- Mapa dojazdu
- Mapa serwisu
- Mapa powiatu Częstochowskiego
- Jednostki pomocy społecznej
- Organizacje pozarządowe
- Czym jest pomoc społeczna
- Struktura
- Cele
- Zadania
- Pracownik socjalny
- Ośrodki pomocy społecznej
- Akty prawne
- Strategia
- Programy
- Struktura jednostki
- Zadania PCPR
- Współpraca międzynarodowa
- Sprawozdanie z działalności
- Ocena Zasobów Pomocy Społecznej
- Kontakt
- Formy wsparcia rodzin zastępczych
- Kto potrzebuje opieki
- Kto może zostać rodziną zastępczą
- Odpłatność za pobyt dzieci w pieczy zastępczej
- Świadczenia - RODZINY ZASTĘPCZE
- Świadczenia - WYCHOWANKOWIE
- Dokumenty do pobrania
- Kontakt
- Informacje ogólne
- Orzeczenie o niepełnosprawności
- Dofinansowanie ze środków PFRON
- PFRON
- Warsztaty terapii zajęciowej
- Wyrównywanie różnic między regionami
- Powiatowa Społeczna Rada
- Wnioski do pobrania
- Informacje ogólne
- Kontakt
- Godziny dyżurów

PCPR Częstochowa
ul. Jasnogórska 75
42-200 Częstochowa
tel. 034 334 33 33
fax 034 334 33 34
sekretariat@pcprczwa.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Logo Zwiększ rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA


Informacje ogólne

1.        Podobnie jak w latach 2008 - 2010 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie w 2011 roku realizuje projekt systemowy pt: „Dobry start. Promowanie aktywnej integracji społecznej i zawodowej w powiecie częstochowskim", w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VII Promowanie integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Do uczestnictwa w projekcie zaprosiliśmy dwie grupy klientów Centrum, tj.:

•         8 osobową grupę pełnoletnich wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo - wychowawcze i rodziny zastępcze;

•         17 osobową grupę niepełnosprawnych ze względu na schorzenie narządu wzroku lub narządu ruchu ze stopniem umiarkowanym i znacznym.

W miesiącu lutym br. otrzymano informacje, o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o dofinansowanie projektu systemowego "Dobry start. Promowanie aktywnej integracji społecznej i zawodowej w powiecie częstochowskim" na 2011 rok.

Łączna wartość projektu wynosi 235 095,00 zł.

Kwota dofinansowania   210 410,02 zł

w tym:         

1. Europejski Fundusz Społeczny        199 830,75 zł

2. Budżet państwa                                              10 579,27 zł

3. Wkład własny                                       24 684,98 zł

W ramach projektu dla każdy uczestnik ma możliwość skorzystania

z indywidualnie dopasowanych do jego potrzeb działań w ramach co najmniej trzech instrumentów aktywnej integracji: społecznej, edukacyjnej, zdrowotnej oraz zawodowej. W chwili obecnej prowadzona jest rekrutacja uczestników do projektu systemowego. Jednym z jej etapów jest zorganizowanie spotkań informacyjnych dla każdej z grup oddzielnie, które zaplanowane są na 30.03.2011 r. dla niepełnosprawnych uczestników projektu, a w dniu 01.04.2011 r. dla pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych i rodzin zastępczych uczestniczących w projekcie.

Instrument społeczny polega na zorganizowaniu min.:

•         treningu kompetencji i umiejętności społecznych w formie wyjazdowych warsztatów prowadzonych przez psychologa,

•         konsultacji indywidualnie prowadzonych przez specjalistów np. psychologa, prawnika, pedagoga,

•         sfinansowaniu części wychowankom pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej.

Instrument zawodowy polega na:

•         zorganizowaniu usług wspierających aktywizację zawodową w formie warsztatów z zakresu aktywnych metod poszukiwania pracy prowadzonych przez doradcę zawodowego. Istnieje możliwość korzystania z ww. usług w formie konsultacji indywidualnych z doradcą zawodowym.

Instrument edukacyjny polega na:

•         uczestnictwie w różnego rodzaju kursach zawodowych np. kurs na operatora wózka widłowego, kurs nauki języków obcych, kurs prawa jazdy kategorii "B", kurs komputerowy, itd.

•         możliwości uczestnictwa w zajęciach mających na celu wyrównanie braków edukacyjnych (korepetycje).

Instrument zdrowotny polega min. na:

•         udziale w turnusie rehabilitacyjnym - nauki niezależnego funkcjonowania z niepełnosprawnością dla osób niepełnosprawnych ze schorzeniem narządu wzroku,

•         udziale w turnusie rehabilitacyjnym i usprawniającym dla osób niepełnosprawnych ze schorzeniem narządu ruchu.

2.        odbyły się 2 spotkania informacyjne dla uczestników i uczestniczek projektu tj. pełnoletnich wychowanków i wychowanek opuszczających rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo – wychowawcze oraz osób niepełnosprawnych. Na spotkaniach zostały omówione sprawy związane z realizacją projektu - formy wsparcia oferowane w ramach projektu planowane terminy ich realizacji. Uczestnicy zapoznali się z regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "Dobry Start. Promowanie aktywnej integracji społecznej i zawodowej w powiecie częstochowskim" w 2011 roku. Ponadto uczestnicy spotkania podpisali stosowne oświadczenia a tym samym jednoznacznie deklarując swój udział
w projekcie.

Instrument zawodowy

1.            W miesiącu czerwcu br. rozpoczęły się usługi wspierające aktywizację zawodową w formie konsultacji indywidualnych dla osób niepełnosprawnych - uczestników projektu systemowego "Dobry Start. Promowanie aktywnej integracji społecznej i zawodowej w powiecie częstochowskim". Na konsultację indywidualną dla każdego z uczestników przewidziano 2 godziny zegarowe. Zakres tematyczny zajęć obejmuje: ustalenie predyspozycji i mocnych stron każdego z uczestników, które mogą być przydatne i wykorzystane w znalezieniu zatrudnienia, zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu aktywnego poruszania się na rynku pracy, przekazanie informacji na temat rynku pracy dla osób niepełnosprawnych (możliwości zatrudnienia, preferowane zawody, przywileje i uprawnienia) dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu lub wzroku.

 

2.            W dniach 17 – 20.11.2011 r. odbywały się usługi wspierające aktywizację zawodową w formie warsztatów dla pełnoletnich wychowanków i wychowanek opuszczających rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo – wychowawcze. Zakres tematyczny usług obejmował następujące zapoznanie uczestniczek i uczestników z aktywnymi metodami poszukiwania pracy oraz przygotowywanie dokumentów aplikacyjnych.
W ramach działania w dniu 24.11.2011 r. uczestnicy i uczestniczki projektu udali się na wizytę do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach – Filia w Częstochowie. Łącznie na warsztaty przewidziano 27 godzin dydaktycznych.

Instrument zdrowotny

1.     W dniach 29.08 – 12.09.2011 r. 17 osób niepełnosprawnych
i 12 indywidualnych opiekunów wzięło udział w turnusie rehabilitacyjnym
z programem nauki niezależnego funkcjonowania z niepełnosprawnością w ORW „Nadmorski” w Mrzeżynie. Uczestnicy i uczestniczki turnusu
w ramach ww. działania mieli zapewnione zakwaterowanie, pełne wyżywienie, opiekę medyczną i zabiegi rehabilitacyjne oraz transport
z Częstochowy do Mrzeżyna i powrót. W ramach programu integracji społecznej dla uczestników i uczestniczek zorganizowano wycieczkę fakultatywną, ognisko z pieczeniem kiełbasek, wieczorki taneczne. Wszystkie osoby mogły korzystać z bazy rekreacyjno-sportowej ośrodka. Po ukończeniu turnusu ww. otrzymali zaświadczenie o odbytym turnusie opatrzone informacją o realizowaniu działania w ramach projektu systemowego „Dobry start. Promowanie aktywnej integracji społecznej i zawodowej w powiecie częstochowskim.
Uczestnicy i uczestniczki  podkreślają bardzo wysoki standard prowadzonych zabiegów oraz wyrażają duże zadowolenie z możliwości skorzystania z powyższej formy wsparcia w ramach projektu.

Instrument społeczny

1.     W dniach 05, 06, 07, 19, 20.08.2011 r. odbywał się trening kompetencji i umiejętności społecznych w formie warsztatów dla osób niepełnosprawnych. Zakres tematyczny działania obejmował następujące zagadnienia: komunikację interpersonalną, asertywność, stres i skuteczne sposoby radzenia sobie z nim itp. Wszyscy uczestnicy zajęć podkreślali przydatność działania oraz fakt nabycia nowych wiadomości bardzo przydatnych w życiu codziennym. Zajęcia miały również na celu większą integracje grupy co zaowocowało nowymi znajomościami i kontaktami indywidualnymi po zakończeniu zajęć. Ww. działanie dla pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych odbywało się w dniach:24, 25.09.2011 r. oraz 08,09, 29.10.2011 r..

 

Instrument edukacyjny

W ramach instrumentu edukacyjnego podpisano umowy na realizację kursów mających na celu podniesienie kwalifikacji i umiejętności zawodowych: kurs prawa jazdy kat. B, kurs magazyniera z obsługą wózków jezdniowych, kurs komputerowy Pakiet Office, kurs masażu, kurs wizażu - kosmetyka twarzy, kurs języków obcych: angielskiego i niemieckiego.

 

1.     W okresie od 12.07.2011 r. do 03.11.2011 r. w PUH „Auto – Stop”
w Częstochowie odbywał się kurs prawa jazdy kat. B dla 6 uczestniczek

i uczestników projektu. Po zakończeniu szkolenia uczestniczki i uczestnicy otrzymali zaświadczenia i zostali zgłoszeni do Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Częstochowie, celem przystąpienia do egzaminu państwowego.

 

2.     W okresie od 01.08.2011 r. do 03.09.2011 r. w Ośrodku Szkoleniowym Studio Edukacji, Zdrowia i Urody „Omnibus”, odbywał się kurs wizażu

z kosmetyką twarzy dla 2 uczestniczek projektu. Szkolenie zostało przeprowadzone w wymiarze 150 godzin dydaktycznych i obejmowało

m. in. zagadnienia (wykłady i ćwiczenia):organizacja pracy w gabinecie kosmetycznym, higiena i zasady BHP, podstawy dermatologii, budowa skóry i jej rodzaje, rodzaje zabiegów, narzędzia i środki do wykonywania zabiegów kosmetycznych, makijaże, podstawowe zabiegi kosmetyczne itd. Po ukończeniu szkolenia uczestniczki przystąpiły do egzaminu końcowego i otrzymały stosowne zaświadczenia.

 

3.     W okresie od 09.08.2011 r. 12.10.2011 r. w Szkole Języków Obcych „Empik School” w Częstochowie przeprowadzono kurs języka niemieckiego
dla 1 uczestnika projektu. Szkolenie zostało przeprowadzone w wymiarze 60 godzin dydaktycznych.
Celem szkolenia było podniesienie ogólnej kompetencji językowej dla uzyskania praktycznej umiejętności efektywnego komunikowania się w sytuacjach zawodowych i prywatnych Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymał certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności.

 

4.     W okresie od 13.09.2011 r. do 31.10.2011 r. w Ośrodku Szkoleniowym Studio Edukacji, Zdrowia i Urody „Omnibus”, odbywał się kurs masażu

dla uczestnika projektu. Szkolenie zostało przeprowadzone w wymiarze 150 godzin dydaktycznych i obejmowało m. in. zagadnienia (wykłady i ćwiczenia): pomoc doraźna, kinezyterapia, fizykoterapia, masaż sportowy i leczniczy, podstawowe informacje dotyczące wyposażenia gabinetu, sprzętu, narzędzi i materiałów wykorzystywanych w pracy, sztuka negocjacji i rozmowy z klientem, utrzymanie wyglądu i prezentacji osobistej, podstawy anatomii, podstawy fizjologii, itd. Po ukończeniu szkolenia uczestnik przystąpił do egzaminu końcowego i otrzymał zaświadczenie.

 

5.     W okresie od 14.09.2011 r. do 28.09.2011 r. - 2 uczestniczki i 1 uczestnik wzięli udział w kursie komputerowym Pakiet Office. Szkolenie zostało przeprowadzone w wymiarze 60 godzin dydaktycznych i obejmowało

m. in. następujące zagadnienia: naukę pracy w systemie operacyjnym WINDOWS, naukę obsługi programów komputerowych takich jak: edytor tekstu (MS WORD), arkusz kalkulacyjny (MS EXCEL), program do tworzenia prezentacji (POWER POINT), nabycie umiejętności korzystania z Internetu, nabycie umiejętności korzystania z poczty elektronicznej. Uczestnik i uczestniczki po zakończeniu kursu otrzymali stosowne zaświadczenia potwierdzające zdobyte umiejętności.

 

 

6.     W okresie od 15.09.2011 r. do 12.10.2011 r. w Szkole Języków Obcych „Empik School” w Częstochowie przeprowadzono kurs języka hiszpańskiego dla 1 uczestniczki projektu Celem szkolenia było podniesienie ogólnej kompetencji językowej dla uzyskania praktycznej umiejętności efektywnego komunikowania się w sytuacjach zawodowych i prywatnych Po ukończeniu kursu uczestniczka otrzymała certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności.

 

7.     W okresie od 15.09.2011 r. do 28.09.2011 r. w Centrum Szkoleń „LUGA” w Częstochowie przeprowadzono kurs języka angielskiego dla 1 uczestniczki i 2 uczestników projektu Celem szkolenia było podniesienie ogólnej kompetencji językowej dla uzyskania praktycznej umiejętności efektywnego komunikowania się w sytuacjach zawodowych i prywatnych Po ukończeniu kursu uczestniczka i uczestnicy otrzymali certyfikaty potwierdzający nabyte umiejętności.

 

8.     W okresie od 26.09.2011 r. do 28.10.2011 r. przeprowadzono kurs magazyniera z obsługą wózków jezdniowych dla 5 uczestników projektu.

Celem szkolenia było przygotowanie do pracy na stanowisku magazyniera oraz uzyskanie przez osoby szkolone uprawnień dających prawo
do kierowania wózkami jezdniowymi z napędem silnikowym oraz uprawnień do wymiany butli z gazem propan-butan w wózkach zasilanych gazem, zgodnych  z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Szkolenie obejmowało m.in. zagadnienia: gospodarka magazynowa towaroznawstwo, obsługa komputera i komputerowych programów handlowo – magazynowych, organizacja prac magazynowych – dokumentacja handlowa, obsługa kas fiskalnych różnych typów, obsługa wózków jezdniowych. Po ukończeniu kursu uczestnicy zostali zgłoszeni do egzaminu państwowego do UDT w Częstochowie, po jego zdaniu otrzymali stosowne dokumenty potwierdzające uzyskanie kwalifikacji.

 

9.     W okresie od 10.10.2011 r. do 18.11.2011 r. w Ośrodku Szkoleniowym „Europol” w Częstochowie odbyło się szkolenie - operator koparko – ładowarki, wszystkie typy, klasa III – dla 3 uczestników projektu, organizowane przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie. Celem szkolenia było uzyskanie przez osoby szkolone praktycznych umiejętności i kwalifikacji niezbędnych do pracy
w charakterze operatora maszyn oraz uzyskanie stosownych uprawnień zgodnych z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
Szkolenie obejmowało 202 godziny zajęć, w tym 86 godzin zajęć praktycznych. Program zajęć zawierał następujący zakres tematyczny: dokumentacja techniczna, przepisy BHP, podstawy elektroniki, silniki spalinowe, elementy hydrauliki, technologia robót. Szkolenie zakończyło się egzaminem państwowym i wydaniem uczestnikom kursu stosownych zaświadczeń o ukończeniu szkolenia oraz zdobyciu uprawnień - książki operatora.

 

 

10.                       W okresie od 13.10.2011 r. do 23.12.2011 r. 1 uczestniczka projektu wzięła udział w korepetycjach z matematyki. Zajęcia miały na celu wyrównanie braków edukacyjnych i przygotowanie do zdania egzaminu maturalnego.

 

11.                       W okresie od 14.10.2011 r. do 22.12.2011 r. 1 uczestniczka projektu wzięła udział w korepetycjach z języka polskiego, natomiast w okresie 26.10.2011 r. do 21.12.2011 r. z języka angielskiego. Zajęcia miały na celu wyrównanie braków edukacyjnych.

 

12.                       W okresie od 18.10.2011 r. do 29.11.2011 r. - 1 uczestniczka wzięła udział w kursie komputerowym Pakiet Office. Szkolenie zostało przeprowadzone w wymiarze 60 godzin dydaktycznych i obejmowało m. in. następujące zagadnienia: naukę pracy w systemie operacyjnym WINDOWS, naukę obsługi programów komputerowych takich jak: edytor tekstu (MS WORD), arkusz kalkulacyjny (MS EXCEL), program do tworzenia prezentacji (POWER POINT), nabycie umiejętności korzystania z Internetu, nabycie umiejętności korzystania z poczty elektronicznej. Uczestniczka
po zakończeniu kursu otrzymała stosowne zaświadczenie potwierdzające zdobyte umiejętności.

 

13.                       W dniach 10 i 20 grudnia 2011 r. odbyły się spotkania podsumowujące połączone ze szkoleniami z zakresu równości szans kobiet i mężczyzn dla każdej z grup odrębnie. Program szkolenia obejmował m.in. pojęcie płci społeczno – kulturowej, stereotypów, dyskryminacji ze względu na płeć itp. Uczestnicy i uczestniczki mieli zapewniony obiad, ciastka, kawę napoje i soki. Po szkoleniu uczestnicy i uczestniczki projektu wypełnili ankiety ewaluacyjne, w których mieli możliwość wyrazić swoją opinię
nt. wszystkich realizowanych działań w projekcie systemowym „Dobry start. Promowanie aktywnej integracji społecznej i zawodowej w powiecie częstochowskim”.

AUTOR STRONY 2008© MARCIN SZYCH