- Mapa dojazdu
- Mapa serwisu
- Mapa powiatu Częstochowskiego
- Jednostki pomocy społecznej
- Organizacje pozarządowe
- Czym jest pomoc społeczna
- Struktura
- Cele
- Zadania
- Pracownik socjalny
- Ośrodki pomocy społecznej
- Akty prawne
- Strategia
- Programy
- Struktura jednostki
- Zadania PCPR
- Współpraca międzynarodowa
- Sprawozdanie z działalności
- Ocena Zasobów Pomocy Społecznej
- Kontakt
- Formy wsparcia rodzin zastępczych
- Kto potrzebuje opieki
- Kto może zostać rodziną zastępczą
- Odpłatność za pobyt dzieci w pieczy zastępczej
- Świadczenia - RODZINY ZASTĘPCZE
- Świadczenia - WYCHOWANKOWIE
- Dokumenty do pobrania
- Kontakt
- Informacje ogólne
- Orzeczenie o niepełnosprawności
- Dofinansowanie ze środków PFRON
- PFRON
- Warsztaty terapii zajęciowej
- Wyrównywanie różnic między regionami
- Powiatowa Społeczna Rada
- Wnioski do pobrania
- Informacje ogólne
- Kontakt
- Godziny dyżurów

PCPR Częstochowa
ul. Jasnogórska 75
42-200 Częstochowa
tel. 034 334 33 33
fax 034 334 33 34
sekretariat@pcprczwa.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zwiększ rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki

Informacje ogólne

Wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej na 2007 r.

REHABILITACJA SPOŁECZNA

1. Opracowywanie i realizacja zgodnych ze strategią rozwoju województwa, powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie:
 • rehabilitacji społecznej
 • rehabilitacji zawodowej i zatrudnienia
 • przestrzegania praw osób niepełnosprawnych
2. Współpraca z instytucjami administracji rządowej i samorządowej w opracowywaniu i realizacji programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych
3. Udostępnianie na potrzeby pełnomocnika i samorządu województwa oraz przekazywanie właściwemu wojewodzie uchwalonych przez radę powiatu programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz rocznej informacji z ich realizacji
4. Podejmowanie działań zmierzających do ograniczania skutków niepełnosprawności
5. Opracowywanie i przedstawianie planów zadań i informacji z prowadzonej działalności oraz ich udostępnianie na potrzeby samorządu województwa
6. Współpraca z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej tych osób
7. Dofinansowanie:

 • Uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych
 • Sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych
 • Zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia
 • Zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej
 • Likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych
 • Rehabilitacji dzieci i młodzieży
8. Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej
9. Orzekanie o stopniu niepełnosprawności realizowane przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
10. Realizacja programu pn. "Program wyrównywania różnic między regionami" w ramach obszarów przewidywanych w programie
11. Realizacja programu pn. "Edukacja" - program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnej
12. Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych

REHABILITACJA ZAWODOWA

Powiatowy Urząd Pracy wykonuje zadania określone w art. 35 a ust. 1 pkt 1 lit. b i c oraz pkt 6 w części dotyczącej rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych, a także w pkt 9-13 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 2008 r. Nr 14, poz.92) z późn. zm.

Do zadań z zakresu zatrudnienia i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych zalicza się:
1. Przyznawanie osobom niepełnosprawnym środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej.
2. Udzielenie dofinansowania do wysokości 50 % oprocentowania kredytów bankowych, zaciągniętych przez osoby niepełnosprawne na kontynuowanie działalności gospodarczej lub prowadzenie własnego lub dzierżawionego gospodarstwa rolnego.
3. Dokonywanie zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na :

 • adaptację pomieszczeń zakładu pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych, w szczególności poniesionych w związku z przystosowaniem tworzonych lub istniejących stanowisk pracy dla tych osób, stosownie do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności,
 • adaptację lub nabycie urządzeń ułatwiających osobie niepełnosprawnej wykonywanie pracy lub funkcjonowanie w zakładzie pracy ,
 • zakup i autoryzację oprogramowania na użytek pracowników niepełnosprawnych oraz urządzeń technologii wspomagających lub przystosowanych do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności,
 • rozpoznanie przez służby medycyny pracy potrzeb, o którym mowa w pkt. 1-1c ust.1 art. 26.
4. Dokonywanie zwrotu kosztów zatrudniania pracowników pomagających pracownikom niepełnosprawnym w pracy.
5. Dokonywanie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej.
6. Finansowanie wydatków na instrumenty lub usługi rynku pracy określone w ustawie o promocji w odniesieniu do osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu zgodnie z art. 11.
7. Finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych.
8. Dokonywanie zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na szkolenia zatrudnionych osób niepełnosprawnych.
9. Zadania zlecane zgodnie z art. 36.


AUTOR STRONY 2008© MARCIN SZYCH