- Mapa dojazdu
- Mapa serwisu
- Mapa powiatu Częstochowskiego
- Jednostki pomocy społecznej
- Organizacje pozarządowe
- Czym jest pomoc społeczna
- Struktura
- Cele
- Zadania
- Pracownik socjalny
- Ośrodki pomocy społecznej
- Akty prawne
- Strategia
- Programy
- Struktura jednostki
- Zadania PCPR
- Współpraca międzynarodowa
- Sprawozdanie z działalności
- Ocena Zasobów Pomocy Społecznej
- Kontakt
- Formy wsparcia rodzin zastępczych
- Kto potrzebuje opieki
- Kto może zostać rodziną zastępczą
- Odpłatność za pobyt dzieci w pieczy zastępczej
- Świadczenia - RODZINY ZASTĘPCZE
- Świadczenia - WYCHOWANKOWIE
- Dokumenty do pobrania
- Kontakt
- Informacje ogólne
- Orzeczenie o niepełnosprawności
- Dofinansowanie ze środków PFRON
- PFRON
- Warsztaty terapii zajęciowej
- Wyrównywanie różnic między regionami
- Powiatowa Społeczna Rada
- Wnioski do pobrania
- Informacje ogólne
- Kontakt
- Godziny dyżurów

PCPR Częstochowa
ul. Jasnogórska 75
42-200 Częstochowa
tel. 034 334 33 33
fax 034 334 33 34
sekretariat@pcprczwa.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zwiększ rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki

Ośrodki pomocy społecznej

Sprawy załatwiane w ośrodku pomocy społecznej:

Udzielanie pomocy pieniężnej w zależności od ustaleń faktycznych uzasadniających jej przyznanie w formie:

 • zasiłku okresowego
 • zasiłku stałego
 • zasiłku celowego
 • zasiłku specjalnego celowego
 • zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego
 • zasiłku celowego na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną
 • pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze
Udzielanie pomocy rzeczowej w zależności od ustaleń faktycznych uzasadniających jej przyznanie w formie:
 • biletu kredytowego
 • udzielenia schronienia, zapewnienia posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym
 • dożywiania dzieci
 • sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym
 • pomocy w naturze na ekonomiczne usamodzielnienie
 • pokrycia wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom niemającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia
 • opłacania składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osobę, która rezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem
 • opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia
Udzielanie pomocy usługowej w zależności od ustaleń faktycznych w formie:
 • usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych
 • kierowania do domu pomocy społecznej i ponoszenia odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu
 • prowadzenia i zapewnienia miejsc w placówkach opiekuńczo - wychowawczych wsparcia dziennego lub mieszkaniach chronionych
 • prowadzenia i zapewnienia miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym
 • prowadzenia i rozwoju infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi
 • pomocy w załatwieniu spraw urzędowych i wsparcia w postaci pracy socjalnej
Udzielanie świadczeń rodzinnych w zależności od ustaleń faktycznych w formie:
 • zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego: z tytułu urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, kształcenia i rehabilitacji dziecka, podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, rozpoczęcia roku szkolnego
 • świadczeń opiekuńczych: zasiłku pielęgnacyjnego i świadczenia pielęgnacyjnego
 • jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka
 • zaliczki alimentacyjnej

Lista wszystkich jednostek świadczących usługi pomocy społecznej znajduje się tutaj, oraz tutaj (organizacje pozarządowe).

AUTOR STRONY 2008© MARCIN SZYCH