Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił dla samorządów powiatowych i gminnych realizację Modułu IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” w roku 2021 roku. 


Adresatami programu są poszkodowane na skutek żywiołu:

- osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne)

oraz

- dzieci i młodzież niepełnosprawna posiadająca aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, wydane przed ukończeniem 16 roku życia zamieszkujące na terenach poszkodowanych w wyniku żywiołu w 2021 r. w odniesieniu do których przyznany został zasiłek celowy w związku z wystąpieniem zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej dla osób lub rodzin, które poniosły straty w gospodarstwach domowych (budynkach mieszkalnych, podstawowym wyposażeniu gospodarstw domowych).


Program składa się z dwóch modułów.

W ramach Modułu I programu każda poszkodowana w wyniku żywiołu osoba niepełnosprawna spełniająca wszystkie warunki przewidziane w programie może otrzymać jednorazowe świadczenie na rehabilitację społeczną w wysokości do 2.000,00 zł.

W ramach Modułu II programu każda poszkodowana w wyniku żywiołu osoba niepełnosprawna spełniająca wszystkie warunki przewidziane w programie może otrzymać jednorazowe świadczenie stanowiące rekompensatę poniesionych strat, przeznaczone na pokrycie kosztów zakupu lub naprawy:

a) sprzętu/urządzenia rehabilitacyjnego –  wynosi do 100% kosztów naprawy z zastrzeżeniem, że koszt naprawy nie może stanowić więcej niż 50% kosztów zakupu naprawianego sprzętu/urządzenia,

b) środków pomocniczych i przedmiotów ortopedycznych, objętych dofinansowaniem ze środków PFRON – nie może przekroczyć kwoty jego zakupu, 

c) sprzętów/urządzeń posiadanych w ramach zlikwidowanych uprzednio barier technicznych i barier w komunikowaniu się (bez barier architektonicznych) w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych.

Szczegółowe informacje na temat w/w formy wsparcia zostały zamieszczone pod adresem:

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/pomoc-osobom-niepelnosprawnym-poszkodowanym-w-wyniku-zywiolu-lub-sytuacji-kryzysowych-wywolanych-chorobami-zakaznymi/

Wnioski o dofinansowanie w ramach Modułu I i II programu mogą być składane przez osoby niepełnosprawne do realizatora programu w trybie ciągłym, jednakże nie później niż do dnia 3 grudnia 2021 roku. 


Szczegółowych informacji dot. ww. wsparcia udzielają pracownicy Sekcji ds. Osób Niepełnosprawnych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie, nr tel. 34 334 33 330, 34 334 33 331.