- Mapa dojazdu
- Mapa serwisu
- Mapa powiatu Częstochowskiego
- Jednostki pomocy społecznej
- Organizacje pozarządowe
- Czym jest pomoc społeczna
- Struktura
- Cele
- Zadania
- Pracownik socjalny
- Ośrodki pomocy społecznej
- Akty prawne
- Strategia
- Programy
- Struktura jednostki
- Zadania PCPR
- Współpraca międzynarodowa
- Sprawozdanie z działalności
- Ocena Zasobów Pomocy Społecznej
- Kontakt
- Formy wsparcia rodzin zastępczych
- Kto potrzebuje opieki
- Kto może zostać rodziną zastępczą
- Odpłatność za pobyt dzieci w pieczy zastępczej
- Świadczenia - RODZINY ZASTĘPCZE
- Świadczenia - WYCHOWANKOWIE
- Dokumenty do pobrania
- Kontakt
- Informacje ogólne
- Orzeczenie o niepełnosprawności
- Dofinansowanie ze środków PFRON
- PFRON
- Warsztaty terapii zajęciowej
- Wyrównywanie różnic między regionami
- Powiatowa Społeczna Rada
- Wnioski do pobrania
- Informacje ogólne
- Kontakt
- Godziny dyżurów

PCPR Częstochowa
ul. Jasnogórska 75
42-200 Częstochowa
tel. 034 334 33 33
fax 034 334 33 34
sekretariat@pcprczwa.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zwiększ rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki

Dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych




Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych

Turnusy rehabilitacyjne stanowią aktywną formę rehabilitacji połączoną z elementami wypoczynku, mającą na celu ogólną poprawę psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników, między innymi poprzez nawiązywanie i rozwijanie kontaktów społecznych, realizację i rozwijanie zainteresowań, a także przez udział w innych zajęciach przewidzianych programem turnusu. Zasady organizacji turnusów rehabilitacyjnych określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2004 roku w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. Nr 230 poz. 1694). Uprawnionymi do korzystania z dofinansowania do turnusów są osoby niepełnosprawne tj.:

  • dzieci do 16 roku życia, które legitymują się orzeczeniem o niepełnosprawności
  • osoby powyżej 16-tego roku życia posiadające aktualne orzeczenie o grupie inwalidzkiej KIZ, niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydane przed dniem 1 stycznia 1998 roku bądź orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub niezdolności do pracy.

Z dofinansowania można skorzystać raz w roku kalendarzowym. Kryterium dochodowe na osobę w rodzinie wynosi 50% przeciętnego wynagrodzenia w danym kwartale, a na osobę w samotną 65% przeciętnego wynagrodzenia.

Zgodnie z § 6 ust. 1 ww. rozporządzenia wysokość dofinansowania ustala się w kwocie:

  • 27 % dla osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, osoby niepełnosprawnej w wieku do 16-go roku życia oraz osoby niepełnosprawnej w wieku od 16 do 24 lat uczącej się i niepracującej bez względu na stopień niepełnosprawności.
  • 25 % dla osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
  • 23 % dla osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności,
  • 18 % dla opiekuna osoby niepełnosprawnej oraz dla osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w zakładzie pracy chronionej,
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w formie komunikatu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".

W przypadku znacznego niedoboru środków Funduszu w danym roku w stosunku do istniejących potrzeb w zakresie dofinansowania uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych oraz pobytu ich opiekunów, można obniżyć wysokość tego dofinansowania, nie więcej jednak niż o 20% kwot, o których mowa w ust. 1, albo przyjąć zasadę przyznawania dofinansowania tej samej dorosłej osobie niepełnosprawnej raz na dwa lata.



Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych

Zgodnie z § 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 96 poz. 861 z późn. zm.) o dofinansowanie ze środków Funduszu organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych mogą się ubiegać osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej jeżeli prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku. Wysokość dofinansowania organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych wynosi do 60 % kosztów przedsięwzięcia.




Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym

Przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków PFRON określają górną granicę dofinansowania kosztów zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, stanowiąc, że wysokość dofinansowania wynosi: do 100 % udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny ustalonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 10 maja 2003 roku w sprawie limitu cen dla przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, do 150 % sumy kwoty ustalonego limitu oraz wymaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej w zakupie tych przedmiotów i środków, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit.

W roku 2010 ze względu na znaczny niedobór środków Funduszu Centrum dofinansuje zakup przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych do 130% sumy kwoty ustalonego limitu oraz wymaganego udziału własnego w zakupie przedmiotów i środków jeśli cena ich zakupu będzie wyższa niż ustalony limit.




Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej

O dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny mogą ubiegać się:

  • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli prowadzą działalność związaną z rehabilitacją osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku oraz udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia. Wniosek o dofinansowanie składa się w terminie do dnia 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadania.
  • Osoby niepełnosprawne stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności w oparciu o zaświadczenie lekarskie, wystawione przez lekarza specjalistę, które zawiera informację o rodzaju schorzenia oraz wyraźne wskazanie do korzystania z wymaganego sprzętu rehabilitacyjnego w warunkach domowych.
Dofinansowanie wynosi do 60% kosztu wymaganego sprzętu. Realizowane jest w oparci o zwartą umowę a zakup sprzętu nie może być zrealizowany przed jej podpisaniem.




Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych

O dofinansowanie ze środków PFRON zadań, jeżeli ich realizacja umożliwi lub w znacznym stopniu ułatwi osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem mogą ubiegać się:

  • na likwidację barier architektonicznych - osoby niepełnosprawne, które mają trudności w poruszaniu się, jeżeli są właścicielami nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości albo posiadają zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego w którym zamieszkują na stałe
  • na likwidację barier w komunikowaniu się i technicznych - osoby niepełnosprawne, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności.

Wysokość dofinansowania likwidacji barier funkcjonalnych wynosi do 80% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości 15-krotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych nie przysługuje osobom niepełnosprawnym, które w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku uzyskały na te cele dofinansowanie ze środków Funduszu. Wnioski o dofinansowanie likwidacji barier funkcjonalnych osoba niepełnosprawna może złożyć w ciągu całego roku.

AUTOR STRONY 2008© MARCIN SZYCH