- Mapa dojazdu
- Mapa serwisu
- Mapa powiatu Częstochowskiego
- Jednostki pomocy społecznej
- Organizacje pozarządowe
- Czym jest pomoc społeczna
- Struktura
- Cele
- Zadania
- Pracownik socjalny
- Ośrodki pomocy społecznej
- Akty prawne
- Strategia
- Programy
- Struktura jednostki
- Zadania PCPR
- Współpraca międzynarodowa
- Sprawozdanie z działalności
- Ocena Zasobów Pomocy Społecznej
- Kontakt
- Formy wsparcia rodzin zastępczych
- Kto potrzebuje opieki
- Kto może zostać rodziną zastępczą
- Odpłatność za pobyt dzieci w pieczy zastępczej
- Świadczenia - RODZINY ZASTĘPCZE
- Świadczenia - WYCHOWANKOWIE
- Dokumenty do pobrania
- Kontakt
- Informacje ogólne
- Orzeczenie o niepełnosprawności
- Dofinansowanie ze środków PFRON
- PFRON
- Warsztaty terapii zajęciowej
- Wyrównywanie różnic między regionami
- Powiatowa Społeczna Rada
- Wnioski do pobrania
- Informacje ogólne
- Kontakt
- Godziny dyżurów

PCPR Częstochowa
ul. Jasnogórska 75
42-200 Częstochowa
tel. 034 334 33 33
fax 034 334 33 34
sekretariat@pcprczwa.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zwiększ rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki

Wyrównywanie różnic między regionami III

 

Zarząd PFRON w dniu 15 listopada 2016 r. przyjął ,, Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorowi Programu wyrównywania różnic między regionami III w 2017 r. ’’.

Terminy na składanie wniosków i wystąpień do Oddziałów:

a. samorządy wojewódzkie i powiatowe dotyczące obszarów  B, C, D, F i G programu              

    od 01 grudnia 2016 roku do dnia 15 marca 2017 r.,

b. samorządy gminne i powiatowe oraz organizacje pozarządowe dotyczące obszaru E     

    programu od  dnia 01 grudnia 2016 roku do dnia 30 listopada 2017 r.

Celem strategicznym programu jest wyrównywanie szans oraz zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkujących regiony słabiej rozwinięte gospodarczo i społecznie.

Celami operacyjnymi programu są:

  1. zwiększenie dostępności dla osób niepełnosprawnych do urzędów administracji samorządu powiatowego,  placówek edukacyjnych oraz środowiskowych domów samopomocy;
  2. zatrudnienie osób niepełnosprawnych w nowotworzonych spółdzielniach socjalnych osób prawnych;
  3. zwiększenie możliwości uzyskania wsparcia dla projektów gmin i powiatów oraz organizacji pozarządowych dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych;
  4. zmniejszenie barier transportowych, które napotykają osoby niepełnosprawne;
  5. zwiększenie dostępności warsztatów terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych na terenach powiatów pozbawionych tych placówek;
  6. zwiększenie aktywności samorządów powiatowych w działaniach dotyczących aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Beneficjentami programu mogą być dla:

 1. obszaru B (likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych  lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania) – powiaty lub podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne lub środowiskowe domy samopomocy,
 2. obszaru C (tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych) - gminy, powiaty, organizacje pozarządowe,
 3. obszaru D (likwidacja barier transportowych):
  1. placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez : organizacje pozarządowe, gminy lub powiaty,,
  2. jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej.
 1. obszaru E (dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych) – gminy, powiaty oraz organizacje pozarządowe,
 2. obszaru F (tworzenie warsztatów terapii zajęciowej) – jednostki samorządu terytorialnego lub organizacje pozarządowe,
 3. obszaru G (skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych) - powiaty.

Dofinansowaniem ze środków przeznaczonych na realizację programu mogą być objęte w ramach:

 1. obszar B (likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania) - realizator programu (samorząd powiatowy) udokumentuje potrzebę likwidacji barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy, realizujących zadania w obiektach wybudowanych i użytkowanych przed dniem 01.01.1995 r., w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;
 2. obszar C (tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych) - realizator programu (samorząd powiatowy) zgłosi i udokumentuje wykonalność projektu dotyczącego utworzenia spółdzielni socjalnej osób prawnych;
 3. obszar D (likwidacja barier transportowych) - realizator programu (samorząd powiatowy) udokumentuje potrzebę likwidacji barier transportowych;
 4. obszar E (dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych) - adresat programu zainteresowany uzyskaniem wsparcia udokumentuje potrzebę realizacji działań służących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych i przedłoży w tym zakresie stosowny projekt;
 5. obszar F (tworzenie warsztatów terapii zajęciowej) – na terenie powiatu brak jest warsztatu terapii zajęciowej;
 6. obszar G (skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych) - realizator programu (samorząd powiatowy), zgłosi potrzebę otrzymania poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących wyłącznie rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację każdego projektu dofinansowanego w ramach programu nie może przekroczyć :

1.       w przypadku obszaru B –  30% kosztów realizacji projektu kwalifikujących się do 

objęcia pomocą w ramach programu;

2.       w przypadku obszaru C – 50% kosztów realizacji projektu kwalifikujących się do 

      objęcia pomocą w ramach programu;

3.        w przypadku obszaru D – 60% kosztów realizacji projektu kwalifikujących się do

objęcia pomocą w ramach programu w przypadku projektów dotyczących placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz 70% w przypadku projektów dotyczących warsztatów terapii zajęciowej;

4.        w przypadku obszaru E – wartości wymaganego wkładu własnego lecz nie więcej niż 

20% całkowitych kosztów realizacji projektu wskazanych w umowie dofinansowania;

5.       w przypadku obszaru F – zgodnie z warunkami brzegowymi przyjętymi w danym roku 

przez Zarząd PFRON;

6.       w przypadku obszaru G – 30% wartości środków algorytmu planowanych w danym roku przez powiat na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej

 W powiatach, w których stopa bezrobocia jest wyższa niż 110% średniej stopy bezrobocia    w kraju, wysokość środków, o których mowa powyżej, podwyższa się o 20 punktów procentowych w przypadku obszarów  B, C,  i G o 10 punktów procentowych w przypadku obszaru D programu i o 5 punktów procentowych w przypadku obszaru E programu, z zastrzeżeniem, iż zwiększenie intensywności pomocy nie dotyczy realizacji projektów z obszaru B programu polegających na likwidacji barier w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania w urzędach. Powiat częstochowski jest powiatem kwalifikującym się do podwyższenia procentu dofinansowania. W związku z powyższym wysokość środków na realizację każdego projektu dofinansowanego w ramach programu nie może przekroczyć :

1.       w przypadku obszaru B –  50% kosztów realizacji projektu kwalifikujących się do 

objęcia pomocą w ramach programu. Zwiększenie wskaźnika nie dotyczy projektów polegających na likwidacji barier w zakresie umożliwiania osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania w urzędach (-30%).

2.       w przypadku obszaru C – 70% kosztów realizacji projektu kwalifikujących się do 

      objęcia pomocą w ramach programu;

3.        w przypadku obszaru D – 70% kosztów realizacji projektu kwalifikujących się do

objęcia pomocą w ramach programu w przypadku projektów dotyczących placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz 80% w przypadku projektów dotyczących warsztatów terapii zajęciowej;

4.        w przypadku obszaru E – wartości wymaganego wkładu własnego lecz nie więcej niż 

25% całkowitych kosztów realizacji projektu wskazanych w umowie dofinansowania;

5.       w przypadku obszaru F – zgodnie z warunkami brzegowymi przyjętymi w danym roku 

przez Zarząd PFRON;

6.       w przypadku obszaru G – 50% wartości środków algorytmu planowanych w danym roku przez powiat na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej

Maksymalna wysokość dofinansowania ze środków PFRON, w przypadku:

 1. obszar B – do 150.000,00 zł na likwidację barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;
 2. obszar C – do 34.000,00 zł na każde nowoutworzone stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku;
 3. obszar D – na likwidację barier transportowych do:
  1. 80.000,00 zł dla samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które  w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,
  2. 70.000,00 zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, 
  3. 250.000,00 zł dla autobusów;
 4. obszar E – do 9.000,00 zł na każdą osobę niepełnosprawną, która będzie w sposób stały korzystała z rezultatów projektu, przy czym projekt musi dotyczyć co najmniej 30 osób niepełnosprawnych;
 5. obszar F – do 70% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 14.000,00 zł na każde miejsce dla osoby niepełnosprawnej w warsztacie terapii zajęciowej, tworzone w wyniku realizacji;
 6. w przypadku obszaru G, proponuje się nie ustalać wskaźników kosztów, gdyż zadania realizowane przez powiat w ramach tego obszaru są szczegółowo regulowane postanowieniami ustawowymi oraz właściwymi aktami wykonawczymi.

Wnioski należy składać do PCPR w Częstochowie ul. JANA III SOBIESKIEGO 9, pokój 21,22

w terminie do dnia 15 lutego 2017 r.

 

Wyrównywanie różnic między regionami II (ARCHIWALNE)

Program został zatwierdzony uchwałą nr 9/2009 Rady Nadzorczej PFRON z dnia 17 marca 2009 roku. Program realizowany jest na terenie całego kraju do 31.12.2013 roku.

Zarząd PFRON uchwałą nr 445/2009 z dnia 17.12.2009 r. zatwierdził kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów Programu "Wyrównywania Różnic Między Regionami II" w 2010 roku.

Dofinansowanie ze środków przeznaczonych na realizację programu obejmuje następujące obszary :

OBSZAR A - dotyczy pomocy finansowej udzielanej ze środków PFRON na wyposażenie obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny. Obiekt służący rehabilitacji osób niepełnosprawnych - to obiekt budowlany, w którym udzielane są świadczenia rehabilitacyjne przez zakład opieki zdrowotnej prowadzony (zgodnie z ustawą z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej - Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 , z późn. zm.) przez beneficjentów programu tj.:
 • organizację pozarządową,
 • jednostkę samorządu terytorialnego,
 • państwową uczelnię medyczną,
 • jednostkę administracji rządowej.

Samorząd wojewódzki jest realizatorem obszaru A.


Samorząd powiatowy może być realizatorem programu w następujących obszarach :

OBSZAR B - dotyczy pomocy finansowej, udzielanej ze środków PFRON na likwidację barier w zakładach opieki zdrowotnej lub placówkach edukacyjnych w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania. Beneficjenci programu to zakłady opieki zdrowotnej oraz podmioty które prowadzą placówki edukacyjne i realizują zadania w obiektach wybudowanych i użytkowanych przed dniem 01.01.1995 r. zakład opieki zdrowotnej - to szpital, zakład opiekuńczo - leczniczy, zakład pielęgnacyjno - opiekuńczy, zakład rehabilitacji leczniczej, hospicjum stacjonarne, przychodnia, ośrodek zdrowia, poradnia oraz ambulatorium, prowadzone zgodnie z ustawą z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, z późn. zm.), które w roku złożenia projektu mają zawartą z Narodowym Funduszem Zdrowia umowę o udzielanie powszechnie dostępnych dla osób ubezpieczonych świadczeń zdrowotnych, prowadzące działalność w obiekcie, którego właścicielem jest jednostka samorządu terytorialnego lub dla których organem założycielskim jest, a w przypadku zakładów opieki zdrowotnej będących spółkami prawa handlowego, w których większościowe udziały ma:

 • organizacja pozarządowa,
 • jednostka samorządu terytorialnego,
 • państwowa uczelnia medyczna,
 • jednostka administracji rządowej.
placówka edukacyjna - to działające zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.):
 • przedszkola, w tym z oddziałami integracyjnymi oraz przedszkola specjalne,
 • szkoły podstawowe, w tym: specjalne, integracyjne, z oddziałami integracyjnymi i sportowymi, sportowe i mistrzostwa sportowego,
 • gimnazja, w tym: specjalne, integracyjne, dwujęzyczne, z oddziałami integracyjnymi, dwujęzycznymi, sportowymi i przysposabiającymi do pracy, sportowe i mistrzostwa sportowego,
 • szkoły ponadgimnazjalne, w tym: specjalne, integracyjne, dwujęzyczne, z oddziałami integracyjnymi, dwujęzycznymi i sportowymi, sportowe, mistrzostwa sportowego, rolnicze i leśne,
 • szkoły artystyczne,
 • poradnie psychologiczno-pedagogiczne,
 • specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze i ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych,
 • bursy lub internaty szkolne oraz biblioteki szkolne,
do których uczęszczają uczniowie niepełnosprawni, w szczególności poruszający się na wózkach inwalidzkich.OBSZAR C - dotyczy pomocy finansowej, udzielanej ze środków PFRON na likwidację barier transportowych - część kosztów zakupu lub przystosowania pojazdów przeznaczonych do przewozu osób niepełnosprawnych.
Beneficjenci programu to organizacje pozarządowe, gminy i powiaty, które zorganizowały lub planują zorganizować na swoim terenie przewóz osób niepełnosprawnych.

OBSZAR D - dotyczy pomocy finansowej, udzielanej ze środków PFRON na dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach samorządów powiatowych dotyczących rozwoju infrastruktury służącej edukacji osób niepełnosprawnych realizowanych w Ramach Regionalnych Programów Operacyjnych, którego Realizatorem jest samorząd powiatowy.

OBSZAR E - dotyczy pomocy finansowej, udzielanej ze środków PFRON na utworzenie warsztatów terapii zajęciowej ( na terenie powiatu brak jest warsztatu terapii zajęciowej ).

Wyrównywanie różnic między regionami I (ARCHIWALNE)

Zarząd PFRON uchwałą z dnia 07.12.2005 r. nr 802/2005 przyjął Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów "Programu wyrównywania różnic między regionami" w 2006 r.

Procedury do programu zostały zatwierdzone przez Zarząd PFRON uchwałą nr 25/2006 z dnia 26.01.2006 r.

Celem strategicznym programu jest wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych, zamieszkujących regiony słabo rozwinięte gospodarczo i społecznie w dostępie do rehabilitacji zawodowej i społecznej. Ze środków przeznaczonych na realizację programu mogła być udzielona pomoc regionalna w ramach:

 • obszaru A - na wyposażenie obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny
 • obszaru B - na likwidacje barier w zakładach opieki zdrowotnej i placówkach edukacyjnych w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania,
 • obszaru C - dla pracodawców, w tym podmiotów prowadzących działalność gospodarczą z chronionego i otwartego rynku pracy, na wyposażenie nowych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych odpowiednio do ich potrzeb i możliwości
 • obszaru D - na likwidację barier transportowych
 • obszaru F - na utworzenie warsztatów terapii zajęciowej

Realizatorem programu w obszarze A jest samorząd wojewódzki, natomiast w pozostałych obszarach samorząd powiatowy.

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały 695/2004 powiat częstochowski w 2006 r. mógł ubiegać się o uczestnictwo w programie w obszarach A ,B ,C ,D a wysokość dofinansowania ze środków PFRON na realizację każdego projektu nie mogła przekroczyć 75 % kosztów jego realizacji.AUTOR STRONY 2008© MARCIN SZYCH