- Mapa dojazdu
- Mapa serwisu
- Mapa powiatu Częstochowskiego
- Jednostki pomocy społecznej
- Organizacje pozarządowe
- Czym jest pomoc społeczna
- Struktura
- Cele
- Zadania
- Pracownik socjalny
- Ośrodki pomocy społecznej
- Akty prawne
- Strategia
- Programy
- Struktura jednostki
- Zadania PCPR
- Współpraca międzynarodowa
- Sprawozdanie z działalności
- Ocena Zasobów Pomocy Społecznej
- Kontakt
- Formy wsparcia rodzin zastępczych
- Kto potrzebuje opieki
- Kto może zostać rodziną zastępczą
- Odpłatność za pobyt dzieci w pieczy zastępczej
- Świadczenia - RODZINY ZASTĘPCZE
- Świadczenia - WYCHOWANKOWIE
- Dokumenty do pobrania
- Kontakt
- Informacje ogólne
- Orzeczenie o niepełnosprawności
- Dofinansowanie ze środków PFRON
- PFRON
- Warsztaty terapii zajęciowej
- Wyrównywanie różnic między regionami
- Powiatowa Społeczna Rada
- Wnioski do pobrania
- Informacje ogólne
- Kontakt
- Godziny dyżurów

PCPR Częstochowa
ul. Jasnogórska 75
42-200 Częstochowa
tel. 034 334 33 33
fax 034 334 33 34
sekretariat@pcprczwa.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Logo Zwiększ rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA


Informacje ogólne:

Od 1 stycznia 2012 roku w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
w Częstochowie nadal realizowany jest projekt systemowy pt: " start. Promowanie aktywnej integracji społecznej i zawodowej w powiecie częstochowskim", w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VII Promowanie integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Uczestnikami projektu w 2012 roku są dwie grupy osób:

ˇ        13 osobowa grupa pełnoletnich wychowanków i wychowanek opuszczających placówki opiekuńczo - wychowawcze i rodziny zastępcze, w tym 7 kobiet i 6 mężczyzn,

ˇ        15 osobowa grupa niepełnosprawnych ze względu na schorzenie narządu wzroku lub narządu ruchu lub narządu słuchu lub chorób układu krążenia ze stopniem umiarkowanym lub znacznym, w tym 7 kobiet i 8 mężczyzn

W indywidualnych programach usamodzielniania oraz kontraktach socjalnych zaplanowane zostaną indywidualnie dla każdego uczestnika i uczestniczki działania w ramach co najmniej trzech instrumentów aktywnej integracji: społecznej, edukacyjnej, zdrowotnej oraz zawodowej.

W dniu 20 kwietnia 2012 r. w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego
w Częstochowie odbyły się dwa spotkania informacyjne dla każdej z grup uczestników i uczestniczek projektu oddzielnie. Podczas spotkań przedstawiono sprawy związane z organizacją i realizacją projektu systemowego "Dobry start. Promowanie aktywnej integracji społecznej i zawodowej w powiecie częstochowskim" w 2012 r. Omówiono formy wsparcia oferowane w ramach projektu, zapoznano uczestników i uczestniczki z regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, kryteriami kwalifikowalności oraz przekazano uczestnikom i uczestniczkom do podpisu deklaracje uczestnictwa oraz inną dokumentację.

Instrument społeczny polega na zorganizowaniu w szczególności:

ˇ        treningu kompetencji i umiejętności społecznych w formie wyjazdowych warsztatów prowadzonych przez psychologa,

ˇ        konsultacji indywidualnie prowadzonych przez specjalistów np. psychologa, prawnika, pedagoga,

ˇ        sfinansowaniu części wychowankom pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej.

Instrument zawodowy polega na:

ˇ        zorganizowaniu usług wspierających aktywizację zawodową w formie warsztatów lub konsultacji indywidualnych z zakresu aktywnych metod poszukiwania pracy prowadzonych przez doradcę zawodowego.

Instrument edukacyjny polega na:

ˇ        uczestnictwie w różnego rodzaju kursach zawodowych np. kurs na operatora wózka widłowego, kurs nauki języków obcych, kurs prawa jazdy kategorii "B", kurs komputerowy, itd.

ˇ        możliwości opłacenia korepetycji mających na celu wyrównanie braków edukacyjnych.

Instrument zdrowotny polega na:

ˇ        udziale w turnusie rehabilitacyjnym i usprawniającym z programem nauki niezależnego funkcjonowania z niepełnosprawnością dla osób niepełnosprawnych.

Instrument zawodowy

1.            W okresie od 14.05.2012 r. do 13.07.2012 r. odbywały się usługi wspierające aktywizację zawodową w formie konsultacji indywidualnych prowadzonych przez doradcę zawodowego. Na konsultację dla uczestników i uczestniczek przewidziano 1 godzinę zegarową w indywidualnie ustalonym terminie. Zakres konsultacji obejmował ustalenie predyspozycji i mocnych stron uczestników i uczestniczek, które mogą być przydatne i wykorzystane w znalezieniu zatrudnienia, pomoc w doborze kursów o charakterze zawodowym w oparciu o analizę lokalnego rynku pracy oraz predyspozycji. Podczas konsultacji przekazano informacje na temat rynku pracy – możliwości zatrudnienia, preferowane zawody, przywileje i uprawnienia pracownicze.

 

2.            W dniach 03,04.11.2012 r. odbywały się usługi wspierające aktywizację zawodową w formie warsztatów dla pełnoletnich wychowanków i wychowanek opuszczających rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo – wychowawcze. Zakres tematyczny usług obejmował następujące zapoznanie uczestniczek i uczestników z aktywnymi metodami poszukiwania pracy oraz przygotowywanie dokumentów aplikacyjnych.
Na warsztaty przewidziano 16 godzin dydaktycznych.
Usługi wspierające aktywizację zawodową dla osób niepełnosprawnych odbyły się w dniach 10,11.11.2012 r.

 

Instrument zdrowotny

1.     W dniach 01 – 15.09.2012 r. 14 osób niepełnosprawnych
i 4 indywidualnych opiekunów wzięło udział w turnusie rehabilitacyjnym
z programem nauki niezależnego funkcjonowania z niepełnosprawnością w NZOZ Pomorskie Centrum Rehabilitacji Zdrowia i Urody Sanatorium Panorama Morska w Jarosławcu. Uczestnicy i uczestniczki turnusu
w ramach ww. działania mieli zapewnione zakwaterowanie, pełne wyżywienie, opiekę medyczną i zabiegi rehabilitacyjne oraz transport
z Częstochowy do Jarosławca i powrót. W ramach programu integracji społecznej dla uczestników i uczestniczek zorganizowano wycieczkę fakultatywną, ognisko z pieczeniem kiełbasek, wieczorki taneczne. Wszystkie osoby mogły korzystać z bazy rekreacyjno-sportowej ośrodka. Po ukończeniu turnusu ww. otrzymali zaświadczenie o odbytym turnusie opatrzone informacją o realizowaniu działania w ramach projektu systemowego „Dobry start. Promowanie aktywnej integracji społecznej i zawodowej w powiecie częstochowskim.
Uczestnicy i uczestniczki  podkreślają bardzo wysoki standard prowadzonych zabiegów oraz wyrażają duże zadowolenie z możliwości skorzystania z powyższej formy wsparcia w ramach projektu.

Instrument społeczny

1.     W dniach 22,23,29,30.09.2012 oraz 06.10.2012 r. odbywał się trening kompetencji i umiejętności społecznych w formie warsztatów
dla pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych. Zakres tematyczny działania obejmował następujące zagadnienia: komunikację interpersonalną, asertywność, stres i skuteczne sposoby radzenia sobie z nim itp. Wszyscy uczestnicy zajęć podkreślali przydatność działania oraz fakt nabycia nowych wiadomości bardzo przydatnych w życiu codziennym. Zajęcia miały również na celu większą integracje grupy co zaowocowało nowymi znajomościami i kontaktami indywidualnymi po zakończeniu zajęć.

Ww. działanie dla osób niepełnosprawnych odbywało się
w dniach:07, 20,21.10.2012 oraz 03,04.11.2012 r.

 

Instrument edukacyjny

1.     W okresie od 17.09.2012 r. do 29.10.2012 r. przeprowadzono kurs magazyniera z obsługą wózków jezdniowych dla 1 uczestnika projektu.
Celem szkolenia było przygotowanie do pracy na stanowisku magazyniera oraz uzyskanie przez osobę szkoloną uprawnień dających prawo
do kierowania wózkami jezdniowymi z napędem silnikowym oraz uprawnień do wymiany butli z gazem propan-butan w wózkach zasilanych gazem, zgodnych  z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Szkolenie obejmowało m.in. zagadnienia: gospodarka magazynowa towaroznawstwo, obsługa komputera i komputerowych programów handlowo – magazynowych, organizacja prac magazynowych – dokumentacja handlowa, obsługa kas fiskalnych różnych typów, obsługa wózków jezdniowych. Po ukończeniu kursu uczestnik został zgłoszony do egzaminu państwowego do UDT w Częstochowie, po jego zdaniu otrzymał stosowne dokumenty potwierdzające uzyskanie kwalifikacji.

 

2.     Od 20.09.2012 r. do 24.12.2012 r.  2 uczestniczki projektu wzięły udział
w korepetycjach z matematyki mających na celu wyrównanie braków edukacyjnych i przygotowanie do zdania egzaminu maturalnego
z matematyki na poziomie podstawowym.

 

3.     W okresie od 24.09.2012 r. do 24.10.2012 r. - 2 uczestniczki i 1 uczestnik wzięli udział w kursie komputerowym Pakiet Office. Szkolenie zostało przeprowadzone w wymiarze 60 godzin dydaktycznych i obejmowało
m. in. następujące zagadnienia: naukę pracy w systemie operacyjnym WINDOWS, naukę obsługi programów komputerowych takich jak: edytor tekstu (MS WORD), arkusz kalkulacyjny (MS EXCEL), program do tworzenia prezentacji (POWER POINT), nabycie umiejętności korzystania z Internetu, nabycie umiejętności korzystania z poczty elektronicznej. Uczestnik i uczestniczki po zakończeniu kursu otrzymali stosowne zaświadczenia potwierdzające zdobyte umiejętności.

 

 

4.     W okresie od 08.10.2012 r. do 28.11.2012 r. w Ośrodku Szkoleniowym Studio Edukacji, Zdrowia i Urody „Omnibus”, odbywał się kurs wizażu
z kosmetyką twarzy dla 3 uczestniczek projektu. Szkolenie zostało przeprowadzone w wymiarze 150 godzin dydaktycznych i obejmowało
m. in. zagadnienia (wykłady i ćwiczenia):organizacja pracy w gabinecie kosmetycznym, higiena i zasady BHP, podstawy dermatologii, budowa skóry i jej rodzaje, rodzaje zabiegów, narzędzia i środki do wykonywania zabiegów kosmetycznych, makijaże, podstawowe zabiegi kosmetyczne itd. Po ukończeniu szkolenia uczestniczki przystąpiły do egzaminu końcowego i otrzymały stosowne zaświadczenia.

 

5.     W okresie od 08.10.2012 r. do 18.12.2012 r. - 1 uczestnik projektu rozpoczął kurs motorniczego tramwaju. Szkolenie odbywało się
w Katowicach. Po ukończeniu szkolenia uczestnik otrzymał stosowne zaświadczenia i został zgłoszony do egzaminu państwowego
w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Katowicach.

 

6.     W okresie od 10.10.2012 r. do 16.11.2012 r. w Ośrodku Szkoleniowym „Europol” w Częstochowie odbyło się szkolenie - operator koparko – ładowarki, wszystkie typy, klasa III – dla 6 uczestników projektu, organizowane przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie. Celem szkolenia było uzyskanie przez osoby szkolone praktycznych umiejętności i kwalifikacji niezbędnych do pracy
w charakterze operatora maszyn oraz uzyskanie stosownych uprawnień zgodnych z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
Szkolenie obejmowało 202 godziny zajęć, w tym 86 godzin zajęć praktycznych. Program zajęć zawierał następujący zakres tematyczny: dokumentacja techniczna, przepisy BHP, podstawy elektroniki, silniki spalinowe, elementy hydrauliki, technologia robót. Szkolenie zakończyło się egzaminem państwowym i wydaniem uczestnikom kursu stosownych zaświadczeń o ukończeniu szkolenia oraz zdobyciu uprawnień - książki operatora.

 

7.     W okresie od 11.10.2012 – 29.11.2012 r. w ośrodku szkoleniowym Spółdzielnia Pracy „Oświata” w Częstochowie odbył się kurs podnoszący kwalifikacje i umiejętności zawodowe – księgowość wspomagana komputerem dla 1 uczestniczki projektu. Celem szkolenia było przygotowanie uczestniczki do pracy w charakterze pracownika w księgowości i uzyskanie przez nią praktycznych umiejętności i kwalifikacji w w/w zakresie. Szkolenie obejmowało m. in. zagadnienia: struktura oraz zasady rachunkowości, funkcjonowanie kont bilansowych i wynikowych, dokumentacja księgowa, rozliczanie podatkowej księgi przychodów i rozchodów, obsługa komputera w zakresie programu finansowo-księgowego. Uczestniczka szkolenia nabyła umiejętności i uzyskała zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

 

8.     W okresie od 19.10.2012 r. do 07.12.2012 r. w Centrum Kształcenia Zawodowego w Częstochowie odbywał się kurs prawa jazdy kat. B
dla uczestniczek i uczestników projektu – 7 osób. Po zakończeniu szkolenia uczestniczki i uczestnicy otrzymali zaświadczenia i zostali zgłoszeni do Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Częstochowie, celem przystąpienia do egzaminu państwowego.

 

 

9.     W okresie od 23.10.2012 r. do 10.12.2012 r. w Ośrodku Szkolenia Kierowców „Test – Pakt” odbywał się kurs prawa jazdy kat. C dla 2 uczestników projektu. Uczestnicy ukończyli szkolenie
z wynikiem pozytywnym. Ww. zostali zgłoszeni do Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Częstochowie, celem przystąpienia do egzaminu państwowego.

 

10.                       W okresie 04.10.2012 – 30.11.2012 r. w Szkole Językowej British School odbywał się kurs języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym dla 3 uczestniczek projektu. Szkolenie zostało zrealizowane w wymiarze
60 godzin dydaktycznych. Kurs zakończył się egzaminem wewnętrznym, a uczestniczki otrzymały stosowne certyfikaty.

 

11.                       W dniach 16,17,18.11.2012 r. w Centrum Twórczego Rozwoju „Kangurek” w Częstochowie odbyło się szkolenie animator zabaw dziecięcych dla 1 uczestnika projektu. Celem szkolenia było nabycie przez uczestnika praktycznych umiejętności planowania i organizowania zabaw dla dzieci na imprezach zamkniętych i otwartych (pikniki, zajęcia świetlicowe, kolonie, eventy, festyny). Uczestnik brał czynny udział w szkoleniu, nabył wiedzę i umiejętności  a po ukończeniu kursu otrzymał stosowne zaświadczenie.

 

12.                       Od 22.11.2012 – 19.12.2012 r. odbywał się kurs języka angielskiego online z lektorem za pomocą komunikatora internetowego dla 1 uczestnika. Celem szkolenia było podniesienie ogólnej kompetencji językowej
dla uzyskania praktycznej umiejętności efektywnego komunikowania się w sytuacjach zawodowych i prywatnych, doskonalenie umiejętności językowych: pisanie, formułowanie wypowiedzi, rozmowa, rozumienie tekstu pisanego, rozumienie ze słuchu, nauka słownictwa, gramatyki.
Po ukończeniu szkolenia uczestnik przystąpił do egzaminu, uzyskał pozytywny wynik i otrzymał stosowne zaświadczenie.

 

13.                       W dniach 06 i 08 grudnia 2012 r. odbyły się spotkania podsumowujące połączone ze szkoleniami z zakresu równości szans kobiet i mężczyzn dla każdej z grup odrębnie. Program szkolenia obejmował m.in. pojęcie płci społeczno – kulturowej, stereotypów, dyskryminacji ze względu na płeć itp. Uczestnicy i uczestniczki mieli zapewniony obiad, ciastka, kawę napoje i soki. Po szkoleniu uczestnicy i uczestniczki projektu wypełnili ankiety ewaluacyjne, w których mieli możliwość wyrazić swoją opinię
nt. wszystkich realizowanych działań w projekcie systemowym „Dobry start. Promowanie aktywnej integracji społecznej i zawodowej w powiecie częstochowskim”.

AUTOR STRONY 2008© MARCIN SZYCH