- Mapa dojazdu
- Mapa serwisu
- Mapa powiatu Częstochowskiego
- Jednostki pomocy społecznej
- Organizacje pozarządowe
- Czym jest pomoc społeczna
- Struktura
- Cele
- Zadania
- Pracownik socjalny
- Ośrodki pomocy społecznej
- Akty prawne
- Strategia
- Programy
- Struktura jednostki
- Zadania PCPR
- Współpraca międzynarodowa
- Sprawozdanie z działalności
- Ocena Zasobów Pomocy Społecznej
- Kontakt
- Formy wsparcia rodzin zastępczych
- Kto potrzebuje opieki
- Kto może zostać rodziną zastępczą
- Odpłatność za pobyt dzieci w pieczy zastępczej
- Świadczenia - RODZINY ZASTĘPCZE
- Świadczenia - WYCHOWANKOWIE
- Dokumenty do pobrania
- Kontakt
- Informacje ogólne
- Orzeczenie o niepełnosprawności
- Dofinansowanie ze środków PFRON
- PFRON
- Warsztaty terapii zajęciowej
- Wyrównywanie różnic między regionami
- Powiatowa Społeczna Rada
- Wnioski do pobrania
- Informacje ogólne
- Kontakt
- Godziny dyżurów

PCPR Częstochowa
ul. Jasnogórska 75
42-200 Częstochowa
tel. 034 334 33 33
fax 034 334 33 34
sekretariat@pcprczwa.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zwiększ rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki

Doradztwo zawodowe w ramach Projektu Partnerskiego "Drużyna Powiatu"

Z dniem 21 marca 2016 r. rozpoczęto kolejny etap rekrutacji uczestników i uczestniczek Projektu Partnerskiego "Drużyna Powiatu" realizowanego w ramach Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne Działania 9.1 Aktywna integracja Poddziałania 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - projekty pozakonkursowe RPO WSL 2014-2020 w formie konsultacji indywidualnych z doradcą zawodowym i psychologiem.

Głównym celem konsultacji jest ustalenie predyspozycji i mocnych stron każdego z uczestników i uczestniczek, które mogą być przydatne i wykorzystane w znalezieniu zatrudnienia oraz pomoc w doborze kursów o charakterze zawodowym w oparciu o analizę lokalnego rynku pracy.

Spotkania z doradcą zawodowym i psychologiem będą odbywały się w Starostwie Powiatowym w Częstochowie oraz we wszystkich 10 gminach realizujących Projekt wraz z Powiatem Częstochowskim tj.: Blachowni, Dąbrowie Zielonej, Janowie, Kłomnicach, Konopiskach, Kruszynie, Lelowie, Mstowie, Olsztynie, Przyrowie. Efektem finalnym spotkań będzie wyłonienie grupy 292 osób do uczestnictwa w Projekcie oraz osób na listę rezerwową.

Doradztwo zawodowe w ramach Projektu Partnerskiego Doradztwo zawodowe w ramach Projektu Partnerskiego

POWRÓT

AUTOR STRONY 2008© MARCIN SZYCH