- Mapa dojazdu
- Mapa serwisu
- Mapa powiatu Częstochowskiego
- Jednostki pomocy społecznej
- Organizacje pozarządowe
- Czym jest pomoc społeczna
- Struktura
- Cele
- Zadania
- Pracownik socjalny
- Ośrodki pomocy społecznej
- Akty prawne
- Strategia
- Programy
- Struktura jednostki
- Zadania PCPR
- Współpraca międzynarodowa
- Sprawozdanie z działalności
- Ocena Zasobów Pomocy Społecznej
- Kontakt
- Formy wsparcia rodzin zastępczych
- Kto potrzebuje opieki
- Kto może zostać rodziną zastępczą
- Zostań rodziną zastępczą!
- Odpłatność za pobyt dzieci w pieczy zastępczej
- Świadczenia - RODZINY ZASTĘPCZE
- Świadczenia - WYCHOWANKOWIE
- Dokumenty do pobrania
- Kontakt
- Informacje ogólne
- Orzeczenie o niepełnosprawności
- Dofinansowanie ze środków PFRON
- PFRON
- Warsztaty terapii zajęciowej
- Wyrównywanie różnic między regionami
- Powiatowa Społeczna Rada
- Wnioski do pobrania
- Informacje ogólne
- Kontakt
- Godziny dyżurów

PCPR Częstochowa
ul. Jana III Sobieskiego 9
42-200 Częstochowa
tel. 034 322 92 06
fax 034 322 92 07
sekretariat@pcprczwa.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zwiększ rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki

Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie pandemii COVID - 19

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Częstochowie realizuje projekt pn. "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie pandemii COVID - 19", którego celem jest zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 w obszarze pieczy zastępczej.
Pieniądze pozyskane w ramach projektu w wysokości 543 210 zł zostaną przeznaczone na zakup wyposażenia na cele realizowania zadań w trybie zdalnej nauki (zakup laptopów, komputerów stacjonarnych, oprogramowania, sprzętu audiowizualnego oraz oprogramowania dla dzieci z niepełnosprawnością), zakup środków ochrony indywidualnej (maseczek, rękawiczek, środków dezynfekcyjnych), zakup wyposażenia do organizacji miejsca kwarantanny dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych obsługiwanych przez Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Chorzenicach.
Zakupiony sprzęt komputerowy zostanie przekazany 79 wychowankom rodzin zastępczych z terenu powiatu częstochowskiego na zasadzie użyczenia, na okres 5 lat oraz 68 wychowankom placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Częstochowski.
Projekt "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie pandemii COVID - 19" realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9 iv: Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Ww. projekt jest realizowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Polityki Społecznej w partnerstwie z Wojewodą Śląskim.

POWRÓT

AUTOR STRONY 2008© MARCIN SZYCH