- Mapa dojazdu
- Mapa serwisu
- Mapa powiatu Częstochowskiego
- Jednostki pomocy społecznej
- Organizacje pozarządowe
- Czym jest pomoc społeczna
- Struktura
- Cele
- Zadania
- Pracownik socjalny
- Ośrodki pomocy społecznej
- Akty prawne
- Strategia
- Programy
- Struktura jednostki
- Zadania PCPR
- Współpraca międzynarodowa
- Sprawozdanie z działalności
- Ocena Zasobów Pomocy Społecznej
- Kontakt
- Formy wsparcia rodzin zastępczych
- Kto potrzebuje opieki
- Kto może zostać rodziną zastępczą
- Zostań rodziną zastępczą!
- Odpłatność za pobyt dzieci w pieczy zastępczej
- Świadczenia - RODZINY ZASTĘPCZE
- Świadczenia - WYCHOWANKOWIE
- Dokumenty do pobrania
- Kontakt
- Informacje ogólne
- Orzeczenie o niepełnosprawności
- Dofinansowanie ze środków PFRON
- PFRON
- Warsztaty terapii zajęciowej
- Wyrównywanie różnic między regionami
- Powiatowa Społeczna Rada
- Wnioski do pobrania
- Informacje ogólne
- Kontakt
- Godziny dyżurów

PCPR Częstochowa
ul. Jana III Sobieskiego 9
42-200 Częstochowa
tel. 034 322 92 06
fax 034 322 92 07
sekretariat@pcprczwa.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zwiększ rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki

Dobry StartPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie zaprasza rodziny zastępcze, usamodzielnianych wychowanków rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz dyrektorów placówek opiekuńczo - wychowawczych do składania wniosków o ustalenie prawa do świadczenia "Dobry Start".

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia "Dobry Start" w roku 2020 od dnia 01.08.2020 r. do dnia 30.11.2020 r. można przesyłać do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie, ul. Jana III Sobieskiego 9, 42-200 Częstochowa.

Informacji w sprawie świadczenia można uzyskać pod nr tel.: (34) 322-92-31; (34) 322-92-08; (34) 322-92-28

Świadczenie "Dobry Start" przysługuje:
1. rodzicom, opiekunom faktycznym, opiekunom prawnym, rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych, dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych - raz w roku na dziecko;
2. osobom usamodzielnianym uczącym się - raz w roku.

Świadczenie "Dobry Start" przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia:
1. przez dziecko lub osobę uczącą się 20 roku życia;
2. przez dziecko lub osobę uczącą się 24 roku życia - w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Świadczenie "Dobry Start" przysługuje także w przypadku:
1. ukończenia 20 roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 20 rok życia;
2. ukończenia 24 roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 24 rok życia - w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

W przypadku dziecka biorącego udział w zajęciach rewalidacyjno wychowawczych, świadczenie "Dobry Start" przysługuje nie wcześniej niż od roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 7 rok życia.

WAŻNE

Szkoła - oznacza to szkołę podstawową, szkołę ponadpodstawową, klasy dotychczasowej szkoły ponadgimnazjalnej prowadzonej w szkole ponadpodstawowej, szkołę artystyczną, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno--wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy. W przypadku ubiegania się o świadczenie "Dobry Start" w związku z rozpoczęciem roku szkolnego:
- na dziecko uczące się w szkole dla dorosłych lub w szkole policealnej,
- przez osobę uczącą się, która uczy się w szkole dla dorosłych lub w szkole policealnej.

Świadczenie dobry start nie przysługuje:
1. jeżeli dziecko lub osoba ucząca się zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie;
2. na dziecko z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego.

Wysokość świadczenia "Dobry Start" wynosi 300 zł.

Wnioski złożone po upływie 30.11.2020 r. pozostawia się bez rozpatrzenia!!!

  • Wniosek dobry start dla pieczy zastępczej
  • POWRÓT

    AUTOR STRONY 2008© MARCIN SZYCH