- Mapa dojazdu
- Mapa serwisu
- Mapa powiatu Częstochowskiego
- Jednostki pomocy społecznej
- Organizacje pozarządowe
- Czym jest pomoc społeczna
- Struktura
- Cele
- Zadania
- Pracownik socjalny
- Ośrodki pomocy społecznej
- Akty prawne
- Strategia
- Programy
- Struktura jednostki
- Zadania PCPR
- Współpraca międzynarodowa
- Sprawozdanie z działalności
- Ocena Zasobów Pomocy Społecznej
- Kontakt
- Formy wsparcia rodzin zastępczych
- Kto potrzebuje opieki
- Kto może zostać rodziną zastępczą
- Zostań rodziną zastępczą!
- Odpłatność za pobyt dzieci w pieczy zastępczej
- Świadczenia - RODZINY ZASTĘPCZE
- Świadczenia - WYCHOWANKOWIE
- Dokumenty do pobrania
- Kontakt
- Informacje ogólne
- Orzeczenie o niepełnosprawności
- Dofinansowanie ze środków PFRON
- PFRON
- Warsztaty terapii zajęciowej
- Wyrównywanie różnic między regionami
- Powiatowa Społeczna Rada
- Wnioski do pobrania
- Informacje ogólne
- Kontakt
- Godziny dyżurów

PCPR Częstochowa
ul. Jana III Sobieskiego 9
42-200 Częstochowa
tel. 034 322 92 06
fax 034 322 92 07
sekretariat@pcprczwa.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zwiększ rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki

Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym

W dniu 16 lipca 2015 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Częstochowie odbyło się kolejne spotkanie związane z przygotowaniem projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w związku z pozakonkursowym naborem nr RPSL.09.01.06-IŻ.01-24-012 Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne Działania 9.1 Aktywna Integracja Poddziałanie 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym ogłoszonym przez Zarząd Województwa Śląskiego.

W spotkaniu zorganizowanym przez Lidera Projektu - Powiat Częstochowski, w którego imieniu projekt realizować będzie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie uczestniczyli przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z terenu powiatu częstochowskiego - Partnerów tj. Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Blachowni, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Zielonej, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lelowie, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłomnicach, Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koniecpolu, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konopiskach oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przyrowie. Na spotkaniu obecna była także przedstawicielka Jurajskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie Północnym Województwa Śląskiego prowadzonego przez Agencję Rozwoju Regionalnego w Częstochowie, który w ramach świadczonego doradztwa objął opieką prace związane z przygotowaniem projektu.

Podczas spotkania omawiano zagadnienia związane z wyborem grup docelowych projektu, planowanymi działaniami, budżetem projektu oraz sprawy związane ze współpracą pomiędzy jednostkami w ramach partnerstwa. W projekcie przewidziane do realizacji będą działania związane z aktywizacją społeczną oraz zawodową mieszkańców powiatu częstochowskiego poprzez zastosowanie instrumentów aktywnej integracji, w tym usług doradczych oraz szkoleń zawodowych, a także działania organizujące społeczność lokalną w ramach Programów Aktywności Lokalnej.

Rozpoczęcie realizacji projektu planowane jest na dzień 1 stycznia 2016 roku i obejmować będzie okres do 31 grudnia 2017 roku. Projekt współfinansowany będzie przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Poziom dofinansowania projektu wynosił będzie 85% wartości projektu, a 15% stanowić będzie wkład własny projektodawcy.

POKL 2015 POKL 2015 POKL 2015

POWRÓT

AUTOR STRONY 2008© MARCIN SZYCH