- Mapa dojazdu
- Mapa serwisu
- Mapa powiatu Częstochowskiego
- Jednostki pomocy społecznej
- Organizacje pozarządowe
- Czym jest pomoc społeczna
- Struktura
- Cele
- Zadania
- Pracownik socjalny
- Ośrodki pomocy społecznej
- Akty prawne
- Strategia
- Programy
- Struktura jednostki
- Zadania PCPR
- Współpraca międzynarodowa
- Sprawozdanie z działalności
- Ocena Zasobów Pomocy Społecznej
- Kontakt
- Formy wsparcia rodzin zastępczych
- Kto potrzebuje opieki
- Kto może zostać rodziną zastępczą
- Odpłatność za pobyt dzieci w pieczy zastępczej
- Świadczenia - RODZINY ZASTĘPCZE
- Świadczenia - WYCHOWANKOWIE
- Dokumenty do pobrania
- Kontakt
- Informacje ogólne
- Orzeczenie o niepełnosprawności
- Dofinansowanie ze środków PFRON
- PFRON
- Warsztaty terapii zajęciowej
- Wyrównywanie różnic między regionami
- Powiatowa Społeczna Rada
- Wnioski do pobrania
- Informacje ogólne
- Kontakt
- Godziny dyżurów

PCPR Częstochowa
ul. Jasnogórska 75
42-200 Częstochowa
tel. 034 334 33 33
fax 034 334 33 34
sekretariat@pcprczwa.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Logo Zwiększ rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA


Informacje ogólne

1.  W bieżącym roku PCPR w Częstochowie przystąpiło również do realizacji projektu systemowego „Dobry start. Promowanie aktywnej integracji społecznej i zawodowej w powiecie częstochowskim” współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  Powyższy projekt jest realizowany w ramach perspektywy finansowej
2007-2013 i będzie realizowany od 01.01.2014 r. do 31.03.2015 r.
Łączna wartość projektu stanowi kwotę 274 544,00 zł, w tym kwota dofinansowania 238 853,28 zł, wkład własny 35 690,72 zł. Wkład własny stanowią świadczenia – pomoc na kontynuowanie nauki oraz dofinansowanie ze środków PFRON do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym.
Wsparciem w ramach projektu zostanie objętych 28 osób, w tym:

ˇ        14 pełnoletnich wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze i rodziny zastępcze – 8 kobiet i 6 mężczyzn.

ˇ        14 osób niepełnosprawnych ze względu na jedno ze schorzeń narządu wzroku lub ruchu, słuchu bądź układu krążenia ze stopniem umiarkowanym i znacznym – 6 kobiet i 8 mężczyzn.

Głównym celem projektu jest wzrost aktywności zawodowej i społecznej wśród osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. W miesiącu styczniu br. rozpoczął się proces rekrutacji uczestników i uczestniczek do projektu, zgodnie z zasadami określonymi w „Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie ….”. (Informacja sporządzona styczeń 2014).

 

2.  W dniach 18 i 20.03.2014 r. odbyły się spotkania informacyjno – promujące dla uczestników i uczestniczek projektu tj. pełnoletnich wychowanków i wychowanek opuszczających rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo – wychowawcze oraz osób niepełnosprawnych. Podczas spotkań przedstawiono sprawy związane z organizacją i realizacją projektu systemowego „Dobry start. Promowanie aktywnej integracji społecznej i zawodowej w powiecie częstochowskim" w 2014-2015 r. Podczas spotkań omówiono formy wsparcia oferowane w ramach projektu, zapoznano uczestników i uczestniczki
z regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, kryteriami kwalifikowalności oraz przekazano uczestnikom i uczestniczkom do podpisu deklaracje uczestnictwa oraz inną dokumentację.
(Informacja sporządzona w marcu 2014 r. )

 

3.  W dniach 13 i 14 grudnia 2015 r. odbyły się spotkania podsumowujące połączone ze szkoleniami z zakresu równości szans kobiet i mężczyzn
dla każdej z grup odrębnie. Program szkolenia obejmował m.in. pojęcie płci społeczno – kulturowej, stereotypów, dyskryminacji ze względu na płeć itp. Uczestnicy i uczestniczki mieli zapewniony obiad, ciastka, kawę napoje i soki. Po szkoleniu uczestnicy i uczestniczki projektu wypełnili ankiety ewaluacyjne, w których mieli możliwość wyrazić swoją opinię nt. wszystkich realizowanych działań w projekcie systemowym „Dobry start. Promowanie aktywnej integracji społecznej i zawodowej w powiecie częstochowskim”.
(Informacja sporządzona w grudniu 2014).

 

Instrument zawodowy

1.     Od 02.05.2014 r. do 27.05.2014 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego
w Częstochowie, odbywały się usługi wspierające aktywizację zawodową w formie konsultacji indywidualnych (2 godziny zegarowe) prowadzonych przez doradcę zawodowego dla wszystkich uczestników i uczestniczek projektu. Głównym celem konsultacji było ustalenie predyspozycji i mocnych stron każdego z uczestników i uczestniczek, które mogą być przydatne i wykorzystane w znalezieniu zatrudnienia oraz pomoc
w doborze kursów o charakterze zawodowym w oparciu o analizę lokalnego rynku pracy oraz predyspozycji uczestnika lub uczestniczki.

 

2.     W dniach 31.01.2015, 06,13.02.2015 r. odbywały się usługi wspierające aktywizację zawodową w formie warsztatów dla osób niepełnosprawnych. Zakres tematyczny usług obejmował następujące zagadnienia: zapoznanie uczestniczek i uczestników z aktywnymi metodami poszukiwania pracy oraz przygotowywanie dokumentów aplikacyjnych. Na warsztaty przewidziano 16 godzin dydaktycznych. Usługi wspierające aktywizację zawodową dla pełnoletnich wychowanków i wychowanek opuszczających rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo – wychowawcze odbyły się
w dniach 21, 28.02.2015 r.

 

3.     W okresie od 30.12.2014 r. do 30.03.2015 r. - 2 uczestników projektu odbywało staż absolwencki u pracodawcy , w ZPU „Automex” ZPChr
w Częstochowie w ramach którego otrzymywali stypendium stażowe Uczestnicy podlegali ubezpieczeniu emerytalnemu, rentowemu i wypadkowemu oraz byli objęci ubezpieczeniem zdrowotnym.

 

Instrument zdrowotny

1.     W dniach od 31 sierpnia do 14 września  2014 r. - 11 osób niepełnosprawnych i 8 indywidualnych opiekunów uczestniczyło
w turnusie rehabilitacyjnym z programem nauki niezależnego funkcjonowania z niepełnosprawnością. Turnus rehabilitacyjny odbywał  się w Ośrodku Rehabilitacyjno – Wczasowym „Słowiniec” w Poddąbiu koło Ustki. Uczestnicy i uczestniczki turnusu w ramach ww. działania mieli zapewnione zakwaterowanie, pełne wyżywienie, opiekę medyczną i zabiegi rehabilitacyjne oraz transport w obie strony. W ramach programu integracji społecznej dla uczestników i uczestniczek zorganizowano wycieczkę fakultatywną, ognisko z pieczeniem kiełbasek, wieczorki taneczne. Wszystkie osoby mogły korzystać z bazy rekreacyjno-sportowej ośrodka. Po ukończeniu turnusu ww. otrzymali zaświadczenie o odbytym turnusie opatrzone informacją o realizowaniu działania w ramach projektu systemowego „Dobry start. Promowanie aktywnej integracji społecznej i zawodowej w powiecie częstochowskim.

 

Instrument społeczny

1.     W dniach 22,23.11.2014, 13.12.2014 oraz 16, 23, 30.01.2015 r. odbył się trening kompetencji i umiejętności społecznych w formie warsztatów
dla osób niepełnosprawnych z zakresu komunikacji interpersonalnej, asertywności, radzenia sobie ze stresem itp.

Ww. działanie dla pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo - wychowawczych odbywało się w dniach: 06, 07, 23.12.2014 oraz 08, 10.01.2015 r.

 

 

Instrument edukacyjny

1.     W okresie od 07.04.2014 r. do 14.05.2014 r. 3 uczestniczki projektu wzięły udział w korepetycjach z języka angielskiego mających na celu wyrównanie braków edukacyjnych i przygotowanie do zdania egzaminu maturalnego w 2014 r.

 

2.     W okresie od 15.04.2014 r. do 19.05.2014 r. 1 uczestniczka projektu wzięła udział w korepetycjach z języka niemieckiego mających na celu wyrównanie braków edukacyjnych i przygotowanie do zdania egzaminu maturalnego w 2014 r.

 

3.     W okresie od 10.07.2015 r. do 15.07.2015 r. 1 uczestnik projektu brał udział w kursie – Koncepcja Terapii Manualnej wg. Plaatsmana – Moduł I – Stawy Obwodowe. Zakres tematyczny I modułu obejmował: teorię terapii manualnej w ujęciu zarówno naukowym, jak i holistycznym, anatomię, anatomię in vivo, artrokinematykę, patologię stawów kończyn oraz praktykę: badanie manualne, wykorzystanie terapii manualnej
w leczeniu dysfunkcji stawów kończyn górnych i dolnych
w oparciu o aktualne badania naukowe. Uczestnik po ukończeniu szkolenia otrzymał certyfikat w języku polskim i angielskim.
W okresie od 13.10.2014 r. do 18.10.2014 r. 1 uczestnik kontynuował udział w II module kursu Koncepcji Terapii Manualnej wg. Plaatsmana – Moduł II. Zakres tematyczny szkolenia obejmował: teorię anatomii, anatomii in vivo, artrokinematyki oraz patologii lędźwiowego oraz piersiowego odcinka kręgosłupa, obwodowego systemu nerkowego oraz stawów skroniowo – żuchwowych. W części praktycznej kursu zrealizowano program w zakresie badania manualnego oraz wykorzystania mobilizacji i manipulacji w leczeniu dysfunkcji lędźwiowego oraz piersiowego odcinka kręgosłupa, manipulacji stawów obwodowych itp. Po ukończeniu szkolenia uczestnik otrzymał stosowny certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności.

 

 

 

 

4.     W okresie od 09.09.2013 r. do 09.10.2013 r. w Ośrodku Szkoleniowym Studio Edukacji, Zdrowia i Urody „Omnibus”, odbywał się kurs wizażu
z kosmetyką twarzy dla 2 uczestniczek projektu. Szkolenie zostało przeprowadzone w wymiarze 180 godzin dydaktycznych i obejmowało

m. in. zagadnienia: organizacja pracy w gabinecie kosmetycznym, higiena i zasady BHP, podstawy dermatologii, budowa skóry i jej rodzaje, rodzaje zabiegów, narzędzia i środki do wykonywania zabiegów kosmetycznych, makijaże, podstawowe zabiegi kosmetyczne itd. Po ukończeniu szkolenia uczestniczki przystąpiły do egzaminu końcowego i otrzymały stosowne zaświadczenia.

 

5.     W okresie od 16.09.2014 r. do 25.11.2014 r. 1 uczestniczka projektu wzięła udział w korepetycjach z języka angielskiego mających na celu wyrównanie braków edukacyjnych i przygotowanie do zdania egzaminu maturalnego w 2015 r.

 

6.     W okresie od 17.09.2013 r. do 16.10.2013 r. w Ośrodku Szkoleniowym Studio Edukacji, Zdrowia i Urody „Omnibus”, odbywał się kurs florystyki
z decoupage dla 3 uczestniczek projektu. Szkolenie zostało przeprowadzone w wymiarze 120 godzin dydaktycznych i obejmowało
m. in. zagadnienia
podstawowe zasady kompozycji, stopniowanie, grupowanie i rozkład materiału, nauka o barwach, bezpieczeństwo i higiena pracy w zawodzie florysty, podział i przegląd roślin ozdobnych znajdujących się w użyciu dla potrzeb dekoratorskich , rośliny cięte żywe, zasady pielęgnacji po ścięciu, teoria bukietu, ćwiczenia w układaniu bukietów: spiralnych i na manszetach, florystyka okolicznościowa, podstawy techniki decoupage, itd. Po ukończeniu szkolenia uczestniczki przystąpiły do egzaminu końcowego i otrzymały stosowne zaświadczenia.

 

7.     W okresie od 18.09.2014 r. do 24.10.2014 r. w Ośrodku Szkoleniowym PHU „APUS” w Częstochowie odbywał się kurs języka angielskiego
dla 1 uczestniczki projektu. Szkolenie zostało zrealizowane w wymiarze
60 godzin dydaktycznych i zakończyły się egzaminem wewnętrznym,
a uczestniczka otrzymała stosowne zaświadczenia.

 

8.     W okresie od 23.09.2014 r. do 21.10.2014 r. w Ośrodku Szkoleniowym PHU „APUS” w Częstochowie przeprowadzono dla 1 uczestniczki projektu kurs organizacja przyjęć okolicznościowych. Szkolenie zostało przeprowadzone w wymiarze 50 godzin dydaktycznych. Kurs miał na celu przygotowanie uczestniczki do wykonywania zadań związanych z organizacją przyjęć okolicznościowych tj.: wystrój sali oraz stołów, dobieranie surowców do potraw, stosowanie różnorodnych technik w produkcji kulinarnej, sporządzanie podstawowego menu potraw i napojów itd. Uczestniczka po zakończeniu kursu otrzymała zaświadczenie.

 

9.     W okresie od 02.10.2014 r. do 07.11.2014 r. przeprowadzono kurs magazyniera z obsługą wózków jezdniowych dla 4 uczestników projektu.

Celem szkolenia było przygotowanie do pracy na stanowisku magazyniera oraz uzyskanie przez osobę szkoloną uprawnień dających prawo do kierowania wózkami jezdniowymi z napędem silnikowym oraz uprawnień do wymiany butli z gazem propan-butan w wózkach zasilanych gazem, zgodnych z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Szkolenie obejmowało m.in. zagadnienia: gospodarka magazynowa, towaroznawstwo, obsługa komputera i komputerowych programów handlowo – magazynowych, organizacja prac magazynowych – dokumentacja handlowa, obsługa kas fiskalnych różnych typów, obsługa wózków jezdniowych. Po ukończeniu szkolenia uczestnicy przystąpili do egzaminów wewnętrznych a po ich zdaniu otrzymali stosowne zaświadczenia. Następnie zostali zgłoszeni na egzamin państwowy do UDT w Częstochowie.

 

10.                       W dniu 03.10.2014 r. 2 uczestniczki projektu wzięły udział w kursie „Obsługi kasy fiskalnej i innych urządzeń płatniczych”. Celem kursu było przygotowanie uczestniczek do pracy na stanowisku sprzedawcy oraz obsługi urządzeń niezbędnych do obsługi klienta w tym obsługi kasy fiskalnej Kurs został przeprowadzony w wymiarze 10 godzin dydaktycznych i obejmował następujące zagadnienia: elementy przepisów prawnych dotyczących obsługi kas fiskalnych, budowa i rodzaje kas fiskalnych, obsługa kas i innych urządzeń rozliczeniowych, raportowanie oraz resetowanie niewłaściwie wprowadzonych towarów.

 

11.                       W okresie od 08.10.2014 do 13.03.2015 r w Ośrodku Kursowego Szkolenia Kierowców – Andrzej Tyła w Częstochowie odbywały się kursy: prawa jazdy kat. B dla12 uczestniczek i uczestników projektu oraz kat. C dla 2 uczestników. Po zakończeniu szkolenia uczestniczki i uczestnicy otrzymali zaświadczenia i zostali zgłoszeni do Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Częstochowie, celem przystąpienia do egzaminu państwowego.

 

12.                       W okresie 09.10.2014 r. – 08.01.2015 r. odbywał się kurs języka angielskiego online z lektorem za pomocą komunikatora internetowego dla 1 uczestniczki projektu. Celem szkolenia było podniesienie ogólnej kompetencji językowej dla uzyskania praktycznej umiejętności efektywnego komunikowania się w sytuacjach zawodowych i prywatnych, doskonalenie umiejętności językowych: pisanie, formułowanie wypowiedzi, rozmowa, rozumienie tekstu pisanego, rozumienie ze słuchu, nauka słownictwa, gramatyki. Po ukończeniu szkolenia uczestnik i uczestniczka przystąpili do egzaminu, uzyskali pozytywne wyniki i otrzymali certyfikaty potwierdzające nabytą wiedzę i umiejętności.

 

13.                       W okresie od 20.10.2014 r. do 24.10.2014 r. 2 uczestniczki i 1 uczestnik projektu brali udział w kursie – ABC przedsiębiorczości, którego celem było nabycie umiejętności założenia własnej działalności gospodarczej oraz prowadzenia firmy. Szkolenie zostało przeprowadzone w wymiarze 40 godzin zegarowych i obejmowało następujące zagadnienia: planowanie i założenie własnej działalności gospodarczej, prowadzenie dokumentacji firmy, rozliczanie z ZUS US, pozyskiwanie środków finansowych
na otworzenie własnej działalności gospodarczej, biznesplan itd.
Po ukończeniu szkolenia uczestniczki i uczestnik otrzymali stosowne zaświadczenia.

 

14.                       W okresie od 21.10.2014 r. do 02.12.2014 r. w Ośrodku Usług Oświatowych „Awans” w Częstochowie 5 uczestników projektu brało udział w kursie – operator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC, którego celem było przygotowanie do pracy w charakterze operatora maszyn sterowanych numerycznie CNC. Szkolenie zostało przeprowadzone w wymiarze 120 godzin dydaktycznych i obejmowało następujące zagadnienia: bezpieczeństwo i higiena pracy, rysunek techniczny, pomiary, podstawy materiałoznawstwa, podstawy obróbki skrawaniem, programowanie obrabiarek, zajęcia praktyczne.
Po ukończeniu szkolenia i zdaniu egzaminu uczestnicy otrzymali stosowne zaświadczenia.

 

15.                       W okresie od 07.11.2014 r. do 20.02.2015 r. w Ośrodku Szkoleniowym PHU „APUS” w Częstochowie odbywał się kurs języka angielskiego
dla 2 uczestniczek projektu. Szkolenia zostały zrealizowane
w wymiarze 60 godzin dydaktycznych i zakończyły się egzaminem wewnętrznym, a uczestniczki otrzymały stosowne zaświadczenia.

 

16.                       W okresie od 07.11.2014 r. do 20.02.2015 r. w Ośrodku Szkoleniowym ”Eduprofesja” w Częstochowie odbywał się kurs języka angielskiego
dla uczestnika i uczestniczki projektu. Szkolenie zostało zrealizowane
w wymiarze 60 godzin dydaktycznych i zakończyło się egzaminem wewnętrznym, a uczestniczka i uczestnik otrzymali stosowne zaświadczenia.

 

17.                       W okresie od 17.11.2014 r. do 20.12.2014 r. w OZS Radom – baza firmy w Częstochowie, odbyło się szkolenie - operator koparko – ładowarki, wszystkie typy, klasa III – dla 2 uczestników projektu. Celem szkolenia było uzyskanie przez osoby szkolone praktycznych umiejętności i kwalifikacji niezbędnych do pracy w charakterze operatora maszyn oraz uzyskanie stosownych uprawnień zgodnych z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Szkolenie obejmowało 202 godziny zajęć, w tym 86 godzin zajęć praktycznych. Program zajęć zawierał następujący zakres tematyczny: dokumentacja techniczna, przepisy BHP, podstawy elektroniki, silniki spalinowe, elementy hydrauliki, technologia robót. Szkolenie zakończyło się egzaminem państwowym i wydaniem uczestnikom kursu stosownych zaświadczeń o ukończeniu szkolenia oraz zdobyciu uprawnień - książka operatora.

 

18.                       W okresie od 04.12.2014 r. do 19.12.2014 r. uczestniczka projektu brała udział w kursie animator czasu wolnego. Szkolenie zostało przeprowadzone w wymiarze 25 godzin dydaktycznych i obejmowało zagadnienia: autoprezentacja, tańce animacyjne, zabawy z chustą, tworzenie balonowych kreacji, malowanie twarzy itd. Po zakończeniu szkolenia uczestniczka przystąpiła do egzaminu zaliczeniowego i otrzymała zaświadczenie potwierdzające nabytą wiedzę i umiejętności.

 

19.                       W okresie od 27.01.2015 r. do 04.02.2015 r. uczestniczka projektu brała udział w kursie przygotowawczym dla kandydatów na wychowawców wypoczynku. Szkolenie przeprowadzono w wymiarze 36 godzin dydaktycznych i obejmowało następujący zakres tematyczny: organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, organizacja zajęć w placówce wypoczynku, planowanie pracy wychowawczo – opiekuńczej, obowiązki wychowawcy grupy, wychowanie fizyczne i sport w placówce wypoczynku, turystyka i krajoznawstwo, zajęcia kulturalno – oświatowe, zajęcia praktyczno – techniczne, prace społecznie użyteczne, bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników placówek wypoczynku. Po zakończeniu kursu uczestniczka przystąpiła do egzaminu końcowego, po zdaniu którego otrzymała zaświadczenie potwierdzające nabytą wiedzę i umiejętności.

 

20.                       W okresie od 09.02.2015 r. do 24.03.2015 r. 2 uczestniczki i 1 uczestnik projektu wzięli udział w korepetycjach z języka angielskiego, natomiast 1 uczestniczka i 1 uczestnik korzystali z korepetycji z matematyki. Zajęcia miały na celu wyrównanie braków edukacyjnych i zaliczenie semestrów nauki w szkołach do których uczęszczają i zdania egzaminów maturalnych.

 

AUTOR STRONY 2008© MARCIN SZYCH