- Mapa dojazdu
- Mapa serwisu
- Mapa powiatu Częstochowskiego
- Jednostki pomocy społecznej
- Organizacje pozarządowe
- Czym jest pomoc społeczna
- Struktura
- Cele
- Zadania
- Pracownik socjalny
- Ośrodki pomocy społecznej
- Akty prawne
- Strategia
- Programy
- Struktura jednostki
- Zadania PCPR
- Współpraca międzynarodowa
- Sprawozdanie z działalności
- Ocena Zasobów Pomocy Społecznej
- Kontakt
- Formy wsparcia rodzin zastępczych
- Kto potrzebuje opieki
- Kto może zostać rodziną zastępczą
- Odpłatność za pobyt dzieci w pieczy zastępczej
- Świadczenia - RODZINY ZASTĘPCZE
- Świadczenia - WYCHOWANKOWIE
- Dokumenty do pobrania
- Kontakt
- Informacje ogólne
- Orzeczenie o niepełnosprawności
- Dofinansowanie ze środków PFRON
- PFRON
- Warsztaty terapii zajęciowej
- Wyrównywanie różnic między regionami
- Powiatowa Społeczna Rada
- Wnioski do pobrania
- Informacje ogólne
- Kontakt
- Godziny dyżurów

PCPR Częstochowa
ul. Jasnogórska 75
42-200 Częstochowa
tel. 034 334 33 33
fax 034 334 33 34
sekretariat@pcprczwa.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Logo Zwiększ rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA


Od stycznia 2009 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie realizuje projekt systemowy pt. "Dobry start. Promowanie aktywnej integracji społecznej i zawodowej w powiecie częstochowskim" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie". Działania projektu dotyczą 30 pełnoletnich wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo - wychowawcze i rodziny zastępcze. Pismem z dnia 11 marca 2009 roku Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego poinformował tutejsze Centrum o pozytywnym przejściu oceny formalnej złożonego w dniu 23 lutego 2009 r. wniosku o dofinansowanie realizacji projektu 2009 r.

Odbiorcami ostatecznymi projektu w 2009 r. jest 30 osobowa grupa pełnoletnich wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo - wychowawcze i rodziny zastępcze.

Celem głównym projektu "Dobry start. Promowanie aktywnej integracji społecznej i zawodowej w powiecie częstochowskim" jest zwiększenie szans w wejściu na rynek pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w powiecie częstochowskim.

Cele szczegółowe projektu:

  • Poniesienie umiejętności społecznych i kompetencji życiowych.
  • Nabycie kwalifikacji zawodowych zwiększających szanse na zatrudnienie.
  • Wzrost pewności siebie i poprawa umiejętności komunikacyjnych.
  • Wzrost motywacji do podjęcia zatrudnienia.

AUTOR STRONY 2008© MARCIN SZYCH