- Mapa dojazdu
- Mapa serwisu
- Mapa powiatu Częstochowskiego
- Jednostki pomocy społecznej
- Organizacje pozarządowe
- Czym jest pomoc społeczna
- Struktura
- Cele
- Zadania
- Pracownik socjalny
- Ośrodki pomocy społecznej
- Akty prawne
- Strategia
- Programy
- Struktura jednostki
- Zadania PCPR
- Współpraca międzynarodowa
- Sprawozdanie z działalności
- Ocena Zasobów Pomocy Społecznej
- Kontakt
- Formy wsparcia rodzin zastępczych
- Kto potrzebuje opieki
- Kto może zostać rodziną zastępczą
- Zostań rodziną zastępczą!
- Odpłatność za pobyt dzieci w pieczy zastępczej
- Świadczenia - RODZINY ZASTĘPCZE
- Świadczenia - WYCHOWANKOWIE
- Dokumenty do pobrania
- Kontakt
- Informacje ogólne
- Orzeczenie o niepełnosprawności
- Dofinansowanie ze środków PFRON
- PFRON
- Warsztaty terapii zajęciowej
- Wyrównywanie różnic między regionami
- Powiatowa Społeczna Rada
- Wnioski do pobrania
- Informacje ogólne
- Kontakt
- Godziny dyżurów

PCPR Częstochowa
ul. Jana III Sobieskiego 9
42-200 Częstochowa
tel. 034 322 92 06
fax 034 322 92 07
sekretariat@pcprczwa.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zwiększ rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki

IV Posiedzenie V kadencji Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych

18 maja 2020 r. w trybie zdalnym odbyło się IV posiedzenie V kadencji Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych z udziałem Pana Henryka Kasiury - Członka Zarządu Powiatu Częstochowskiego, Pani Małgorzaty Krasoń - Pełnomocnika Starosty ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Pani Katarzyny Buchajczuk - Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie, Pana Pawła Kożucha - Kierownika Sekcji ds. Osób Niepełnosprawnych i Pani Ewy Gajowczyk - Siedleckiej Inspektora.

Społeczną Radę do Spraw Osób Niepełnosprawnych reprezentowali:

1. Pan Adam Jaruga - Przewodniczący Rady,
2. Pani Edyta Wierzbińska - Sekretarz Rady,
3. Pan Waldemar Trószyński - Członek Rady,
4. Pani Irena Pluta - Członek Rady


Posiedzenie otworzył i przywitał zebranych Przewodniczący Rady Pan Adam Jaruga. Pan Paweł Kożuch Kierownik Sekcji ds. Osób Niepełnosprawnych przedstawił porządek posiedzenia :

1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady z dnia 17 grudnia 2019 r.
2. Przyjecie projektu uchwały nr 1/2020 z dnia 18 maja 2020 r. sprawie wyrażenia opinii dotyczącej podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych .
3. Przyjecie projektu uchwały nr 2/2020 z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie finansowania zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze w 2020 roku.
4. Przyjecie projektu uchwały nr 3/2020 z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych oraz dofinansowania sportu, kultury, rekreacji i turystyki w 2020 r.
5. Przyjecie projektu uchwały nr 4/2020 z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych w 2020 rok.
6. Informacja na temat realizacji programu "Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi".
7. Informacja na temat realizacji programu - "Program wyrównywania różnic między regionami III" w 2020 r.
8. Sprawy bieżące.

Ad 1. Jednogłośnie przyjęto protokół z posiedzenia Rady z dnia 17 grudnia 2019 r. po jego odczytaniu.
Ad 2. Głównym tematem posiedzenia był podział środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznanych powiatowi częstochowskiemu na 2020 r. z przeznaczeniem na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej. Rada po przeanalizowaniu propozycji podziału środków, jednogłośnie zaakceptowała uchwałę nr 1/2020 z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie podział środków (załącznik nr 1) w kwocie 1 761 504 zł. z przeznaczeniem na zadania:

1. Rehabilitacja społeczna - 1 731 504 zł

- Dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych osób niepełnosprawnych 100 000 zł
- Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym 596 624 zł
- Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych 400 000 zł
- Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych - 20 000 zł
- Dofinansowanie kosztów działania warsztatu terapii zajęciowej 614 880 zł

2. Rehabilitacja zawodowa - 30 000 zł

Ad 3. Jednogłośnie przyjęto projekt uchwały nr 2/2020 z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie finansowania zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze w 2020 roku po jej odczytaniu (załącznik nr 2).
Ad 4. Jednogłośnie przyjęto projekt uchwały nr 3/2020 z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych oraz dofinansowania sportu, kultury, rekreacji i turystyki w 2020 roku po jej odczytaniu (załącznik nr 3).
Ad 5. Jednogłośnie przyjęto projekt uchwały nr 4/2020 z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych w 2020 roku po jej odczytaniu (załącznik nr 4).
Ad 6. Pan Paweł Kożuch Kierownik Sekcji ds. Osób Niepełnosprawnych omówił szczegółowo realizację programu "Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi" ( załącznik nr 5).
Ad 7. Pan Paweł Kożuch Kierownik Sekcji ds. Osób Niepełnosprawnych przedstawił informację na temat realizacji "Programu wyrównywania różnic między regionami III" w 2020 r. ( załącznik nr 6).
Ad 8. W trakcie spotkania omawiane były trudności wynikające z realizacji zadań PFRON, w związku z ograniczonymi środkami finansowymi przeznaczonymi na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz ogólną sytuacją związaną z zagrożeniem epidemicznym w Polsce COVID-19. Wszyscy członkowie Rady przed posiedzeniem otrzymali e-mailem dokumenty. Szczegółowo omówiono realizację zadań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie w trudnej sytuacji związanej z obowiązującym stanem epidemii i zachowaniem środków ostrożności. Większość spraw mieszkańców załatwiana była za pośrednictwem tradycyjnej poczty, faxu, poczty elektronicznej lub telefonicznie. W sytuacjach szczególnych wymagających osobistego stawiennictwa umawiane są wizyty telefonicznie z właściwym merytorycznym pracownikiem. Przekazano informację iż osoby przeżywające trudne chwile w związku z epidemią COVID-19 mogą telefonicznie kontaktować się z psychologami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie pod nr tel. 531 886 245 lub 531 886 243. Poinformowano także o nowoczesnej platformie - Systemie Obsługi Wsparcia (SOW) za pomocą której osoby niepełnosprawne bez wychodzenia z domu mogą wnioskować o dofinansowanie zadań, programów realizowanych ze środków PFRON. Biorąc pod uwagę obecną sytuację w kraju, możliwość składania wniosków bez wychodzenia z domu jest bardzo ważna. Jest to duże ułatwienie szczególnie dla osób z niepełnosprawnościami. Na tym zakończono posiedzenie.

Wykaz załączników:

1. Uchwała nr 1/2020 z dnia 18 maja 2020 r. sprawie wyrażenia opinii dotyczącej podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
2. Uchwała nr 2/2020 z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie finansowania zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze w 2020 roku.
3. Uchwała nr 3/2020 z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych oraz dofinansowania sportu, kultury, rekreacji i turystyki w 2020 r.
4. Uchwała nr 4/2020 z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych w 2020 rok.
5. Informacja na temat realizacji programu "Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi".
6. Informacja na temat realizacji programu - "Program wyrównywania różnic między regionami III" w 2020 r.

POWRÓT

AUTOR STRONY 2008© MARCIN SZYCH