia dzieci z trudnościami wychowawczymi
- badania przesiewowe i konsultacje dzieci na terenie przedszkola
- terapia ogólnorozwojowa
- terapia indywidualna dziecka z autyzmem
- terapia indywidualna dziecka z niepełnosprawnością intelektualną
- praca i doradztwo w zespołach ds. dziecka ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi na terenie placówki
- indywidualne doradztwo w sprawie dziecka z trudnościami w nauce, z upośledzeniem umysłowym i dysfunkcjami wzroku, słuchu, ruchu, dziecka wybitnie zdolnego
- warsztaty adaptacyjne dla dzieci przedszkolnych

Uczniowie
- diagnozy psychologiczne na terenie poradni i domu rodzinnego dziecka
- diagnoza przyczyn ogólnych trudności w uczeniu się
- diagnoza i terapia dzieci z trudnościami w nauce
- diagnoza i terapia dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce (dysleksja, dysortografia, dysgrafia, dyskalkulia) oraz dzieci z upośledzeniem umysłowym i dzieci z dysfunkcjami (wzroku, słuchu, ruchu)
- diagnoza i terapia dzieci z trudnościami wychowawczymi
- diagnoza przyczyn konfliktów wewnątrzklasowych (połączone z poradą i zajęciami integracyjnymi)
- diagnoza surdopsychologiczna
- diagnoza tyflopedagogiczna
- badania przesiewowe dla dzieci z klas I – III, oceniające poziom rozwoju psychoruchowego i ryzyko wystąpienia określonych trudności edukacyjnych
- przesiewowe badania wzroku – program „Widzę”
- diagnozowanie dzieci z wadami wzroku
- przesiewowe badania słuchu
- badania socjometryczne
- ustalanie podłoża problemów emocjonalnych i społecznych ( problemy wychowawcze, zaburzenia komunikacji interpersonalnej z najbliższym otoczeniem, wybuchy złości, zachowania agresywne itp.)
- terapia indywidualna dla dzieci z trudnościami w nauce, zaburzeniami emocjonalnymi, trudnościami wychowawczymi
- indywidualna terapia psychologiczna
- psychologiczna terapia grupowa
- terapia ogólnorozwojowa
- terapia indywidualna dziecka z autyzmem
- terapia indywidualna dziecka z niepełnosprawnością intelektualną
- trening widzenia dla uczniów z wadą wzroku
- terapia dla dzieci z niedosłuchem – elementy treningu słuchowego
- terapia indywidualna według autorskiego programu terapeutycznego dostosowanego do potrzeb uczniów: dzieci z rodzin alkoholowych, terapia wspierająca dla dzieci z Zespołem Tourett’a i nadpobudliwością, dzieci zgłaszające próby samobójcze dzieci mające trudności z ekspresja emocji
- orientacja i poradnictwo zawodowe
- konsultacje merytoryczne na terenie poradni dla nauczycieli, opiekunów i rodziców
- konsultacje pedagogiczne dzieci na terenie szkoły
- praca i doradztwo w zespołach ds. dziecka ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi na terenie placówki
- indywidualne doradztwo w sprawie dziecka z trudnościami w nauce, z dysleksją, z upośledzeniem umysłowym i dysfunkcjami wzroku, słuchu, ruchu
- punkty konsultacyjne i grupy wsparcia dla pedagogów szkolnych
- konsultacje merytoryczne dla wychowawców, opiekunów i rodziców dzieci z wadami wzroku
- wsparcie edukacyjne dla rodziców dzieci z niedosłuchem
- promowanie idei profilaktyki wad słuchu - właściwy styl życia a zachowania ryzykowne
- wsparcie psychologiczne w przeżywanych trudnościach emocjonalnych, będących konsekwencją niedosłuchu, działania psychoedukacyjne skierowane do całej grupy klasowej

OFERTA LOGOPEDYCZNA

Wczesne wspomaganie rozwoju
Diagnostyka logopedyczna niemowlaka i małego dziecka

Przedszkola / Szkoła Podstawowa / Gimnazjum
Diagnostyka logopedycznej na terenie poradni i w domu dziecka
Prowadzenie porad i konsultacji logopedycznych na terenie poradni po wcześniejszym umówieniu terminu
Prowadzenie terapii logopedycznej na terenie poradni
Przeprowadzenie logopedycznych badań przesiewowych u dzieci przedszkolnych i dzieci z klas I- III szkoły podstawowej
Przeprowadzenie przesiewowych badań słuchu u dzieci uczęszczających do szkoły podstawowej i gimnazjum
Zorganizowanie na terenie placówek oświatowych dnia konsultacji logopedycznych dla wychowawców
i rodziców dzieci w wieku do 0 do 6 roku życia
Przeprowadzenie pokazowych zajęć z zakresu profilaktyki logopedycznej w oddziałach przedszkolnych
Przeprowadzenie zajęć ogólnorozwojowych wspomagających rozwój mowy u dzieci przedszkolnych i dzieci ze szkoły podstawowej
Przeprowadzenie zajęć doskonalących umiejętność czytania / słuchania ze zrozumieniem wśród dzieci
z klas I- III szkoły podstawowej
Zapoznanie nauczycieli z metodami korekcji prostych zaburzeń mowy i metodami wspomagania rozwoju mowy w ramach konsultacji indywidualnych na terenie PPP-P w Częstochowie oraz szkoleń na terenie placówek
Przeprowadzenie warsztatów dla rodziców i wychowawców dotyczących sposobów wspierania rozwoju mowy dziecka
Udział w posiedzeniach zespołów do spraw dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
pomoc w konstruowaniu KIP i IPET

NUCZYCIELE - tematyka warsztatów/szkoleń
- Gotowość szkolna
- Porozumienie w szkole
- Dostosowanie form i metod pracy do potrzeb ucznia z wadą słuchu
- Dostosowanie form i metod pracy dla ucznia z wadą wzroku
- Dziecko z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w szkole i w przedszkolu
- Dziecko z Zespołem Aspergera w klasie szkolnej
- Konstruowanie IPET i PDW
- Konstruowanie programu WWR
- Jak pomagać uczniowi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole / przedszkolu
- Mediacja oświatowa i rówieśnicza
- Praca z uczniem nadpobudliwym psychoruchowo
- Radzenie sobie z agresją własna i u uczniów
- Motywowanie uczniów do nauki
- Mobbing wśród uczniów
- Współpraca z „trudnym” rodzicem
- Techniki skutecznego uczenia się
- Techniki twórczego myślenia i uczenia się
- Wspomaganie rozwoju uczniów wybitnie zdolnych
- Szkoła dla rodziców i wychowawców
- Rozpoznawanie i wspieranie rozwoju dzieci z depresją
- Profilaktyka i terapia dzieci i ich rodzin z zaburzeniami psychosomatycznymi
- Techniki wyobrażeniowe i twórcze wspomagające rozwój emocjonalny dziecka
- Wspomaganie rozwoju dziecka i rodziny w obliczu trudnych sytuacji życiowych np. ciężkiej choroby
- Problemy i zagrożenia we współczesnym świecie
- Jak sobie radzić z prowokacyjnymi zachowaniami uczniów – Metoda Konstruktywnej Konfrontacji
- Interwencja kryzysowa w szkole w sytuacjach okołosamobójczych
- Rozpoznanie objawów i pomoc dziecku, które stało się ofiarą przemocy
- Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
- Porozumienie w szkole
- Dostosowanie form i metod pracy do potrzeb ucznia z wadą słuchu
- Dostosowanie form i metod pracy dla ucznia z wadą wzroku
- Dziecko z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w szkole i w przedszkolu
- Dziecko z Zespołem Aspergera w klasie szkolnej
- i inne w zależności od potrzeb

RODZICE - tematyka warsztatów i prelekcji
- Gotowość szkolna
- Aktywny udział rodziców w przygotowaniu dziecka do szkoły
- Jak radzić sobie z kryzysem pierwszych dni w przedszkolu
- Na – wyki - Na – zdrowie – profilaktyka zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym i emocjonalnym
- Rozwój psychoruchowy dziecka, co może niepokoić rodziców?
- Moje NIE – opanowane dziecko, szkoła przetrwania dla rodziców
- Etapy rozwoju mowy, prawidłowości i zaburzenia
- Rodzaje wad i zaburzeń rozwoju mowy (w tym zaburzeń mowy u dzieci chorych neurologicznie)
- Wczesne wspomaganie rozwoju – cele i sposób prowadzenia zajęć
- Wpływ tekstu literackiego na rozwój mowy dziecka i wykorzystanie w ćwiczeniach logopedycznych
- Wczesna nauka czytania metodą symultaniczno – sekwencyjną prof. J. Cieszyńskiej
- Dojrzałość psychoemocjonalna dzieci kończących edukację w przedszkolu
- Okres dojrzewania i emocjonalność nastolatków
- Komunikacja w rodzinie
- Aktywne słuchanie dzieci, aktywne rozmowy z dziećmi
- Szkoła dla rodziców i wychowawców
- Bezpieczne korzystanie z Internetu
- Zachowanie seksualne młodzieży
- Wpływ mediów na rozwój dzieci i młodzieży
- Problemy i zagrożenia we współczesnym świecie

WARSZTATY DLA UCZNIÓW
- Kompetencje prospołeczne małego dziecka (przedszkola)
- Warsztaty dla klas do których uczęszcza dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
- Pięknie jest się różnić – o podobieństwach i różnicach w grupie
- Saper – radzenie sobie z agresją
- Mediacje rówieśnicze
- Techniki skutecznego uczenia się
- Techniki twórczego myślenia i uczenia się
- Techniki wyobrażeniowe i twórcze wspomagające rozwój emocjonalny
- Agresja i złe zachowanie
- Dobra komunikacja
- Normy i współdziałanie w grupie
- Zaufanie i poczucie bezpieczeństwa w grupie
- Rozwijanie kompetencji psychospołecznych
- Konstruktywne rozwiązywanie konfliktów
- Integracja grupy
- Problemy i zagrożenia we współczesnym świecie
- Profilaktyka zakłóceń w funkcjonowaniu społeczno - emocjonalnym – warsztaty doskonalące kompetencje psychologiczne i społeczne
- Konstruktywne wyrażanie negatywnych emocji
- i inne w zależności od potrzeb

TERAPIA GRUPOWA NA TERENIE PORADNI
- terapia grupowa dla uczniów z Zespołem Aspergera
- terapia doskonaląca operatywność słowną i umiejętności komunikacyjne

GRUPY WSPARCIA NA TERENIE PORADNI
- grupa wsparcia dla pedagogów i nauczycieli
- grupa wsparcia dla rodziców dzieci niepełnosprawnych
- grupa wsparcia dla rodziców dzieci z Zespołem Aspergera

Poradnia udziela pomocy również na terenie domu i placówki oświatowej
Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna ul. Tkacka 5, 42-200 Częstochowa