- Mapa dojazdu
- Mapa serwisu
- Mapa powiatu Częstochowskiego
- Jednostki pomocy społecznej
- Organizacje pozarządowe
- Czym jest pomoc społeczna
- Struktura
- Cele
- Zadania
- Pracownik socjalny
- Ośrodki pomocy społecznej
- Akty prawne
- Strategia
- Programy
- Struktura jednostki
- Zadania PCPR
- Współpraca międzynarodowa
- Sprawozdanie z działalności
- Ocena Zasobów Pomocy Społecznej
- Kontakt
- Formy wsparcia rodzin zastępczych
- Kto potrzebuje opieki
- Kto może zostać rodziną zastępczą
- Odpłatność za pobyt dzieci w pieczy zastępczej
- Świadczenia - RODZINY ZASTĘPCZE
- Świadczenia - WYCHOWANKOWIE
- Dokumenty do pobrania
- Kontakt
- Informacje ogólne
- Orzeczenie o niepełnosprawności
- Dofinansowanie ze środków PFRON
- PFRON
- Warsztaty terapii zajęciowej
- Wyrównywanie różnic między regionami
- Powiatowa Społeczna Rada
- Wnioski do pobrania
- Informacje ogólne
- Kontakt
- Godziny dyżurów

PCPR Częstochowa
ul. Jasnogórska 75
42-200 Częstochowa
tel. 034 334 33 33
fax 034 334 33 34
sekretariat@pcprczwa.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Logo Zwiększ rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA


Informacje ogólne

Od 1 stycznia 2013 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Częstochowie realizuje kolejną edycję projektu. Wsparciem w ramach projektu w 2013 r. zostały objęte podobnie jak w roku ubiegłym dwie grupy osób (kobiety i mężczyźni):

•         14 pełnoletnich wychowanków (7 kobiet i 7 mężczyzn) opuszczających rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo – wychowawcze,

•         15 osób niepełnosprawnych (6 kobiet i 9 mężczyzn) ze względu na schorzenie narządu ruchu, wzroku, słuchu lub układu krążenia ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

W indywidualnych programach usamodzielnienia oraz kontraktach socjalnych zaplanowane zostały dla każdego uczestnika i każdej uczestniczki, działania
w ramach co najmniej trzech instrumentów aktywnej integracji: społecznej, edukacyjnej zdrowotnej oraz zawodowej. Aktualnie rozpoczęto proces rekrutacji uczestników do projektu systemowego. W miesiącu marcu/kwietniu zaplanowano zorganizowanie spotkań informacyjnych dla każdej z grup oddzielnie w czasie których osoby zapoznają się z regulaminem rekrutacji uczestników i uczestnictwa, możliwościami wsparcia w ramach projektu oraz podpiszą deklaracje uczestnictwa i inne oświadczenia.
(Informacja sporządzona luty 2013).

W dniu 26.03.2013 r. odbyły się 2 spotkania informacyjne dla uczestników i uczestniczek projektu tj. pełnoletnich wychowanków i wychowanek opuszczających rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo – wychowawcze
oraz osób niepełnosprawnych. Podczas spotkań przedstawiono sprawy związane
z organizacją i realizacją projektu systemowego "Dobry start. Promowanie aktywnej integracji społecznej i zawodowej w powiecie częstochowskim"
w 2013 r. Podczas spotkań omówiono formy wsparcia oferowane w ramach projektu, zapoznano uczestników i uczestniczki z regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, kryteriami kwalifikowalności oraz przekazano uczestnikom i uczestniczkom do podpisu deklaracje uczestnictwa oraz inną dokumentację.
(Informacja sporządzona w kwietniu 2013 r. )

 

W dniach 14 i 15 grudnia 2013 r. odbyły się spotkania podsumowujące połączone ze szkoleniami z zakresu równości szans kobiet i mężczyzn dla każdej z grup odrębnie. Program szkolenia obejmował m.in. pojęcie płci społeczno – kulturowej, stereotypów, dyskryminacji ze względu na płeć itp. Uczestnicy i uczestniczki mieli zapewniony obiad, ciastka, kawę napoje i soki. Po szkoleniu uczestnicy i uczestniczki projektu wypełnili ankiety ewaluacyjne, w których mieli możliwość wyrazić swoją opinię nt. wszystkich realizowanych działań w projekcie systemowym „Dobry start. Promowanie aktywnej integracji społecznej i zawodowej w powiecie częstochowskim”. (Informacja sporządzona w grudniu 2013).

 

Instrument zawodowy

 

1.     Od 26 kwietnia br. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Częstochowie, odbywały się usługi wspierające aktywizację zawodową w formie konsultacji indywidualnych prowadzonych przez doradcę zawodowego
dla wszystkich uczestników i uczestniczek projektu. Głównym celem konsultacji było ustalenie predyspozycji i mocnych stron każdego
z uczestników i uczestniczek, które mogą być przydatne i wykorzystane
w znalezieniu zatrudnienia oraz pomoc w doborze kursów o charakterze zawodowym w oparciu o analizę lokalnego rynku pracy oraz predyspozycji uczestnika lub uczestniczki.

 

2.            W dniach 16, 24.11.2013 r. odbywały się usługi wspierające aktywizację zawodową w formie warsztatów dla pełnoletnich wychowanków i wychowanek opuszczających rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo – wychowawcze. Zakres tematyczny usług obejmował następujące zagadnienia: zapoznanie uczestniczek i uczestników z aktywnymi metodami poszukiwania pracy oraz przygotowywanie dokumentów aplikacyjnych. Na warsztaty przewidziano 16 godzin dydaktycznych. Usługi wspierające aktywizację zawodową dla osób niepełnosprawnych odbyły się
w dniach 23, 30.11.2013 r.

 

 

 

Instrument zdrowotny

 

1.     W dniach od 11 września do 25 września  2013 r. - 12 osób niepełnosprawnych i 9 indywidualnych opiekunów uczestniczyło
w turnusie rehabilitacyjnym z programem nauki niezależnego funkcjonowania z niepełnosprawnością. Turnus rehabilitacyjny odbywał  się w Ośrodku Rehabilitacyjno – Wypoczynkowym „Adhara” w Sarbinowie Morskim ul. Nadmorska 55. Uczestnicy i uczestniczki turnusu
w ramach ww. działania mieli zapewnione zakwaterowanie, pełne wyżywienie, opiekę medyczną i zabiegi rehabilitacyjne oraz transport z Częstochowy do Sarbinowa i powrót. W ramach programu integracji społecznej dla uczestników i uczestniczek zorganizowano wycieczkę fakultatywną, ognisko z pieczeniem kiełbasek, wieczorki taneczne. Wszystkie osoby mogły korzystać z bazy rekreacyjno-sportowej ośrodka. Po ukończeniu turnusu ww. otrzymali zaświadczenie o odbytym turnusie opatrzone informacją o realizowaniu działania w ramach projektu systemowego „Dobry start. Promowanie aktywnej integracji społecznej i zawodowej w powiecie częstochowskim.

 

Instrument społeczny

 

1.     W dniach 23,29,30.08.2013 oraz w dniach 14,15.09.2013 r. odbył się trening kompetencji i umiejętności społecznych w formie warsztatów
dla 14 pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo - wychowawczych z zakresu komunikacji interpersonalnej, asertywności, radzenia sobie ze stresem itp.

Ww. działanie dla 14 osób niepełnosprawnych odbyło się w dniach: 24,25,31.08.2013 oraz  28,29.09.2013 r.,

 

Instrument edukacyjny

 

1.     W okresie od 23.04.2013 r. do 18.12.2013 r. 1 uczestniczka projektu brała udział w korepetycjach z języka polskiego mających na celu wyrównanie braków edukacyjnych i przygotowanie do zdania egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym.

 

 

 

2.     W okresie od 05.08.2013 r. do 10.12.2013 r. 4 uczestniczki i 1 uczestnik projektu wzięli udział w korepetycjach z matematyki, mających na celu wyrównanie braków edukacyjnych i przygotowania do egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym.

 

3.     W okresie od 20.08.2013 r. do 28.10.2013 r. 1 uczestniczka projektu brała udział w kursie administracyjno – biurowym. Celem szkolenia było zdobycie przez uczestniczkę wiedzy i umiejętności z zakresu: obsługi sekretariatu, obsługi komputera, sporządzania dokumentacji kadrowo – płacowej, obsługi programu komputerowego „Kadry płace”, „Symfonia”. Po ukończeniu szkolenia uczestniczka przystąpiła do egzaminu, po którego zdaniu otrzymała zaświadczenie potwierdzające zdobytą wiedzę i umiejętności.

 

4.     W okresie od 26.08.2013 r. do 30.09.2013 r. 2 uczestniczki projektu brały udział w kursie organizacji przyjęć okolicznościowych. Szkolenie zostało przeprowadzone w wymiarze 52 godzin dydaktycznych i obejmowało
m. in. następujące zagadnienia: zasady ustawiania zastawy stołowej, szkła, sztućców, zasady przygotowania potraw i podawania posiłków, zasady obsługi przyjęć okolicznościowych i obsługi klientów itp. Po ukończenia kursu uczestniczki otrzymały stosowne zaświadczenia.

 

5.     W okresie 02.09.2013 – 02.10.2013 r. w Empik School w Częstochowie odbywał się kurs języka angielskiego dla 3 uczestniczek projektu w tym: 1 uczestniczka – poziom podstawowy, 2 uczestniczki na poziomie średniozaawansowanym niższym. Szkolenia zostały zrealizowane
w wymiarze 60 godzin dydaktycznych i zakończyły się egzaminem wewnętrznym, a uczestniczki otrzymały stosowne certyfikaty.

 

6.     W okresie od 03.09.2013 r. do 05.11.2013 r. w Ośrodku Szkoleniowym Studio Edukacji, Zdrowia i Urody „Omnibus”, odbywał się kurs masażu
dla uczestnika i uczestniczki projektu. Szkolenie zostało przeprowadzone w wymiarze 150 godzin dydaktycznych i obejmowało m. in. zagadnienia (wykłady i ćwiczenia):
pomoc doraźna, kinezyterapia, fizykoterapia, masaż sportowy i leczniczy, podstawowe informacje dotyczące wyposażenia gabinetu, sprzętu, narzędzi i materiałów wykorzystywanych w pracy,

sztuka negocjacji i rozmowy z klientem, utrzymanie wyglądu i prezentacji osobistej, podstawy anatomii, podstawy fizjologii, itd.
Po ukończeniu szkolenia uczestniczka i uczestnik przystąpili do egzaminu końcowego i otrzymali zaświadczenia.

 

7.     W okresie od 10.09.2013 r. do 30.09.2013 r.2 uczestniczki projektu wzięły udział w kursie „Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i innych urządzeń płatniczych”. Celem kursu było przygotowanie uczestniczek do pracy na stanowisku sprzedawcy oraz obsługi urządzeń niezbędnych do obsługi klienta w tym obsługi kasy fiskalnej Kurs został przeprowadzony
w wymiarze 60 godzin dydaktycznych i obejmował następujące zagadnienia: organizacja stanowiska pracy, techniki sprzedaży, przygotowanie zamówień oraz przyjmowanie dostaw towarów, wykonywanie i dokumentowanie podstawowych obliczeń sklepowych, budowa kasy fiskalnej, obsługa kasy fiskalnej oraz innych urządzeń współpracujących. Po ukończeniu kursu uczestniczki otrzymały zaświadczenia potwierdzające zdobytą wiedzę i umiejętności.

 

8.     W okresie od 16.09.2013 r. do 25.10.2013 r. w Ośrodku Szkoleniowym „Europol” w Częstochowie odbyło się szkolenie - operator koparko – ładowarki, wszystkie typy, klasa III – dla 5 uczestników projektu, organizowane przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie. Celem szkolenia było uzyskanie przez osoby szkolone praktycznych umiejętności i kwalifikacji niezbędnych do pracy
w charakterze operatora maszyn oraz uzyskanie stosownych uprawnień zgodnych z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Szkolenie obejmowało 202 godziny zajęć, w tym 86 godzin zajęć praktycznych. Program zajęć zawierał następujący zakres tematyczny: dokumentacja techniczna, przepisy BHP, podstawy elektroniki, silniki spalinowe, elementy hydrauliki, technologia robót. Szkolenie zakończyło się egzaminem państwowym i wydaniem uczestnikom kursu stosownych zaświadczeń o ukończeniu szkolenia oraz zdobyciu uprawnień - książka operatora.

 

9.     W okresie od 20.09.2013 r. do 19.12.2013 r. 2 uczestniczki projektu wzięły udział w korepetycjach z języka angielskiego mających na celu wyrównanie braków edukacyjnych.

 

10.                       W okresie od 26.09.2013 r. do 13.11.2013 r. przeprowadzono kurs magazyniera z obsługą wózków jezdniowych dla 3 uczestników projektu.

Celem szkolenia było przygotowanie do pracy na stanowisku magazyniera oraz uzyskanie przez osobę szkoloną uprawnień dających prawo do kierowania wózkami jezdniowymi z napędem silnikowym oraz uprawnień do wymiany butli z gazem propan-butan w wózkach zasilanych gazem, zgodnych z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Szkolenie obejmowało m.in. zagadnienia: gospodarka magazynowa, towaroznawstwo, obsługa komputera i komputerowych programów handlowo – magazynowych, organizacja prac magazynowych – dokumentacja handlowa, obsługa kas fiskalnych różnych typów, obsługa wózków jezdniowych. Po ukończeniu szkolenia uczestnicy przystąpili do egzaminów wewnętrznych a po ich zdaniu otrzymali stosowne zaświadczenia. Następnie zostali zgłoszeni na egzamin państwowy do UDT w Częstochowie.

 

11.                       W okresie od 27.09.2013 r. do 31.10.2013 r. w Ośrodku Szkoleniowym Studio Edukacji, Zdrowia i Urody „Omnibus”, odbywał się kurs wizażu
z kosmetyką twarzy dla 2 uczestniczek projektu. Szkolenie zostało przeprowadzone w wymiarze 150 godzin dydaktycznych i obejmowało

m. in. zagadnienia (wykłady i ćwiczenia):organizacja pracy w gabinecie kosmetycznym, higiena i zasady BHP, podstawy dermatologii, budowa skóry i jej rodzaje, rodzaje zabiegów, narzędzia i środki do wykonywania zabiegów kosmetycznych, makijaże, podstawowe zabiegi kosmetyczne itd. Po ukończeniu szkolenia uczestniczki przystąpiły do egzaminu końcowego i otrzymały stosowne zaświadczenia.

 

12.                       W okresie od 01.10.2013 do 31.10.2013 r. w Ośrodku Szkoleniowym PHU „APUS” w Częstochowie przeprowadzono dla 1 uczestniczki i 2 uczestników projektu kurs komputerowy Pakiet Office. Szkolenie zostało przeprowadzone w wymiarze 60 godzin dydaktycznych i obejmowało

m. in. następujące zagadnienia: naukę pracy w systemie operacyjnym WINDOWS, naukę obsługi programów komputerowych takich jak: edytor tekstu (MS WORD), arkusz kalkulacyjny (MS EXCEL), program do tworzenia prezentacji (POWER POINT), nabycie umiejętności korzystania z Internetu, nabycie umiejętności korzystania z poczty elektronicznej. Uczestniczka i uczestnicy po zakończeniu kursu otrzymali zaświadczenia.

 

13.                       W okresie od 05.10.2013 r. do 19.12.2013 r. 1  uczestniczka projektu wzięła udział w korepetycjach z języka francuskiego mających na celu wyrównanie braków edukacyjnych i przygotowanie uczestniczki
do zaliczenia semestru  z języka francuskiego na poziomie podstawowym.

 

14.                       W okresie od 19.10.2012 r. do 07.12.2012 r. w PUH „Auto – Stop” w Częstochowie odbywał się kurs prawa jazdy kat. B
dla 7 uczestniczek i uczestników projektu. Po zakończeniu szkolenia uczestniczki i uczestnicy otrzymali zaświadczenia i zostali zgłoszeni do Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Częstochowie, celem przystąpienia do egzaminu państwowego.

 

15.                       W okresie od 04.11.2013 r. do 06.12.2013 r. dla 2 uczestników projektu odbywał się kurs – ABC przedsiębiorczości, którego celem było nabycie umiejętności założenia własnej działalności gospodarczej oraz prowadzenia firmy. Szkolenie zostało przeprowadzone w wymiarze 30 godzin dydaktycznych i obejmowało następujące zagadnienia: naukę planowania i założenia własnej działalności gospodarczej, naukę prowadzenia dokumentacji firmy (księga przychodów i rozchodów, księgowość), naukę pozyskiwania środków finansowych na otworzenie własnej działalności gospodarczej, rozliczanie z ZUS oraz z US, zagadnienia prawne z zakresu prawa pracy. Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymali stosowne zaświadczenia.

 

16.                       W okresie 06.11.2012 – 10.12.2012 r. odbywał się kurs języka angielskiego online z lektorem za pomocą komunikatora internetowego dla 1 uczestniczki i kurs języka niemieckiego online z lektorem za pomocą komunikatora internetowego dla 1 uczestnika. Celem szkolenia było podniesienie ogólnej kompetencji językowej dla uzyskania praktycznej umiejętności efektywnego komunikowania się w sytuacjach zawodowych i prywatnych, doskonalenie umiejętności językowych: pisanie, formułowanie wypowiedzi, rozmowa, rozumienie tekstu pisanego, rozumienie ze słuchu, nauka słownictwa, gramatyki. Po ukończeniu szkolenia uczestnik i uczestniczka przystąpili do egzaminu, uzyskali pozytywne wyniki i otrzymali certyfikaty potwierdzające nabytą wiedzę i umiejętności.

 

17.                       W okresie od 19.11.2013 r. do 09.12.2013 r. w  Ośrodku Usług Oświatowych „Awans” w Częstochowie 3 uczestników projektu uczestniczyło w kursie – operator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC, którego celem było przygotowanie do pracy w charakterze operatora maszyn sterowanych numerycznie CNC. Szkolenie zostało przeprowadzone w wymiarze 76 godzin dydaktycznych i obejmowało następujące zagadnienia: bezpieczeństwo i higiena pracy, rysunek techniczny, pomiary, podstawy materiałoznawstwa, podstawy obróbki skrawaniem, programowanie obrabiarek, zajęcia praktyczne. Po ukończeniu szkolenia i zdaniu egzaminu uczestnicy otrzymali stosowne zaświadczenia.

 

 

18.                       W okresie od 29.11.2013 r. do 18.12.2013 r. w ROSZM w Częstochowie odbył się kurs florystyki dla 2 uczestniczek projektu. Celem szkolenia było teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestniczek do wykonywania zawodu florystki. Szkolenie zostało przeprowadzone w wymiarze 30 godzin dydaktycznych i obejmowało m. in. następujące zagadnienia: podstawowe pojęcia i zagadnienia z zakresu florystyki, materiałoznawstwo, roślinoznawstwo i pielęgnacja roślin, zasady tworzenia kompozycji z kwiatów: wiązanki i kompozycje okolicznościowe, florystyka ślubna, florystyka komunijna, wieńce i bukiety pogrzebowe, kosze kwiatów, dekoracje świąteczne i okolicznościowe, wykonywanie kompozycji z kwiatów, aranżowanie roślin doniczkowych. Po ukończeniu szkolenia uczestniczki otrzymały zaświadczenia.

AUTOR STRONY 2008© MARCIN SZYCH