- Mapa dojazdu
- Mapa serwisu
- Mapa powiatu Częstochowskiego
- Jednostki pomocy społecznej
- Organizacje pozarządowe
- Czym jest pomoc społeczna
- Struktura
- Cele
- Zadania
- Pracownik socjalny
- Ośrodki pomocy społecznej
- Akty prawne
- Strategia
- Programy
- Struktura jednostki
- Zadania PCPR
- Współpraca międzynarodowa
- Sprawozdanie z działalności
- Ocena Zasobów Pomocy Społecznej
- Kontakt
- Formy wsparcia rodzin zastępczych
- Kto potrzebuje opieki
- Kto może zostać rodziną zastępczą
- Odpłatność za pobyt dzieci w pieczy zastępczej
- Świadczenia - RODZINY ZASTĘPCZE
- Świadczenia - WYCHOWANKOWIE
- Dokumenty do pobrania
- Kontakt
- Informacje ogólne
- Orzeczenie o niepełnosprawności
- Dofinansowanie ze środków PFRON
- PFRON
- Warsztaty terapii zajęciowej
- Wyrównywanie różnic między regionami
- Powiatowa Społeczna Rada
- Wnioski do pobrania
- Informacje ogólne
- Kontakt
- Godziny dyżurów

PCPR Częstochowa
ul. Jasnogórska 75
42-200 Częstochowa
tel. 034 334 33 33
fax 034 334 33 34
sekretariat@pcprczwa.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zwiększ rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki

Zadania realizowane przez PCPR

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie jest  jednostką organizacyjną powiatu nadzorowaną przez Starostę Powiatu Częstochowskiego wykonującą zadania powiatu (własne i z zakresu administracji rządowej) z zakresu  pomocy społecznej, rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, rehabilitacji społecznej oraz organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.

 

Zadania Centrum określa:

1)        ustawa o samorządzie powiatowym,

2)        ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

3)        ustawa o pomocy społecznej,

4)        ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,

5)        ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób      niepełnosprawnych,

6)        ustawa o ochronie zdrowia psychicznego,

7)        ustawa o finansach publicznych,

8)        ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,

9)        rozporządzenia wykonawcze do ww. ustaw,

10)    statut Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie,

11)    niniejszy  regulamin organizacyjny.

 

 

Do podstawowego zakresu działania Centrum należą zadania dotyczące rodzinnej
i instytucjonalnej pieczy zastępczej:

1.    własne powiatu tj.:

1)        opracowanie i realizacja 3-letnich powiatowych programów dotyczących rozwoju pieczy  zastępczej, zawierających między innymi coroczny limit rodzin zastępczych zawodowych;

2)        zapewnienie dzieciom pieczy zastępczej w rodzinach zastępczych, rodzinnych  domach dziecka oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych;

3)        organizowanie wsparcia osobom usamodzielnianym opuszczającym rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze i regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne, przez wspieranie procesu usamodzielnienia;

4)        tworzenie warunków do powstawania i działania rodzin zastępczych, rodzinnych domów  dziecka  i rodzin pomocowych;

5)        prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz placówek wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym;

6)        organizowanie szkoleń dla rodzin zastępczych, prowadzących rodzinne domy dziecka, rodzin pomocowych i dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego oraz kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, prowadzenia rodzinnego domu dziecka lub pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej;

7)        organizowanie wsparcia dla rodzinnej pieczy zastępczej, w szczególności przez tworzenie warunków do powstawania:

a.        grup wsparcia,

b.        specjalistycznego poradnictwa;

8)        powoływanie centrów administracyjnych do obsługi placówek opiekuńczo-wychowawczych;

9)        sporządzanie opinii o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia  funkcji rodziny zastępczej  lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka;

10)    sporządzanie diagnozy psychofizycznej dziecka umieszczanego w pieczy zastępczej;

11)    zapewnienie przeprowadzenia przyjętemu do pieczy zastępczej dziecku niezbędnych badań lekarskich;

12)    prowadzenie rejestru danych, o osobach zakwalifikowanych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej i pełniących funkcję rodziny zastępczej zawodowej
i niezawodowej;

13)    kompletowanie we współpracy z właściwym ośrodkiem pomocy społecznej dokumentacji związanej z przygotowaniem dziecka do umieszczenia w rodzinie zastępczej albo rodzinnym  domu dziecka;

14)    finansowanie:

a.        świadczeń pieniężnych dotyczących dzieci z terenu powiatu, umieszczonych w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych, interwencyjnych ośrodkach  preadopcyjnych lub rodzinach pomocowych, na jego terenie lub na terenie innego powiatu,

b.        pomocy przyznawanej osobom usamodzielnianym opuszczającym rodziny zastępcze,  rodzinne domy dziecka, placówki opiekuńczo-wychowawcze lub regionalne placówki  opiekuńczo-terapeutyczne,

c.         szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, prowadzenia rodzinnego  domu dziecka lub pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego oraz szkoleń dla rodzin zastępczych, prowadzących rodzinne domy dziecka oraz  dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej;

13)    sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych z zakresu wspierania rodziny
i systemu  pieczy zastępczej oraz przekazywanie ich właściwemu wojewodzie,
w wersji elektronicznej, z  zastosowaniem systemu teleinformatycznego;

14)    przekazywanie do biura informacji gospodarczej informacji o powstałych zaległościach
z tytułu nieponoszenia opłaty ustalonej za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.

 

2.        z zakresu administracji rządowej:

1)    realizacja zadań wynikających z rządowych programów wspierania rodziny
i systemu pieczy zastępczej;

2)    finansowanie pobytu w pieczy zastępczej małoletniego cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Na podstawie Zarządzenia Nr 31/2011 Starosty Częstochowskiego z dnia 6 października 2011 r. w sprawie wyznaczenia organizatora rodzinnej pieczy zastępczej Centrum realizuje zadania organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w szczególności:

1)        prowadzenie naboru kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka;

2)        kwalifikowanie osób kandydujących do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz wydawanie zaświadczeń kwalifikacyjnych zawierających potwierdzenie ukończenia szkolenia, opinię o spełnianiu warunków
i ocenę predyspozycji do sprawowania pieczy zastępczej;

3)        organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka;

4)        organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego, wydawanie świadectw ukończenia tych szkoleń oraz opinii dotyczącej predyspozycji do pełnienia funkcji dyrektora
i wychowawcy w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego;

5)        zapewnianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka szkoleń mających na celu podnoszenie ich kwalifikacji, biorąc pod uwagę ich potrzeby;

6)        zapewnianie pomocy i wsparcia osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą,
w szczególności w ramach grup wsparcia oraz rodzin pomocowych;

7)        organizowanie dla rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka pomocy wolontariuszy;

8)        współpraca ze środowiskiem lokalnym, w szczególności z powiatowym centrum pomocy rodzinie, ośrodkiem pomocy społecznej, sądami i ich organami pomocniczymi, instytucjami oświatowymi, podmiotami leczniczymi, a także kościołami i związkami wyznaniowymi oraz z organizacjami społecznymi;

9)        prowadzenie poradnictwa i terapii dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą i ich dzieci oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej;

10)    zapewnianie pomocy prawnej osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą,
w szczególności w zakresie prawa rodzinnego;

11)    dokonywanie okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej oraz formułowanie opinii do sądu dotyczącej zasadności dalszego pobytu dziecka w pieczy zastępczej;

12)    prowadzenie działalności diagnostyczno-konsultacyjnej, której celem jest pozyskiwanie, szkolenie i kwalifikowanie osób zgłaszających gotowość do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej oraz prowadzenia rodzinnego domu dziecka, a także szkolenie i wspieranie psychologiczno-pedagogiczne osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą oraz rodziców dzieci objętych tą pieczą;

13)    przeprowadzanie badań pedagogicznych i psychologicznych oraz analizy sytuacji osobistej, rodzinnej i majątkowej kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka;

14)    zapewnienie badań psychologicznych kandydatom do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz rodzinom zastępczym i osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka;

15)    zapewnianie rodzinom zastępczym zawodowym i niezawodowym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka poradnictwa, które ma na celu zachowanie i wzmocnienie ich kompetencji oraz przeciwdziałanie zjawisku wypalenia zawodowego;

16)    przedstawianie staroście i radzie powiatu corocznego sprawozdania z efektów pracy;

17)    zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających;

18)    składanie do właściwego sądu wniosku o wszczęcie z urzędu postępowania o wydanie zarządzeń wobec dziecka celem uregulowania jego sytuacji prawnej w przypadku, gdy od umieszczenia w rodzinnej pieczy zastępczej upłynęło 18 miesięcy;

19)    organizowanie opieki nad dzieckiem, w przypadku gdy rodzina zastępcza albo prowadzący rodzinny dom dziecka okresowo nie może sprawować opieki,
w szczególności z powodów zdrowotnych lub losowych albo zaplanowanego wypoczynku;

20)    wydawanie opinii dotyczących:

§  zasadności przysposobienia dziecka,

§  kontaktów dziecka z rodziną biologiczną i wpływie tych kontaktów na dziecko,

§  zasadności przysposobienia związanego ze zmianą miejsca zamieszkania dziecka na miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej mającej na celu stwierdzenie, że przysposobienie to leży w jego najlepszym interesie,

§  zasadności wspólnego umieszczenia rodzeństwa w rodzinie przysposabiającej,

§  możliwości nieumieszczania wspólnie rodzeństwa w rodzinie przysposabiającej
z powodu nie znalezienia kandydata do przysposobienia rodzeństwa,

       oraz przekazywanie ich właściwemu ośrodkowi adopcyjnemu;

21)    sporządzanie, na wniosek starosty opinii, w zakresie możliwości sprawowania przez rodzinę  zastępczą pieczy zastępczej nad dzieckiem poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

22)    zapewnianie koordynatorom rodzinnej pieczy zastępczej szkoleń mających na celu podnoszenie ich kwalifikacji;

23)    obejmowanie rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka wsparciem, w tym wsparciem koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej;

24)    prowadzenie indywidualnych programów usamodzielnienia dla wychowanków, udział
w zespołach ds. okresowej oceny sytuacji dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych;

25)    dokonywanie oceny sytuacji dziecka, rodziny zastępczej,  prowadzącego Rodzinny Dom Dziecka;

26)    pozyskiwanie nowych rodzin zastępczych i pomocowych.

 

Centrum realizuje zadania pomocy społecznej:

1.      własne powiatu tj.:

1)        opracowanie, realizacja oraz koordynowanie powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, wspierania osób niepełnosprawnych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka - po konsultacji z właściwymi terytorialnie gminami;

2)        prowadzenie specjalistycznego poradnictwa;

3)        przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki osobom opuszczającym domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet
w ciąży oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewniające całodobową opiekę lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze;

4)        pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do życia, młodzieży opuszczającej domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet
w ciąży oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewniające całodobową opiekę lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze, mających braki w przystosowaniu się;

5)        pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, mającym trudności w integracji ze środowiskiem;

6)        prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym oraz umieszczanie w nich skierowanych osób;

7)        prowadzenie mieszkań chronionych dla osób z terenu więcej niż jednej gminy oraz powiatowych ośrodków wsparcia, w tym domów dla matek z małoletnimi dziećmi
i kobiet w ciąży, z wyłączeniem środowiskowych domów samopomocy i innych ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

8)        prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej;

9)        udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach;

10)    szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej z terenu powiatu;

11)    doradztwo metodyczne dla kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z terenu powiatu;

12)    podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb, w tym tworzenie
i realizacja programów osłonowych;

13)    sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w formie dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego;

14)    sporządzanie oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej;

15)    kierowanie wniosków o ustalenie niezdolności do pracy, niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności do organów określonych odrębnymi przepisami.

2.      z zakresu administracji rządowej:

1)        pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, w zakresie indywidualnego programu integracji, oraz opłacanie za te osoby składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach
o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia;

2)        prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

3)        realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia;

4)        udzielanie cudzoziemcom pomocy w zakresie interwencji kryzysowej.

3.      Centrum może zlecać realizację zadania z zakresu pomocy społecznej,
w trybie przewidzianym w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, udzielając dotacji na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zleconego zadania:

§   organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność w zakresie pomocy społecznej,

§   osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym działającym na podstawie przepisów
o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych, o gwarancji wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej.

 

Centrum realizuje także zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy
w rodzinie:

1.    własne powiatu:

1)     opracowanie i realizacja powiatowego programu przeciwdziałania przemocy
w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie;

2)     opracowanie i realizacja programów służących działaniom profilaktycznym mającym na celu udzielenie specjalistycznej pomocy, zwłaszcza w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie;

3)     zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia;

4)     zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach interwencji kryzysowej.

2.    z zakresu administracji rządowej:

1)   opracowywanie i realizacja programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

 

Centrum realizuje zadania z zakresu rehabilitacji społecznej:

1)        opracowywanie i realizacja, zgodnych z powiatową strategią dotyczącą rozwiązywania problemów społecznych, powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie:

a)        rehabilitacji społecznej,

b)        przestrzegania praw osób niepełnosprawnych,

2)        współpraca z instytucjami administracji rządowej i samorządowej w opracowywaniu i realizacji programów, o których mowa w pkt 1,

3)        udostępnianie na potrzeby Pełnomocnika i samorządu województwa oraz przekazywanie Wojewodzie Śląskiemu uchwalonych przez Radę Powiatu programów,
o których mowa w pkt 1, oraz rocznej informacji z ich realizacji,

4)        podejmowanie działań zmierzających do ograniczania skutków niepełnosprawności,

5)        opracowywanie i przedstawianie planów zadań i informacji z prowadzonej działalności oraz ich udostępnianie na potrzeby samorządu województwa,

6)        współpraca z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej tych osób,

7)        dofinansowanie:

a.        uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,

b.        sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych,

c.         zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów,

d.        zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób prawnych, jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą związaną z rehabilitacją osób niepełnosprawnych,

e.        likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych,
w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych,

f.          rehabilitacji dzieci i młodzieży,

8)        dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej,

9)        sprawowanie nadzoru poprzez kontrolę działalności organizacyjnej, rehabilitacyjnej
i wykorzystania środków przez warsztaty terapii zajęciowej,

10)    zlecanie zadań w części dotyczącej rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych,

11)    orzekanie o niepełnosprawności realizowane przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności,

12)    realizacja programów celowych wdrażanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

13)    współpraca z Powiatową Społeczną Radą ds. Osób Niepełnosprawnych.

 

Centrum realizuje zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej:

 

Rehabilitacja zawodowa ma na celu ułatwienie osobie niepełnosprawnej uzyskania
i utrzymania odpowiedniego zatrudnienia i awansu zawodowego przez umożliwienie jej korzystania z poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy.

 

Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych realizuje Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie na podstawie porozumienia z dnia 02 kwietnia 2008 roku zawartego pomiędzy Miastem Częstochowa a Powiatem Częstochowskim zgodnie
z ustawą
z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych:

 

1)        Przyznawanie osobom niepełnosprawnym środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej art. 12 a.

2)        Udzielenie dofinansowania do wysokości 50 % oprocentowania kredytów bankowych, zaciągniętych przez osoby niepełnosprawne na kontynuowanie działalności gospodarczej lub prowadzenie własnego lub dzierżawionego gospodarstwa rolnego art. 13.

3)        Dokonywanie zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na :

ˇ         adaptację pomieszczeń zakładu pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych,
w szczególności poniesionych w związku z przystosowaniem tworzonych lub istniejących stanowisk pracy dla tych osób, stosownie do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności art.26 ust.1 pkt 1,

ˇ         adaptację lub nabycie urządzeń ułatwiających osobie niepełnosprawnej wykonywanie pracy lub funkcjonowanie w zakładzie pracy art.26 ust.1 pkt 1b,

ˇ         zakup i autoryzację oprogramowania na użytek pracowników niepełnosprawnych oraz urządzeń technologii wspomagających lub przystosowanych do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności art. 26  ust.1 pkt 1c,

ˇ         rozpoznanie przez służby medycyny pracy potrzeb, o którym mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2.

4)        Dokonywanie zwrotu kosztów zatrudniania pracowników pomagających pracownikom niepełnosprawnym w pracy art. 26 d.

5)        Dokonywanie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej art. 26 e .

6)        Finansowanie wydatków na instrumenty lub usługi rynku pracy określone
w ustawie z dnia 20.04.2004 r. o promocji  zatrudniania i instytucjach rynku pracy
w odniesieniu do osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu zgodnie z art. 11 i  art. 35 a ust.1 pkt 6 a.

7)        Finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych art. 40.

8)        Dokonywanie zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na szkolenia zatrudnionych osób niepełnosprawnych art. 41.

9)        Zlecanie zadań w części dotyczącej rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

 

 

Struktura i zadania komórek Centrum

 

W skład Centrum wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1)          Zespół ds. Pieczy Zastępczej (symbol - ZPZ)

2)          Sekcja Pomocy Instytucjonalnej (symbol- ZP)

3)          Sekcja Księgowości   (symbol - GK)

4)          Sekcja ds. Osób Niepełnosprawnych   (symbol - ZN)

5)          Radca Prawny  (symbol - RP) 

6)          Sekretariat (symbol – S)

7)          Punkt Interwencji Kryzysowej (symbol – PIK)

8)          Mieszkanie chronione (symbol - MCh)

 

AUTOR STRONY 2008© MARCIN SZYCH