- Mapa dojazdu
- Mapa serwisu
- Mapa powiatu Częstochowskiego
- Jednostki pomocy społecznej
- Organizacje pozarządowe
- Czym jest pomoc społeczna
- Struktura
- Cele
- Zadania
- Pracownik socjalny
- Ośrodki pomocy społecznej
- Akty prawne
- Strategia
- Programy
- Struktura jednostki
- Zadania PCPR
- Współpraca międzynarodowa
- Sprawozdanie z działalności
- Ocena Zasobów Pomocy Społecznej
- Kontakt
- Formy wsparcia rodzin zastępczych
- Kto potrzebuje opieki
- Kto może zostać rodziną zastępczą
- Zostań rodziną zastępczą!
- Odpłatność za pobyt dzieci w pieczy zastępczej
- Świadczenia - RODZINY ZASTĘPCZE
- Świadczenia - WYCHOWANKOWIE
- Dokumenty do pobrania
- Kontakt
- Informacje ogólne
- Orzeczenie o niepełnosprawności
- Dofinansowanie ze środków PFRON
- PFRON
- Warsztaty terapii zajęciowej
- Wyrównywanie różnic między regionami
- Powiatowa Społeczna Rada
- Wnioski do pobrania
- Informacje ogólne
- Kontakt
- Godziny dyżurów

PCPR Częstochowa
ul. Jana III Sobieskiego 9
42-200 Częstochowa
tel. 034 322 92 06
fax 034 322 92 07
sekretariat@pcprczwa.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zwiększ rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki

S. 0135/4/10

Zarządzenie Nr 4/2010
Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie
z dnia 1 lutego 2010 r.

w sprawie przyjęcia zasady dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do dofinansowania zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze w 2010 roku. Na podstawie § 6 ust. 3 regulaminu organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie stanowiącego załącznik do uchwały Nr 0063/1/479/09 Zarządu Powiatu w Częstochowie z dnia 4 listopada 2009 r. w tej sprawie oraz art. 35 a ust. 1 pkt. 7 lit. c ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2008 r. Nr 14 poz. 92 z późn. zm. ) i § 13 ust. 2 pkt. 2 lit. b rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia zadań powiatu które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ( Dz. U. Nr 96, poz. 861 z późn. zm. ) zarządza się, co następuje :


§ 1

W związku ze znacznym niedoborem środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w stosunku do zgłaszanych w 2010 roku potrzeb obniża się do 130 % wysokość dofinansowania zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze ustalonego w § 13 ust. 2 pkt. 2 lit. b rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia zadań powiatu które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ( Dz. U. Nr 96, poz. 861 z późn. zm. )


§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Sekcji do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie.


§ 3

Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania.AUTOR STRONY 2008© MARCIN SZYCH