- Mapa dojazdu
- Mapa serwisu
- Mapa powiatu Częstochowskiego
- Jednostki pomocy społecznej
- Organizacje pozarządowe
- Czym jest pomoc społeczna
- Struktura
- Cele
- Zadania
- Pracownik socjalny
- Ośrodki pomocy społecznej
- Akty prawne
- Strategia
- Programy
- Struktura jednostki
- Zadania PCPR
- Współpraca międzynarodowa
- Sprawozdanie z działalności
- Ocena Zasobów Pomocy Społecznej
- Kontakt
- Formy wsparcia rodzin zastępczych
- Kto potrzebuje opieki
- Kto może zostać rodziną zastępczą
- Odpłatność za pobyt dzieci w pieczy zastępczej
- Świadczenia - RODZINY ZASTĘPCZE
- Świadczenia - WYCHOWANKOWIE
- Dokumenty do pobrania
- Kontakt
- Informacje ogólne
- Orzeczenie o niepełnosprawności
- Dofinansowanie ze środków PFRON
- PFRON
- Warsztaty terapii zajęciowej
- Wyrównywanie różnic między regionami
- Powiatowa Społeczna Rada
- Wnioski do pobrania
- Informacje ogólne
- Kontakt
- Godziny dyżurów

PCPR Częstochowa
ul. Jasnogórska 75
42-200 Częstochowa
tel. 034 334 33 33
fax 034 334 33 34
sekretariat@pcprczwa.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zwiększ rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki

Rozpoczęcie działań w ramach Projektu Partnerskiego "Drużyna Powiatu" dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

W dniu 8 stycznia 2016 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Częstochowie odbyły się dwa spotkania w związku z realizacją Projektu Partnerskiego "Drużyna Powiatu" w trybie pozakonkursowym w ramach Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne Działania 9.1 Aktywna integracja Poddziałania 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - projekty pozakonkursowe RPO WSL 2014-2020. W spotkaniach zorganizowanych przez Lidera Projektu - Powiat Częstochowski, w którego imieniu Projekt realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie uczestniczyli przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z terenu powiatu częstochowskiego - Partnerów tj.:

1) Gminy Blachownia,
2) Gminy Dąbrowa Zielona,
3) Gminy Janów,
4) Gminy Kłomnice,
5) Gminy Konopiska,
6) Gminy Kruszyna,
7) Gminy Lelów,
8) Gminy Mstów.
9) Gminy Olsztyn,
10) Gminy Przyrów.

Wysokość środków finansowych zabezpieczona na realizację Projektu przez Powiat Częstochowski oraz wszystkie deklarujące udział w projekcie gminy w ramach naboru wynosi 4 698 527 PLN, w tym projektodawca zobowiązany jest zabezpieczyć wkład własny w wysokości 704 779,05 PLN. Celem głównym Projektu jest wzrost zdolności do zatrudnienia oraz integracji społeczno-zawodowej osób korzystających z pomocy społecznej klientów instytucji realizujących projekt w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2017 roku.
Liczba osób objętych wsparciem w ramach Projektu wynosi 292 osoby (87 mężczyzn, 205 kobiet) rekrutowanych z grupy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, bezrobotnych lub pozostających bez zatrudnienia - klientów ośrodków pomocy społecznej z terenu powiatu częstochowskiego oraz PCPR w Częstochowie. Minimum 10% uczestników muszą stanowić osoby niepełnosprawne, w związku z tym zaplanowano udział w Projekcie 30 osób takich osób. Uczestnicy Projektu będą realizować indywidualną ścieżkę reintegracji uwzględniającą kompleksowe działania na rzecz integracji osób, rodzin, grup wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym z zastosowaniem usług aktywnej integracji (o charakterze edukacyjnym, społecznym, zawodowym, z uwzględnieniem realizacji PAI) ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową, m.in. trening umiejętności społecznych, warsztaty podnoszenia kompetencji zawodowych, konsultacje ze specjalistami, usługi umożliwiające poprawę wizerunku uczestników (np. fryzjerskie, stomatologiczne), szkolenia podnoszące umiejętności przydatne na rynku pracy oraz szkolenia zawodowe. Na czas realizacji zajęć możliwe będzie zorganizowanie oraz sfinansowanie opieki nad osobami zależnymi, wymagającymi stałej opieki, stanowiącymi najbliższe otoczenie uczestników projektu (np. dzieci). Efektem realizacji Projektu będzie:

1) Objęcie wparciem w 292 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
2) Uzyskanie kwalifikacji przez 73 osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
3) Poszukiwanie pracy przez 91 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
4) Zatrudnienie 30 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Ponadto od lipca 2016 roku na terenie 4 gmin tj.:

1) Gminy Blachownia,
2) Gminy Dąbrowa Zielona,
3) Gminy Kłomnice,
4) Gminy Przyrów,

będą realizowane Programy Aktywności Lokalnej dla środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym.

W ramach realizowanych Programów zostanie sfinansowane zatrudnienie Animatora PAL, który poprzez animowanie poszczególnych działań, współpracę z lokalną społecznością, kreowanie zawiązywania się grup inicjatywnych, współpracę z organizacjami pozarządowymi oraz przedstawicielami samorządu lokalnego będzie czuwał nad prawidłowym przebiegiem działań. Na terenie każdego z realizowanych Programów Aktywności Lokalnej planowane jest utworzenie Klubu Mieszkańca wraz z finansowaniem jego opiekuna. W ramach funkcjonowania każdego z Klubów przewiduje się organizowane spotkań przedstawicieli różnych grup lokalnej społeczności - seniorów, młodzieży, uczestników projektu i ich otoczenia. Działalność Klubu przyczyni się do kształtowania postawy dbania o najbliższe otoczenie, poznania historii miejsca zamieszkania i zaangażowania najmłodszych pokoleń w środowisko lokalne. Ponadto planuje się zatrudnienie terapeuty, który będzie prowadził zajęcia z rodzinami uczestników PAL. W 2016 i 2017 roku zorganizowane zostaną pikniki integracyjne dla przedstawicieli różnych grup społecznych m.in. władz lokalnych i mieszkańców oraz wyjazdowe treningi wydolności rodzinnej dla łącznie 100 uczestników. Działania te pozwolą na poznanie wzajemnych pomysłów i oczekiwań dotyczących rozwoju środowiska lokalnego, wzajemną integrację oraz wpłyną na zacieśnienie więzi rodzinnych.
Realizacja ww. Projektu z pewnością przyczyni się do polepszenia sytuacji społeczno-zawodowej mieszkańców powiatu częstochowskiego poprzez nabycie przez nich nowych umiejętności, w tym poruszania się po rynku pracy, uzyskania nowych kwalifikacji zawodowych oraz kształtowania umiejętności społecznych.

Rozpoczęcie działań w ramach Projektu Partnerskiego Rozpoczęcie działań w ramach Projektu Partnerskiego

POWRÓT

AUTOR STRONY 2008© MARCIN SZYCH