- Mapa dojazdu
- Mapa serwisu
- Mapa powiatu Częstochowskiego
- Jednostki pomocy społecznej
- Organizacje pozarządowe
- Czym jest pomoc społeczna
- Struktura
- Cele
- Zadania
- Pracownik socjalny
- Ośrodki pomocy społecznej
- Akty prawne
- Strategia
- Programy
- Struktura jednostki
- Zadania PCPR
- Współpraca międzynarodowa
- Sprawozdanie z działalności
- Ocena Zasobów Pomocy Społecznej
- Kontakt
- Formy wsparcia rodzin zastępczych
- Kto potrzebuje opieki
- Kto może zostać rodziną zastępczą
- Odpłatność za pobyt dzieci w pieczy zastępczej
- Świadczenia - RODZINY ZASTĘPCZE
- Świadczenia - WYCHOWANKOWIE
- Dokumenty do pobrania
- Kontakt
- Informacje ogólne
- Orzeczenie o niepełnosprawności
- Dofinansowanie ze środków PFRON
- PFRON
- Warsztaty terapii zajęciowej
- Wyrównywanie różnic między regionami
- Powiatowa Społeczna Rada
- Wnioski do pobrania
- Informacje ogólne
- Kontakt
- Godziny dyżurów

PCPR Częstochowa
ul. Jasnogórska 75
42-200 Częstochowa
tel. 034 334 33 33
fax 034 334 33 34
sekretariat@pcprczwa.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zwiększ rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki

Spotkanie Animatorów Partnerstwa w ramach projektu "Drużyna Powiatu".

W dniu 11 kwietnia 2017 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Częstochowie odbyło się kolejne spotkanie Animatorów Partnerstwa w związku z realizacją Projektu Partnerskiego "Drużyna Powiatu" w trybie pozakonkursowym w ramach Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne Działania 9.1 Aktywna integracja Poddziałania 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - projekty pozakonkursowe RPO WSL 2014-2020.

"Świat bez kobiet byłby jak ogród bez kwiatów" słowa Pierre de Brantome'a stały się myślą przewodnią spotkania "Być Kobietą…", które odbyło się 8 marca w Domu Senior Wigor. Spotkanie z okazji Dnia Kobiet przygotowane przez Placówki Oświatowe prowadzone przez Gminę Dąbrowa Zielona we współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną , Domem Senior Wigor oraz Programem Aktywności Lokalnej było wspaniałą okazją do złożenia niebanalnych życzeń obecnym Paniom. Dedykowane dla Kobiet i opowiadające o Kobietach utwory literackie i muzyczne zaprezentowane zostały przez przedszkolaków, uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum. Uroczystość miała charakter wielopokoleniowy, dlatego wśród czytających nie mogło zabraknąć osób dorosłych. Radosny nastrój tego dnia podkreśliło wspólne śpiewanie a słodki poczęstunek i symboliczny kwiatek z rąk szarmanckich mężczyzn pozwolił Paniom na dłużej pozostać w wyjątkowej, uroczystej atmosferze.

Głównym tematem spotkania było omówienie działań skierowanych do uczestników projektu min. realizowanych i planowanych do realizacji kursów zawodowych, indywidualnych spotkań z psychologiem, doradztwa zawodowego, staży zawodowych oraz działań realizowanych w ramach Programów Aktywności Lokalnych. W spotkaniu zorganizowanym przez Lidera Projektu - Powiat Częstochowski, w którego imieniu Projekt realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie uczestniczyli przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z terenu powiatu częstochowskiego - Partnerów tj.:

1) Gminy Blachownia,
2) Gminy Dąbrowa Zielona,
3) Gminy Janów,
4) Gminy Kłomnice,
5) Gminy Konopiska,
6) Gminy Kruszyna,
7) Gminy Lelów,
8) Gminy Mstów.
9) Gminy Olsztyn,
10) Gminy Przyrów.

Wysokość środków finansowych zabezpieczona na realizację Projektu przez Powiat Częstochowski oraz wszystkie deklarujące udział w projekcie gminy w ramach naboru wynosi 4 698 527 PLN, w tym projektodawcy zobowiązani są zabezpieczyć wkład własny w wysokości 704 779,05 PLN.
Celem głównym Projektu jest wzrost zdolności do zatrudnienia oraz integracji społeczno-zawodowej osób korzystających z pomocy społecznej klientów instytucji realizujących projekt w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2017 roku. Liczba osób objętych wsparciem w ramach Projektu wynosi obecnie ok. 320 osób zrekrutowanych z grupy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, bezrobotnych lub pozostających bez zatrudnienia - klientów ośrodków pomocy społecznej z terenu powiatu częstochowskiego oraz PCPR w Częstochowie, w tym grupa 51 osób niepełnosprawnych. Uczestnicy Projektu realizują indywidualną ścieżkę reintegracji uwzględniającą kompleksowe działania na rzecz integracji osób, rodzin, grup wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym z zastosowaniem usług aktywnej integracji (o charakterze edukacyjnym, społecznym, zawodowym, z uwzględnieniem realizacji PAI) ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową, m.in. trening umiejętności społecznych, konsultacje ze specjalistami, szkolenia podnoszące umiejętności przydatne na rynku pracy oraz szkolenia zawodowe, korepetycje, usługi rehabilitacyjne w miejscu zamieszkania.

Efektem realizacji Projektu będzie:

1) Objęcie wparciem wszystkich uczestników projektu- osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
2) Uzyskanie kwalifikacji przez 73 osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
3) Poszukiwanie pracy przez 91 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
4) Uzyskanie zatrudnienia przez 30 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Ponadto od lipca 2016 roku na terenie 4 gmin tj.:

1) Gminy Blachownia,
2) Gminy Dąbrowa Zielona,
3) Gminy Kłomnice,
4) Gminy Przyrów,

realizowane są Programy Aktywności Lokalnej dla środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym.

W ramach realizowanych Programów finansowane jest zatrudnienie Animatora PAL, który poprzez animowanie poszczególnych działań, współpracę z lokalną społecznością, kreowanie zawiązywania się grup inicjatywnych, współpracę z organizacjami pozarządowymi oraz przedstawicielami samorządu lokalnego czuwa nad prawidłowym przebiegiem działań oraz terapeuty, który pracuje z uczestnikami projektu raz ich otoczeniem. Na terenie każdego z realizowanych Programów Aktywności Lokalnej utworzono Klub Mieszkańca wraz z finansowaniem jego opiekuna. W ramach funkcjonowania każdego z Klubów organizowane są liczne spotkania przedstawicieli różnych grup lokalnej społeczności - seniorów, młodzieży, uczestników projektu i ich otoczenia. Działalność Klubów przyczynia się do kształtowania postawy dbania o najbliższe otoczenie, poznania historii miejsca zamieszkania i zaangażowania najmłodszych pokoleń w środowisko lokalne.
Działania te pozwalają na poznanie wzajemnych pomysłów i oczekiwań dotyczących rozwoju środowiska lokalnego, wzajemną integrację oraz wpłyną na zacieśnienie więzi rodzinnych. Realizacja ww. Projektu z pewnością przyczyni się do polepszenia sytuacji społeczno-zawodowej mieszkańców powiatu częstochowskiego poprzez nabycie przez nich nowych umiejętności, w tym poruszania się po rynku pracy, uzyskania nowych kwalifikacji zawodowych oraz kształtowania umiejętności społecznych.

POWRÓT

AUTOR STRONY 2008© MARCIN SZYCH