- Mapa dojazdu
- Mapa serwisu
- Mapa powiatu Częstochowskiego
- Jednostki pomocy społecznej
- Organizacje pozarządowe
- Czym jest pomoc społeczna
- Struktura
- Cele
- Zadania
- Pracownik socjalny
- Ośrodki pomocy społecznej
- Akty prawne
- Strategia
- Programy
- Struktura jednostki
- Zadania PCPR
- Współpraca międzynarodowa
- Sprawozdanie z działalności
- Ocena Zasobów Pomocy Społecznej
- Kontakt
- Formy wsparcia rodzin zastępczych
- Kto potrzebuje opieki
- Kto może zostać rodziną zastępczą
- Zostań rodziną zastępczą!
- Odpłatność za pobyt dzieci w pieczy zastępczej
- Świadczenia - RODZINY ZASTĘPCZE
- Świadczenia - WYCHOWANKOWIE
- Dokumenty do pobrania
- Kontakt
- Informacje ogólne
- Orzeczenie o niepełnosprawności
- Dofinansowanie ze środków PFRON
- PFRON
- Warsztaty terapii zajęciowej
- Wyrównywanie różnic między regionami
- Powiatowa Społeczna Rada
- Wnioski do pobrania
- Informacje ogólne
- Kontakt
- Godziny dyżurów

PCPR Częstochowa
ul. Jana III Sobieskiego 9
42-200 Częstochowa
tel. 034 322 92 06
fax 034 322 92 07
sekretariat@pcprczwa.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zwiększ rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki

WSPÓŁPRACA POLSKO - NIEMIECKA
14 - 19 LIPCA 2010 ROKU

W dniach 14-19.07.2010 r. 9 osobowa delegacja pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie uczestniczyła w wizycie studyjnej w Powiecie Bodeńskim, w Niemczech. Głównym celem wizyty było zapoznanie się z organizacją i podstawami funkcjonowania pomocy społecznej w Niemczech, a w szczególności Powiecie Bodeńskim. Zajęcia odbywały się w formie rozmów fachowych jak również zwiedzania placówek realizujących różnorodne formy wsparcia.

Podczas rozmów fachowych Andreas Sponar Zastępca Naczelnika Wydziału Pomocy Społecznej zapoznał uczestników delegacji z organizacją Starostwa Bodeńskiego, szczegółową organizacją Wydziału Pomocy Społecznej oraz głównymi tezami 12 ustaw, na podstawie których funkcjonuje niemiecki system pomocy społecznej. W dalszej kolejności Naczelnik Wydziału Pomocy Społecznej Pan Friedhelm Hensel zaprezentował świadczenia pomocy socjalnej oraz założenia pomocy społecznej ze szczególnym uwzględnieniem formy zabezpieczenia podstawowego, wprowadzone ustawą z 2005 r.


POWIAT BODEŃSKI 2010 R.POWIAT BODEŃSKI 2010 R.
POWIAT BODEŃSKI 2010 R.POWIAT BODEŃSKI 2010 R.
POWIAT BODEŃSKI 2010 R.POWIAT BODEŃSKI 2010 R.
POWIAT BODEŃSKI 2010 R.POWIAT BODEŃSKI 2010 R.

Następnie pracownicy PCPR mieli możliwość zwiedzenia Domu Pomocy Społecznej we Friedrichshafen "Seniorenzentrum Gustav-Werner-Stift" przeznaczonego dla osób w podeszłym wieku. Placówka oferuje zarówno pobyt stały jak i świadczenia polegające na czasowej opiece dziennej, dowożenie posiłków podopiecznym w miejscu zamieszkania. Dysponuje 20 pokojami 1-osobowymi i 8 pokojami 2-osobowymi (każdy z łazienką). Obecnie w placówce przebywa 36 mieszkańców, którymi opiekuje się 28 pracowników (zatrudnionych w różnym wymiarze czasu pracy) oraz wolontariusze. Liczba osób oczekujący na miejsce w placówce to z reguły 4-5 osób.

Patrice Strassner - dyplomowany pedagog socjalny przedstawiła temat poświęcony funkcjonującemu już 30 lat w Niemczech poradnictwu dla zadłużonych. W Powiecie Bodeńskim obejmuje ono około 600 spraw rocznie i dotyczy osób zadłużonych oraz zadłużonych ponad miarę, którym grozi konieczność wsparcia z pomocy społecznej lub już otrzymują takie świadczenia.

Całość wykładów podsumował Dyrektor Pionu Socjalnego Starostwa Bodeńskiego Pan Andreas Köster.

Harald Leber z Powiatowej Rady Seniorów przeprowadził rozmowy fachowe na temat sytuacji osób starszych w Niemczech, przybliżył zasady funkcjonowania organizacji seniorów w Badenii-Wirtenbergii, skład i cele działalności Powiatowej Rady Seniorów, która jest głównym przedstawicielem osób starszych w Powiecie Bodeńskim.

Kolejno głos zabrała Pani Gizela Tabel, Kierownik sekcji w Wydziale do spraw Dzieci i Młodzieży omawiając świadczenia pomocy dla młodzieży: jej cele, zadania zgodnie z ustawą o pomocy dzieciom i młodzieży, czyli przede wszystkim wspieranie młodych ludzi w rozwoju indywidualnym i społecznym, wspieranie rodziców i opiekunów w wychowaniu, ochrona dzieci i młodzieży przed zagrożeniami, wspieranie i pomoc w wychowaniu w rodzinie i placówkach.


POWIAT BODEŃSKI 2010 R.POWIAT BODEŃSKI 2010 R.
POWIAT BODEŃSKI 2010 R.POWIAT BODEŃSKI 2010 R.

Następnie cała delegacja udała się do Libenau, gdzie odbyło się zwiedzanie ośrodka dla osób niepełnosprawnych St.-Gallus-Hilfe Fundacji Liebenau połączone z rozmowami na temat pomocy integracyjnej dla niepełnosprawnych. Formy pomocy integracyjnej to przede wszystkim zamieszkiwanie, zarówno stacjonarne w placówce jak również pod opieką we własnym mieszkaniu lub też w "rodzinie zastępczej", praca i zatrudnienie (włącznie z kosztami ubezpieczenia społecznego), ale także przedszkola, szkoły, kształcenie zawodowe oraz środki pomocnicze.

Uczestnicy wyjazdu mieli dwukrotnie możliwość spotkania ze Starostą Bodeńskim Panem Lotharem Wölfle.
Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie opracowali sprawozdania na temat:

 • ORGANIZACJA STAROSTWA BODEŃSKIEGO

  Powiat Bodeński został utworzony podczas reformy w 1973 r., zajmuje powierzchnię 664.72 km 2 i jest stosunkowo gęsto zaludniony (313 mieszkańców / km 2). Liczba mieszkańców Powiatu to około 208 000 zamieszkujących 23 miasta i miasteczka. Populacja stale rośnie od 1970 roku. Zadaniem Powiatu jest reprezentacja jego mieszkańców oraz wspieranie poszczególnych gmin leżących w jego granicach tak, aby zapewnić zrównoważony rozwój całego Powiatu Bodeńskiego. Starostwo Powitu Bodeńskiego dysponuje trzema budynkami w centrum Friedrischafen: Glärnischstrasse 1-3, Albrechtstrasse 77 oraz Albrechtstrasse 75.

  Administracja w starostwie podzielona jest według zadań w systemie trójstopniowym:

  1. Pion

  2. Wydział

  3. Referat

  Starostwo podzielone jest obecnie na 4 piony. Wcześniej funkcjonowało 5 pionów, ale w 2010 r. przeprowadzono reformę i zlikwidowano pion nr 5 przekazując jego zadania pozostałym pionom oraz wyodrębniając niezależne wydziały podlegające bezpośrednio Staroście Powiatu Bodeńskiego:

  1. Wydział kadr

  2. Rzecznik prasowy

  3. Komunalny

  4. Kultura

  5. Ochrona konsumentów

  Starostwo Bodeńskie
 • PORADNICTWO DLA OSÓB ZADŁUŻONYCH JAKO ŚWIADCZENIE POWIATU BODEŃSKIEGO

  Jednym z tematów rozmów fachowych w pierwszym dniu wizyty studyjnej przedstawicieli 9 osobowej delegacji z Powiatu Częstochowskiego było: "Poradnictwo dla osób zadłużonych w Powiecie Bodeńskim". Wystąpienie przygotowała i przedstawiła Pani Patrice Strassner - pedagog społeczny, pracownik Wydziału Socjalnego Starostwa Bodeńskiego. Prelegentka, w swoim wystąpieniu wspartym prezentacją multimedialną, przedstawiła zebranym formy pomocy, które ustanawia funkcjonująca od lat w Niemczech ustawa o długach/zadłużeniu. Genezą prac nad tą ustawą był kryzys lat 70-tych. Prace nad nią trwały blisko 15 lat. Dzięki tej ustawie wielu mieszkańcom Niemiec łatwiej jest pokonać dzisiejszy światowy kryzys gospodarczy.

  Aktualnie gospodarka niemiecka silnie odczuwa światowy kryzys finansowy. W ubiegłym roku odnotowano kolejne, następujące po sobie spadki produkcji. W lutym 2009 roku odnotowano spadek produkcji w ujęciu rocznym o ok. 21%. Zadłużenie i związane z nim odsetki, rosnące koszty systemu opieki zdrowotnej i systemu emerytalnego, jak również bezrobocie, stanowią poważny problem finansowy a tym samym gospodarczy. Dla ratowania finansów państwa przeprowadza się cięcia w systemach ubezpieczeń społecznych, co jednak tylko trochę poprawia sytuację finansową.

  Poradnictwo dla zadłużonych jest ofertą Powiatu Bodeńskiego od 1988 r. Na bieżąco sprawami udzielania porad osobom zadłużonym zajmuje się 2 zatrudnionych na pełnym etacie pracowników Wydziału Socjalnego Starostwa w Powiecie Bodeńskim: Pan Walter Ringwald oraz Pani Patrice Strassner. Przyjmuje się, że rocznie prowadzonych jest ok. 600 spraw dot. zadłużenia gospodarstw domowych w Powiecie Bodeńskim. Odbiorcami pomocy świadczonej przez ww. pracowników są osoby zadłużone, zadłużone ponad miarę, którym grozi konieczność korzystania ze świadczeń pomocy społecznej lub już otrzymują te świadczenia. Zadłużenie ponad miarę dotyczy około 5300 gospodarstw domowych w Powiecie Bodeńskim. Pracownicy Wydziału Socjalnego świadczą pomoc dla zadłużonych w postaci:

  • udzielania informacji o możliwości dokształcania, uświadomienia, wyrobienia postawy konsumenckiej;
  • udzielanych świadczeń psychosocjalnych: poradnictwo życiowe, kryzysowe, konfliktowe oraz budżetowe;
  • poradnictwa, wsparcia i opieki w oparciu o przepisy ustawy o niewypłacalności;
  • negocjacji z wierzycielami w odniesieniu do transzy płatności oraz możliwości ich odroczenia;
  • pomocy w zakresie wspólnego opracowania budżetu gospodarstwa domowego (zmniejszenia wydatków, zwiększenia dochodów, korzystniejszego gospodarowania posiadanymi zasobami pieniężnymi);
  • świadczenia pomocy w zakresie sporządzania zaświadczeń o ugodzie pozasądowej.

  Od 01.07.2010 r. każdy zadłużony ma prawo do posiadania wolnego od opłat rachunku bieżącego (P-konto), prowadzonego przez jego bank. Posiadanie konta zabezpiecza zadłużonych przed egzekucją. Warunkiem uzyskania skutecznej pomocy w kwestii zadłużenia ze strony Powiatu Bodeńskiego jest stała aktywna, długoterminowa współpraca pomiędzy dłużnikiem a pracownikiem Starostwa, ujawnienie wszystkich posiadanych długów i przedstawienie kompletnej dokumentacji. Dokumenty konieczne celem oddłużenia:

  • uporządkowane zapisy wszystkich wierzytelności (faktury, przypomnienia kredytów, korespondencja wierzyciela);
  • lista stałych zobowiązań płatniczych (takich jak czynsz, prąd, utrzymanie, ubezpieczenie);
  • zaświadczenie o dochodach z ostatnich 3 miesięcy;
  • wyciąg bankowy za ostatnie 3 miesiące.

  Potwierdzeniem udzielonego doradztwa w zakresie zarządzania długiem jest certyfikat dla klientów, którzy otrzymali pomoc w Urzędzie Starostwa Bodeńskiego. Celem prowadzonego poradnictwa dla zadłużonych w Powiecie Bodeńskim są:

  • rozbudowa potencjału samopomocy,
  • zapobieganie pobierania świadczeń pieniężnych pomocy społecznej,
  • zwiększenie szans na rynku pracy.


 • POMOC INTEGRACYJNA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

  Pomoc integracyjna jest częścią pomocy społecznej. Podstawą przyznania świadczenia jest stwierdzona niepełnosprawność osoby, oraz jej znacznie ograniczony udział w życiu społecznym.

  W pomocy integracyjnej osoba niepełnosprawna znajduje się w centrum działań i zainteresowania, w zależności od jej potrzeb i możliwości dostosowane muszą być odpowiednie formy i metody wsparcia. Każdy przypadek traktowany jest indywidulanie, a do znalezienie odpowiedniego rozwiązania angażowani są wszyscy uczestnicy planu działania w tym także sama osoba niepełnosprawna.

  Przyznanie pomocy integracyjnej uzależnione jest od dochodu rodziny oraz od posiadanego przez nią majątku. Pomocy można odmówić nawet jeżeli osoba niepełnosprawna ma niskie dochody ale dysponuje odpowiednio dużym majątkiem, przykładem mogą być oszczędności bankowe powyżej 1 600 EUR dla osoby samotnej. Osoba starająca się o świadczenia z pomocy społecznej zobowiązana jest udostępnić informacje dotyczące jej dochodów oraz majątku. Wyjątkiem, w którym przy przyznawaniu pomocy nie brany jest pod uwagę stan majątkowy jest dofinansowanie do przedszkola, szkoły i kształcenia zawodowego.

  W ramach pomocy integracyjnej istnieje możliwość dofinansowania do kosztów utrzymania mieszkania osoby niepełnosprawnej, jak również dofinansowanie kosztów pobytu w placówce lub kosztów pobytu w rodzinie zastępczej. Świadczenie pomocy integracyjnej może być także przeznaczone na rehabilitację zawodową osób niepełnosprawnych, jak również na wynagrodzenie osoby niepełnosprawnej włącznie z poniesionymi przez pracodawcę kosztami ubezpieczenia społecznego. W ramach w/w pomocy osoby niepełnosprawne mogą liczyć na dofinansowane niezbędnych dla nich środków pomocniczych w uzasadnionych przypadkach także na zakup samochodu.

  Przy ustalaniu zakresu pomocy integracyjnej dla osób niepełnosprawnych bierze się pod uwagę cele, jakie mają zostać osiągnięte, świadczenia jakie są do tego potrzebne, ich niezbędny zakres i to kto ma świadczyć pomoc pieniężną. Wydział Pomocy Społecznej Starostwa Bodeńskiego może przyznać dofinansowanie, jeśli nie ma podstaw do obciążenia nim innego płatnika np. z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego. W Powiecie Bodeńskim najczęściej realizowane są następujące formy pomocy integracyjnej:

  • pobyty stacjonarne
  • zamieszkiwanie pod opieką
  • pomoce częściowo stacjonarne
  • budżet osobisty


 • ŚWIADCZENIA POMOCY DLA MŁODZIEŻY

  Pomoc społeczna dla młodzieży w Niemczech dzieli się na dwa sektory:

  1. Publiczna pomoc dla młodzieży:

  • podmiot miejscowy (miasto /powiat)
  • Komisja ds. Pomocy Młodzieży
  • Krajowy Urząd ds. Młodzieży

  2. Społeczna pomoc dla młodzieży:

  • organizacje charytatywne, stowarzyszenia, grupy samopomocy, inicjatywy społeczne.

  Pomoc społeczna dla młodzieży świadczona jest w oparciu o ustawę o pomocy dzieciom i młodzieży. Ustawa zakłada następujące cele:

  • wspieranie młodych ludzi w ich rozwoju indywidualnym i społecznym i przyczynianie się do unikania i likwidacji dyskryminacji,
  • wspieranie rodziców i opiekunów w wychowaniu i doradzanie im,
  • ochrona dzieci i młodzieży przed zagrożeniami dla ich dobra,
  • przyczynianie się do utrzymania i stwarzania pozytywnych warunków życia dla młodych ludzi i ich rodziny oraz otoczenia przyjaznego dzieciom i rodzinie.

  Zadania pomocy społecznej z zakresu pomocy dziecku i młodzieży to przede wszystkim:

  • wspieranie wychowania w rodzinie,
  • wspieranie dzieci w placówkach dziennych i opiece dziennej,
  • pomoc w wychowaniu,
  • ochrona dzieci,
  • współdziałanie w postępowaniach sądowych w kwestii praw rodzicielskich i kontaktów,
  • współdziałanie w postępowaniach wg ustawy o sądach dla młodzieży,
  • opieka nad małoletnimi, kuratela, opieka,
  • finansowanie pomocy np. w wychowaniu,
  • dotacje finansowe dla organizacji pozarządowych.

  Za wypełnianie zadań i realizację świadczeń odpowiada Wydział ds. Młodzieży Starostwa Powiatowego, który zajmuje się realizacją świadczeń, współpracuje z organizacjami pozarządowymi oraz koordynuje oferowane świadczenia.

  Wydział ds. Młodzieży współpracuje i realizuje zadania na rzecz podopiecznych we współpracy z organizacjami pozarządowymi lub zleca im część zadań, które organizacje realizują na własną odpowiedzialność.

  Ważnym aspektem pomocy dla młodzieży jest: doradztwo, wspieranie oraz profilaktyka. Zadania te realizowane są przez:

  • specjalistów Wydziału ds. Młodzieży np. doradztwo przy separacji / rozwodzie, w kwestiach wychowawczych, tematyczne spotkania informacyjne, organizowanie kursów i szkoleń,
  • organizacje pozarządowe działające na rzecz młodzieży, np. poradnie, instytucje realizujące zadania w zakresie edukacji,
  • oferty przygotowywane we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami publicznymi, które prezentowane są na spotkaniach rodzin, spotkaniach dla młodzieży,

  Pomoc indywidualna koncentruje się głównie na likwidacji deficytów i świadczona jest przez:

  • specjalistów Wydziału ds. Młodzieży, np. poprzez doradztwo i pomoc w trudnych sytuacjach rodzinnych / wychowawczych,
  • organizacje pozarządowe, np. poradnie,
  • Wydział ds. Młodzieży i organizacje pozarządowe np. pomoc rodzinom bezradnym wychowawczo (Wydz. ds. Młodzieży diagnozuje sytuację rodziny i stwierdza zapotrzebowanie na pomoc indywidualną, następnie poszukuje odpowiednich osób (specjalistów), zapewnia pomoc. Ponadto wyszukuje odpowiednie oferty organizacji pozarządowych i we współpracy ze wszystkimi, którzy są zaangażowani w pracę z rodziną przygotowuje plan pomocy).

  Do zadań realizowanych tylko przez Wydział ds. Młodzieży należą:

  • sprawozdania, ekspertyzy w postępowaniach przed Sądem Rodzinnym (opieka rodzicielska, kontakt z dzieckiem, opieka nad małoletnimi, adopcja) oraz Sądem ds. Młodzieży (pomoc sądowa dla młodzieży i dorosłych do 21 roku życia wchodzących w konflikt z prawem),
  • zezwolenia na opiekę dla dzieci w opiece dziennej i całodobowej,
  • dofinansowanie pobytu dzieci w dziennych placówkach opieki,
  • różne formy opieki nad małoletnimi np. zapewnienie opieki całodobowej (rodziny zastępcze, domy dziecka), konsultacje z psychologiem, poradnictwo specjalistyczne.
  • planowanie pomocy dla młodzieży.


 • SYSTEM POMOCY OSOBOM STARSZYM

  Powiat Bodeński istnieje od 1973 r. i zajmuje powierzchnię 665 km2. Na terenie Powiatu Bodeńskiego mieszka około 208 000 mieszkańców. Osoby starsze (65 r.ż. i starsi) stanowią 20,3% (dane z 2008 r.).

  Na terenie Powiatu Bodeńskiego funkcjonuje Powiatowa Rada Seniorów. Członkowie Powiatowej Rady Seniorów prowadzą działalność w ramach: klubów seniora, dziennych placówek dla seniorów, rad mieszkańców placówek stacjonarnych. Wśród organizacji działających na rzecz seniorów są organizacje prowadzące prace z seniorami, 2 Miejskie Rady Seniorów, 1 środowiskowa Rada Seniorów. W skład zarządu Powiatowej Rady Seniorów wchodzą 22 osoby.

  Powiatowa Rada Seniorów wykonuje zadania zgodne ze swoim statutem, do których zaliczamy m.in:

  • wymianę doświadczeń,
  • generowanie poglądów,
  • informację,
  • Publik Relations,
  • poradnictwo,
  • koordynację,

  Do zadań stałych Powiatowej Rady Seniorów należy m.in:

  • wystawa "Kreatywny Senior" (organizowana co 2 lata),
  • promocja,
  • strona internetowa (www.kreisseniorenrat-bsk.de),
  • kwartalnik "Der Bodensee Senior",
  • współpraca w Krajowej Radzie Seniorów (Zarząd),
  • współpraca w Bodeńskiej Platformie Seniorów,
  • współdziałanie ze Starostwem Powiatowym,
  • zakładanie nowych Rad w miastach i gminach,
  • współpraca z grupami samopomocowymi,
  • kursy komputerowe,
  • wykłady dla seniorów (m.in. z zakresu: pełnomocnictwa opiekuńczego,
  • prewencji kryminalnej, ruchu drogowego),
  • dokształcanie prowadzących Koła Seniorów,
  • grupa kontaktowa.

  Do aktualnych zadań realizowanych przez Powiatową Radę Seniorów zaliczyć można m.in:

  • Krajowy Dzień Seniora przypadający na 14 października,
  • przygotowanie wystawy 2011,
  • przygotowanie walnego zgromadzenia,
  • teczka zabezpieczenia na wypadek, wypełniana przez seniorów na wypadek

  choroby. Teczka zawiera 60 haseł, dotyczących różnych dziedzin życia osoby starszej (m.in. informację o stanie zdrowia, zainteresowaniach, rodzinie, ubezpieczeniach).


 • WCZESNA POMOC ŚWIADCZONA PRZEZ OŚRODEK DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - ST. GALLUS - HILFE W LIBENAU

  Rozmowy fachowe na temat pomocy integracyjnej dla osób niepełnosprawnych były połączone ze zwiedzaniem ośrodka dla osób niepełnosprawnych St. Gallus - Hilfe w Libenau.

  Zakres działań tej placówki dzieli się na pomoc świadczoną w środowisku osoby niepełnosprawnej i w placówkach mających charakter dziennego domu pobytu oraz świadczących pomoc całodobową, np. opieka nad niepełnosprawnym dzieckiem.

  Fundacja St. Gallus - Hilfe oferuje pomoc rodzinom z dziećmi niepełnosprawnymi oraz zapewnia wczesną pomoc rodzinom, w których występuje prawdopodobieństwo urodzenia się dziecka niepełnosprawnego już od momentu diagnozy.

  Główną ideą placówki jest uświadomienie wszystkim ludziom - rodzicom, że osoby niepełnosprawne są takimi samymi ludźmi jak pozostali i mają dodatkowe deficyty lub ograniczenia. Ważne jest aby osoby, które spodziewają się dziecka niepełnosprawnego przygotować do oswojenia się z myślą, że będą je wychowywali i pomóc w przezwyciężeniu niepożądanych i nieoczekiwanych doświadczeń.

  Rodzice, którzy dowiadują się już w okresie płodowym, że urodzi im się dziecko niepełnosprawne, potrzebują pomocy a także uświadomienia sobie czego rodzina potrzebuje do prawidłowego funkcjonowania i nabywania wiedzy na temat niepełnosprawności już od tego momentu, wobec tego St. Gallus - Hilfe oferuje różne formy wsparcia, tak aby możliwe było zaspokojenie potrzeb całej rodziny w tym pogodzenia życia prywatnego z zawodowym.

  Każdy człowiek pragnie aby jego dziecko było zdrowe i silne, aby prawidłowo się rozwijało, ale w momencie urodzenia się dziecka niepełnosprawnego rodzice reagują bardzo różnie i nie potrafią pogodzić się z taką rzeczywistością.
  W takich sytuacjach Fundacja St. Gallus - Hilfe proponuje następujące rozwiązania:

  • rozmowa z rodzicami, którzy spodziewają się dziecka niepełnosprawnego mająca na celu przeciwdziałanie aborcji
  • przekazywanie przyszłym rodzicom, że mogą liczyć na pomoc specjalistów tj.: pedagoga, terapeuty czy rehabilitanta dla dziecka niepełnosprawnego,
  • wsparcie służb społecznych, odciążenie rodziny poprzez organizację tzw. "rodzinnych weekendów" w tych dniach rodzice nie martwią się o swoje pociechy, mogą odpocząć i nie zastanawiać się co będzie jutro. Opiekę nad dziećmi w tym czasie spełniają specjalne służby oraz wolontariusze.

  Wczesna pomoc w Niemczech polega także na tym aby odpowiednio wcześnie dotrzeć do rodziców, którzy sami są obciążeni i istnieje prawdopodobieństwo, że urodzi im się dziecko niepełnosprawne. W takich sytuacjach Fundacja St. Gallus - Hilfe odpowiednio wcześnie stara się reagować i wkraczać w środowisko rodzinne aby zdiagnozować, zaoferować pomoc, przygotować do życia z dzieckiem niepełnosprawnym i stworzyć mu odpowiednie warunki życiowe.

  W przypadku wychowywania dziecka niepełnosprawnego Fundacja proponuje rodzicom różnego rodzaju formy wsparcia m.in.:

  • doradztwo, grupy wsparcia,
  • oferty zagospodarowania czasu wolnego,
  • pomoc w pogodzeniu pracy i czasu spędzanego w domu.


 • STRUKTURA ORGANIZACYJNA PIONU SOCJALNEGO STAROSTWA POWIATOWEGO W FRIEDRICHSHAFEN

  Głównym Dyrektorem Pionu Socjalnego jest Pan Andreas Köster. Pion ten składa się z pięciu wydziałów:

  1. Wydział ds. Pomocy Społecznej, którego kierownikiem jest Pan Friedhelm Hensel. W wydziale jest zatrudnionych 80 pracowników. Główne zadania to:

  • nadzór nad domami pomocy społecznej
  • ponoszenie kosztów za pobyt w domach pomocy społecznej
  • zabezpieczenie socjalne - zasiłki zapewniające środki do życia
  • pomoc osobom niepełnosprawnym w stopniu znacznym i umiarkowanym
  • odszkodowanie socjalne dla ofiar przestępstw
  • poradnictwo dla osób zadłużonych

  2. Wydział ds. Dzieci i Młodzieży - kierownik Pan Werner Feiri. Zadaniem pracowników wydziału jest min.:

  • pomoc socjalna młodzieży
  • organizowanie opieki zastępczej
  • doradztwo, poradnictwo
  • usługi kuratorów

  3. Wydział Zdrowia - kierownik Dr Bernhard Kiss. Główne zadania to:

  • ochrona epidemiologiczna
  • działania prewencyjne dot. ochrony zdrowia, opieki stomatologicznej
  • komisja lekarska dot. ustalenia stopnia niepełnosprawności lub niezdolności do pracy

  4. Wydział ds. Pośrednictwa Pracy - Kierownik Pan Reinhard Friedel. Zadania wydziału to przede wszystkim:

  • pośrednictwo pracy
  • świadczenia dla osób bezrobotnych
  • praca z konkretnym przypadkiem

  5. Wydział Weterynarii - Kierownik Dr Günter Herrmann. Wydział został dołączony od stycznia 2010 roku do Pionu socjalnego w wyniku przeprowadzonej reorganizacji Starostwa Powiatowego. Jego zadania to przede wszystkim:

  • usługi Powiatowego Lekarza Weterynarii
  • kontrola warunków hodowli zwierząt
  • badanie czystości wód.

  Realizacja zadań poszczególnych wydziałów związanych z pomocą społeczną i zdrowiem opiera się na 12 ustawach (księgach) tj.:

  1. Ogólna

  2. Zabezpieczenia podstawowe dla osób poszukujących pracy

  3. Wspieranie rynku pracy

  4. Przepisy wspólne

  5. Ustawowe ubezpieczenie zdrowotne

  6. Ustawowe ubezpieczenie emerytalne

  7. Ustawowe ubezpieczenie wypadkowe

  8. Pomoc dla dzieci i młodzieży

  9. Pomoc dla osób niepełnosprawnych

  10. Ochrona danych pomocy społecznej

  11. Socjalne ubezpieczenia opiekuńcze

  12. Pomoc społeczna

  Pion Socjalny
 • FUNKCJONOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ CENTRUM SENIORA GUSTAWA-WERNERA-STIFTA W FRIEDRISCHAFEN

  Dom koedukacyjny przeznaczony jest dla osób starszych, w tym po udarach, wylewach, zawałach itp. Podzielony jest na dwa poziomy A i B, pierwszy przeznaczony jest dla osób sprawnych fizycznie, poruszających się samodzielnie (czy to o własnych siłach czy o balkoniku lub wózku) oraz drugi dla osób leżących, bez znaczenia na płeć.

  W tym konkretnym domu mieszka w sumie 35 osób w 20 pokojach jednoosobowych i 8 dwuosobowych. Każdy pokój wyposażony jest w łazienkę, dużą szafę, łóżko rehabilitacyjne, meble, telefon oraz telewizor. W każdej sytuacji mieszkaniec w razie potrzeby może liczyć na pomoc pracowników w razie zasłabnięcia dzięki systemowi przyzywowemu, bowiem w pokojach czy w łazienkach znajdują się włączniki alarmu wysyłające sygnał na osobiste urządzenie pracownika odpowiedzialnego za konkretnych mieszkańców.

  Obiekt położony w centrum miasta Friedrischafen jest niewielką placówką - dzięki czemu realizuje wysoki standard pełnionych usług. Mieszkańcy na miejscu do dyspozycji posiadają pralnię z maglem, dostępną również dla innych osób z zewnątrz potrzebujących pomocy, kuchnię - która dowozi ok. 120 posiłków do domów osób niepotrafiących samym przygotować posiłki, ambulatorium, fryzjera, siłownię, instrumenty muzyczne, a także i "ogród zmysłów", w którym rosną pachnące zioła, szumi woda w fontannie oraz dźwięczą dzwoneczki.

  W placówce prowadzone są różne rodzaje terapii mające na celu podtrzymanie sprawności psychofizycznej na możliwie najwyższym poziomie. Na tablicy ogłoszeń można znaleźć rozkład zajęć na najbliższy tydzień. Wśród nich są ćwiczenia na siłowni z rehabilitantem, trening pamięci (poprzez rozmowy na temat tego, co się działo w poprzednich dniach, czy w przeszłości), dyskusje o ciekawych zawodach mieszkańców i osób z zewnątrz. Raz w tygodniu gości muzyk, który śpiewając wspólnie z mieszkańcami akompaniuje im na pianinie. Na zmianie pracuje terapeuta zajęciowy i pięciu opiekunów.

  Mieszkańcy są uśmiechnięci i zadowoleni z świadczonych usług, nie brak zajęć dostarczających rozrywki, zmieniającej się w zależności od upodobań nowych mieszkańców dzięki ciągle prowadzonym ankietom. Przechadzając się po budynku można zauważyć ogromną ilość obrazów i innych prac plastycznych wykonanych przez mieszkańców, mebli przywiezionych z ich mieszkań oraz przedmiotów, które sprawiają, że czują się jak w domu.


POWRÓT

AUTOR STRONY 2008© MARCIN SZYCH