- Mapa dojazdu
- Mapa serwisu
- Mapa powiatu Częstochowskiego
- Jednostki pomocy społecznej
- Organizacje pozarządowe
- Czym jest pomoc społeczna
- Struktura
- Cele
- Zadania
- Pracownik socjalny
- Ośrodki pomocy społecznej
- Akty prawne
- Strategia
- Programy
- Struktura jednostki
- Zadania PCPR
- Współpraca międzynarodowa
- Sprawozdanie z działalności
- Ocena Zasobów Pomocy Społecznej
- Kontakt
- Formy wsparcia rodzin zastępczych
- Kto potrzebuje opieki
- Kto może zostać rodziną zastępczą
- Odpłatność za pobyt dzieci w pieczy zastępczej
- Świadczenia - RODZINY ZASTĘPCZE
- Świadczenia - WYCHOWANKOWIE
- Dokumenty do pobrania
- Kontakt
- Informacje ogólne
- Orzeczenie o niepełnosprawności
- Dofinansowanie ze środków PFRON
- PFRON
- Warsztaty terapii zajęciowej
- Wyrównywanie różnic między regionami
- Powiatowa Społeczna Rada
- Wnioski do pobrania
- Informacje ogólne
- Kontakt
- Godziny dyżurów

PCPR Częstochowa
ul. Jasnogórska 75
42-200 Częstochowa
tel. 034 334 33 33
fax 034 334 33 34
sekretariat@pcprczwa.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zwiększ rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki

Pracownik socjalny

Osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, z którą nie mogą sobie poradzić przy wykorzystaniu własnych sił i środków mogą zgłaszać się osobiście, telefonicznie lub pisemnie do ośrodka pomocy społecznej w gminie wg. miejsca stałego pobytu lub ostatniego miejsca zameldowania na pobyt stały.
W ośrodkach pomocy społecznej tak jak we wszystkich innych strukturach organizacyjnych pomocy społecznej zatrudnieni są pracownicy socjalni. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej pracownikiem socjalnym może być osoba, która posiada dyplom uzyskania tytułu zawodowego w zawodzie pracownik socjalny, dyplom ukończenia kolegium służb społecznych, dyplom wyższej szkoły zawodowej o specjalności praca socjalna lub ukończone studia wyższe o specjalności praca socjalna na jednym z kierunków: pedagogika, politologa, polityka społeczna, psychologia, socjologia lub nauki o rodzinie.
Pracownik socjalny jest tym, który najczęściej pojawia się jako pierwszy na scenie sytuacji kryzysowej. On ją ocenia, a następnie stara się, wykorzystując swoją wiedzę, doprowadzić do pomyślnego rozwiązania tego kryzysu. To na pracowniku socjalnym spoczywa obowiązek konstruowania całej sieci pomocowej, poprzez zwracanie się w odpowiednim czasie do profesji pokrewnych w celu przeprowadzenia konkretnych działań pomagających klientowi.
Pracownik socjalny w gminie to rzecznik spraw mieszkańców, który w imieniu tych najbardziej niezaradnych, niepełnosprawnych próbuje rozwiązać ich problemy. W pracy ma do czynienia z różnymi osobami, m. in.: chorymi psychicznie, uzależnionymi, pomaga osobom zwolnionym z zakładów karnych, rodzinom patologicznym.
Do zadań pracownika socjalnego należy w szczególności:

 • praca socjalna
 • dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń
 • udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej; skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań
 • pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskaniu pomocy
 • udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej
 • pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych
 • współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa
 • inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin
 • współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia
Przy wykonywaniu zadań pracownik socjalny jest obowiązany:
 • kierować się zasadami etyki zawodowej
 • kierować się zasadą dobra osób i rodzin którym służy, poszanowania ich godności i prawa tych osób do samostanowienia
 • przeciwdziałać praktykom niehumanitarnym i dyskryminującym osobę, rodzinę lub grupę
 • udzielać osobom zgłaszającym się pełnej informacji o przysługujących im świadczeniach i dostępnych formach pomocy
 • zachować w tajemnicy informacje uzyskane w toku czynności zawodowych, także po ustaniu zatrudnienia, chyba że działa to przeciwko dobru osoby lub rodziny
 • podnosić swoje kwalifikacje zawodowe poprzez udział w szkoleniach i samokształcenie
Zgodnie z zapisami ustawy o pomocy społecznej dzień 21 listopada obchodzony jest jako Dzień Pracownika Socjalnego.

AUTOR STRONY 2008© MARCIN SZYCH