- Mapa dojazdu
- Mapa serwisu
- Mapa powiatu Częstochowskiego
- Jednostki pomocy społecznej
- Organizacje pozarządowe
- Czym jest pomoc społeczna
- Struktura
- Cele
- Zadania
- Pracownik socjalny
- Ośrodki pomocy społecznej
- Akty prawne
- Strategia
- Programy
- Struktura jednostki
- Zadania PCPR
- Współpraca międzynarodowa
- Sprawozdanie z działalności
- Ocena Zasobów Pomocy Społecznej
- Kontakt
- Formy wsparcia rodzin zastępczych
- Kto potrzebuje opieki
- Kto może zostać rodziną zastępczą
- Odpłatność za pobyt dzieci w pieczy zastępczej
- Świadczenia - RODZINY ZASTĘPCZE
- Świadczenia - WYCHOWANKOWIE
- Dokumenty do pobrania
- Kontakt
- Informacje ogólne
- Orzeczenie o niepełnosprawności
- Dofinansowanie ze środków PFRON
- PFRON
- Warsztaty terapii zajęciowej
- Wyrównywanie różnic między regionami
- Powiatowa Społeczna Rada
- Wnioski do pobrania
- Informacje ogólne
- Kontakt
- Godziny dyżurów

PCPR Częstochowa
ul. Jasnogórska 75
42-200 Częstochowa
tel. 034 334 33 33
fax 034 334 33 34
sekretariat@pcprczwa.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zwiększ rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki

Strategia

ZDEFINIOWANIE GŁÓWNYCH PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W POWIECIE

CEL STRATEGICZNY NR I

Tworzenie systemu wsparcia dla osób niepełnosprawnych poprzez wyrównanie szans osób niepełnosprawnych w dążeniu do samodzielnego i aktywnego życia

Kierunek działania nr 1:
Pobudzanie aktywności osób niepełnosprawnych w wypełnianiu ról społeczno-zawodowych

  Cel programu:
  Rozwijanie działań zapewniających osobom niepełnosprawnym optymalny poziom niezależności i funkcjonowania
  Sposób realizacji:


  1. Tworzenie, rozbudowa Warsztatu Terapii Zajęciowej, zdiagnozowanie w porozumieniu z gminami, potrzeb osób, które mają wskazania do terapii zajęciowej, ustalenie możliwości organizacyjnych.
  2. Stwarzanie możliwości większego dostępu do aktywnej rehabilitacji połączonej z wypoczynkiem, wyrobieniem zaradności i rozwijaniem zainteresowań.
  3. Przybliżenie usług rehabilitacyjnych do miejsca zamieszkania osób niepełnosprawnych, budowa, rozbudowa i modernizacja obiektów służących rehabilitacji.
  4. Zwiększenie dostępności do usług rehabilitacyjnych świadczonych przez domy pomocy społecznej.
  5. Rozwijanie możliwości uczestnictwa w zespołach aktywności społecznej, wydarzeniach kulturalnych, działalności sportowej, rekreacji i turystyce.
  6. Zapewnienie dostępności do orzecznictwa o niepełnosprawności.
  7. Podnoszenie poziomu edukacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej poprzez umożliwienie uczęszczania do szkół (klas integracyjnych) na poziomie odpowiednim do potrzeb ich edukacji
  8. Wspieranie aktywności niepełnosprawnych na lokalnym rynku pracy poprzez działania skierowane bezpośrednio do osób niepełnosprawnych oraz motywację pracodawców sprzyjającą zatrudnianiu osób na otwartym i chronionym rynku pracy
  9. Rozwój środowiskowych form pomocy wspierających utrzymanie osób w miejscu zamieszkania z uwzględnieniem specyficznych potrzeb różnych grup osób niepełnosprawnych.
  10. Zapewnienie całodobowych usług na poziomie obowiązujących standardów dla niepełnosprawnych, przewlekle chorych i starych osób, które nie mogą żyć w rodzinie.

Kierunek działania nr 2:
Przeciwdziałanie izolacji osób niepełnosprawnych

  Cel programu:
  Podejmowanie działań zmierzających do usuwania przeszkód utrudniających uczestnictwo i poruszanie się w środowisku
  Sposób realizacji:


  1. Likwidacja różnego rodzaju barier (urbanistycznych, architektonicznych, w komunikowaniu się) w miejscu zamieszkania osób niepełnosprawnych i obiektach użyteczności publicznej.
  2. Umożliwienie osobom niepełnosprawnym z dysfunkcją narządu ruchu równego dostępu do środków transportu.
  3. Zapewnienie indywidualnej pomocy w nabyciu sprzętu, zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.
  4. Ułatwienie dostępu do informacji i środków komunikacji międzyludzkiej osobom mającym trudności w porozumiewaniu się poprzez rozwój usług wspierających np. posługiwanie się językiem migowym.

Kierunek działania nr 3:
Podniesienie poziomu świadomości społeczności lokalnych na temat osób niepełnosprawnych

  Cel programu:
  Rozwijanie w społeczeństwie właściwych postaw i zachowań sprzyjających integracji z osobami niepełnosprawnymi.
  Sposób realizacji:


  1. Eliminowanie wszelkich form dyskryminacji wobec osób niepełnosprawnych a zwłaszcza przekonania, że osoby te nie są w pełni wartościowymi pracownikami.
  2. Udzielanie informacji o przysługujących prawach i uprawnieniach, dostępnych formach pomocy również poprzez media, bądź uruchomienie punktu informacyjnego.
  3. Umacnianie pozycji osób niepełnosprawnych w lokalnym środowisku, wspieranie integracji osób, uczestnictwa w lokalnych wydarzeniach kulturalnych, imprezach sportowych.
  4. Zwiększenie aktywności osób niepełnosprawnych, podniesienie świadomości co do egzekwowania swoich praw i wykorzystania umiejętności oraz wkładu w życie społeczne.
  5. Umacnianie roli lokalnych organizacji osób niepełnosprawnych i ich wpływu na problemy lokalnego środowiska.

CEL STRATEGICZNY NR II

Budowanie wsparcia dla rodzin dysfunkcyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji dzieci i młodzieży

Kierunek działania nr 1:
Pobudzanie aktywności rodzin w prawidłowym wypełnianiu ich zadań.

  Cel programu:
  Rozwijanie działań na rzecz umacniania rodzin zagrożonych patologią i bezradnością w sprawach opiekuńczo - wychowawczych.
  Sposób realizacji:


  1. Wzmacnianie u rodzin poczucia możliwości wpływu na swoją sytuację i samostanowienie poprzez utworzenie specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, prowadzenie terapii rodzinnej.
  2. Doradztwo metodyczne i doskonalenie zawodowe pracowników socjalnych zatrudnionych w ośrodkach pomocy społecznej w zakresie świadczenia pomocy socjalnej w rozwiązywaniu problemów tych rodzin.
  3. Tworzenie warunków umożliwiających pełną informację o dostępnych formach wspierania w ramach systemu pomocy społecznej i działalności organizacji pozarządowych.
  4. Zapewnienie indywidualnej pomocy w sytuacji kryzysowej, udostępnienie schronienia ofiarom przemocy.

Kierunek działania nr 2:
Przeciwdziałanie zagrożeniom wynikającym z niewydolności wychowawczej rodzin.

  Cel programu:
  Rozwijanie różnorodnych form opieki i pomocy terapeutycznej wspierającej działania rodziców w wychowaniu i sprawowaniu opieki.
  Sposób realizacji:


  1. Zwiększenie aktywności organów samorządowych, instytucji lokalnych pozarządowych w organizowaniu ognisk wychowawczych, świetlic socjoterapeutycznych, klubów środowiskowych dla dzieci i młodzieży zagrożonej patologią i z rodzin ubogich.
  2. Pozyskiwanie wolontariuszy społecznych wspierających pracowników socjalnych we wczesnym rozpoznawaniu środowisk, z których dzieci wymagają pomocy.
  3. Tworzenie warunków sprzyjających organizowaniu kolonii, obozów młodzieżowych i innych form zajęć wakacyjnych.
  4. Zapewnienie niezbędnej opieki i wychowania dzieciom niedostosowanym społecznie poprzez udzielenie pomocy w wyspecjalizowanych placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
  5. Wspieranie programów ukierunkowanych na rozwój opieki środowiskowej o zasięgu ponadgminnym, pomocy dziecku i rodzinie.
  6. Umacnianie integracji ze środowiskiem osób opuszczających placówki opiekuńczo- wychowawcze, resocjalizacyjne, zakłady dla nieletnich i rodziny zastępcze poprzez umożliwienie zamieszkania w mieszkaniu chronionym.

Kierunek działania nr 3:
Zapewnienie zastępczej opieki rodzinnej.

  Cel programu:
  Rozwój systemu wspierania rodzinnej opieki zastępczej.
  Sposób realizacji:


  1. Zapewnienie właściwego kwalifikowania i przygotowania kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, funkcji pogotowia rodzinnego, wdrażanie programów szkolenia.
  2. Zwiększenie dostępności rodzin zastępczych do poradnictwa rodzinnego obejmującego wsparcie psychologiczne, pedagogiczne, socjologiczne, skierowanego również do dzieci wykazujących objawy niedostosowania społecznego lub niepełnosprawności.
  3. Doradztwo metodyczne i doskonalenie zawodowe kadry pomocy społecznej w zakresie działań sprzyjających rozwojowi otwartych form opieki nad dzieckiem.
  4. Uściślenie współpracy z Sądem, kuratorami sądowymi, instytucjami, organizacjami pozarządowymi pracującymi na rzecz dzieci dotkniętych sieroctwem biologicznym i społecznym. Pogłębianie możliwości wymiany doświadczeń informacji między podmiotami.

CEL STRATEGICZNY NR III

Włączenie społeczności lokalnej w proces rozwiązywania problemów społecznych.

Kierunek działania nr 1:
Upowszechnienie informacji o przysługujących prawach i uprawnieniach

  Cel programu:
  Rozwijanie działań informacyjno- promocyjnych.
  Sposób realizacji:


  1. Zapewnienie dostępu do pełnej i aktualnej informacji w zakresie przysługujących praw, dostępnych systemach wsparcia, obowiązujących rozwiązaniach prawnych poprzez utworzenie powiatowego punktu konsultacyjnego dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin, oraz rodzin wymagających pomocy w tej formie.
  2. Opracowywanie i rozpowszechnianie różnego rodzaju informatorów, tematycznych ulotek informacyjnych, publikacji, dokumentów i opracowań Unii Europejskiej.
  3. Udostępnianie usług informacyjnych i upowszechnianie wdrażanych programów rozwiązywania problemów społecznych poprzez lokalne media, audycje radiowe i telewizyjne.

Kierunek działania nr 2:
Tworzenie warunków dla rozwoju organizacji pozarządowych

  Cel programu:
  Budowanie partnerskiego modelu współdziałania z organizacjami pozarządowymi.
  Sposób realizacji:


  1. Rozwijanie i umacnianie roli organizacji pozarządowych w celu zapewnienia wpływu tych organizacji na rozwiązywanie problemów społecznych.
  2. Wspieranie i zachęcanie do wymiany wiedzy i doświadczeń wśród organizacji pozarządowych i jednostek organizacyjnych pomocy społecznej świadczących usługi z zakresu pomocy społecznej.
  3. Wzmacnianie roli organizacji pozarządowych jako grup samopomocowych zapewniających członkom wzajemne wsparcie.
  4. Uznanie doradczej roli organizacji pozarządowych realizujących zadania z obszaru pomocy społecznej w rozwiązywaniu problemów społecznych powiatu, utworzenie zespołu doradczego.
  5. Wspieranie działań organizacyjnych pozarządowych w realizacji przedsięwzięć ujętych w programach celowych opracowywanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

  Powyżej zdefiniowane zostały jedynie główne problemy społeczne w powiecie.
  Wyczerpujące materiały na temat strategii rozwiązywania problemów społecznych, znajdują się tutaj
  Wystąpienie Dyrektor PCPR Katarzyny Buchajczuk na temat: "System opieki nad dziećmi na terenie powiatu częstochowskiego", do ściągnięcia tutaj

AUTOR STRONY 2008© MARCIN SZYCH