- Mapa dojazdu
- Mapa serwisu
- Mapa powiatu Częstochowskiego
- Jednostki pomocy społecznej
- Organizacje pozarządowe
- Czym jest pomoc społeczna
- Struktura
- Cele
- Zadania
- Pracownik socjalny
- Ośrodki pomocy społecznej
- Akty prawne
- Strategia
- Programy
- Struktura jednostki
- Zadania PCPR
- Współpraca międzynarodowa
- Sprawozdanie z działalności
- Ocena Zasobów Pomocy Społecznej
- Kontakt
- Formy wsparcia rodzin zastępczych
- Kto potrzebuje opieki
- Kto może zostać rodziną zastępczą
- Odpłatność za pobyt dzieci w pieczy zastępczej
- Świadczenia - RODZINY ZASTĘPCZE
- Świadczenia - WYCHOWANKOWIE
- Dokumenty do pobrania
- Kontakt
- Informacje ogólne
- Orzeczenie o niepełnosprawności
- Dofinansowanie ze środków PFRON
- PFRON
- Warsztaty terapii zajęciowej
- Wyrównywanie różnic między regionami
- Powiatowa Społeczna Rada
- Wnioski do pobrania
- Informacje ogólne
- Kontakt
- Godziny dyżurów

PCPR Częstochowa
ul. Jasnogórska 75
42-200 Częstochowa
tel. 034 334 33 33
fax 034 334 33 34
sekretariat@pcprczwa.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zwiększ rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki

Orzeczenie o niepełnosprawności

Zgodnie z ustawą z dn. 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92 z późn. zm.) Starosta w ramach zadań z zakresu administracji rządowej powołuje i odwołuje Powiatowe Zespoły do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Powiatowy zespół może obejmować swoim zasięgiem więcej niż jeden powiat.

Na podstawie zawartego w dniu 01.03.2001 r. pomiędzy Miastem Częstochowa a Powiatem Częstochowskim porozumienia wymienione zadanie realizowane jest przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Częstochowie, Al. Niepodległości 20/22.

Zespół wydaje odpowiednio orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, w odniesieniu do osób które ukończyły 16 rok życia:

 • znacznym
 • umiarkowanym
 • lekkim

a w przypadku osób, które nie ukończyły 16 roku życia - o niepełnosprawności.

Orzeczenie ustalające stopień niepełnosprawności lub niepełnosprawność zawiera wskazania dotyczące w szczególności:

 • odpowiedniego zatrudnienia uwzględniającego psychofizyczne możliwości danej osoby
 • szkolenia, w tym specjalistycznego
 • zatrudnienia w zakładzie aktywności zawodowej
 • uczestnictwa w terapii zajęciowej
 • konieczności zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze oraz pomoce techniczne, ułatwiające funkcjonowanie danej osoby
 • korzystania z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji, przez co rozumie się z korzystanie z usług socjalnych, opiekuńczych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych świadczonych przez sieć instytucji pomocy społecznej, organizacje pozarządowe oraz inne placówki
 • konieczność stałej lud długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji
 • konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji
 • spełniania przesłanek określonych w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r.-Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. Nr 98,poz. 602 z póź .zm.)
 • prawa do zamieszkiwania w oddzielnym pokoju
AUTOR STRONY 2008© MARCIN SZYCH