- Mapa dojazdu
- Mapa serwisu
- Mapa powiatu Częstochowskiego
- Jednostki pomocy społecznej
- Organizacje pozarządowe
- Czym jest pomoc społeczna
- Struktura
- Cele
- Zadania
- Pracownik socjalny
- Ośrodki pomocy społecznej
- Akty prawne
- Strategia
- Programy
- Struktura jednostki
- Zadania PCPR
- Współpraca międzynarodowa
- Sprawozdanie z działalności
- Ocena Zasobów Pomocy Społecznej
- Kontakt
- Formy wsparcia rodzin zastępczych
- Kto potrzebuje opieki
- Kto może zostać rodziną zastępczą
- Zostań rodziną zastępczą!
- Odpłatność za pobyt dzieci w pieczy zastępczej
- Świadczenia - RODZINY ZASTĘPCZE
- Świadczenia - WYCHOWANKOWIE
- Dokumenty do pobrania
- Kontakt
- Informacje ogólne
- Orzeczenie o niepełnosprawności
- Dofinansowanie ze środków PFRON
- PFRON
- Warsztaty terapii zajęciowej
- Wyrównywanie różnic między regionami
- Powiatowa Społeczna Rada
- Wnioski do pobrania
- Informacje ogólne
- Kontakt
- Godziny dyżurów

PCPR Częstochowa
ul. Jana III Sobieskiego 9
42-200 Częstochowa
tel. 034 322 92 06
fax 034 322 92 07
sekretariat@pcprczwa.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zwiększ rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki

IProgram "Aktywny samorząd". Rozpoczyna się nabór wniosków do modułu I i II

1 marca 2021 roku rozpoczyna się nabór wniosków dotyczących dofinansowania ze środków PFRON Programu ,, Aktywny Samorząd '':
- Moduł I dofinansowanie w zakresie likwidacji barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową osób z niepełnosprawnościami.
- Modułu II pomoc w uzyskaniu przez osoby z niepełnosprawnościami wykształcenia na poziomie wyższym.

Wnioski w 2021 roku powinny być składane elektronicznie za pośrednictwem platformy SOW.
Aby złożyć wniosek za pośrednictwem SOW należy:

- zarejestrować się na Platformie SOW (System Obsługi Wsparcia Finansowego ze środków PFRON) - https://sow.pfron.org.pl
- posiadać adres poczty elektronicznej,
- posiadać profil zaufany ePUAP (darmowy) - https://pz.gov.pl/pz/index lub https://obywatel.gov.pl/czym-jest-epuap (dostępny również w bankowości elektronicznej większości banków) lub posiadać kwalifikowany podpis elektroniczny (płatny)

WAŻNE! Złożenie wniosku w systemie SOW jest premiowane:
- w przypadku Modułu I jest to 10 punktów preferencyjnych podczas oceny merytorycznej wniosków;
- w przypadku Modułu II jest to zwiększenie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia do kwoty 800 zł dla Wnioskodawców, którzy skorzystają z tego zwiększenia po raz pierwszy.

Wnioski mogą być składane także w formie papierowej, w takim wypadku należy je wysłać pocztą lub wrzucić do skrzynki znajdującej się przy drzwiach wejściowych siedziby

Starostwa Powiatowego ul. Jana III Sobieskiego 9 , 42-217 Częstochowa

Szczegółowych informacji dot. ww. wsparcia udzielają pracownicy Sekcji ds. Osób Niepełnosprawnych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie nr tel. (34) 3229205.

TERMINY PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW:
Moduł I - wnioski przyjmowane: od 01.03.2021 r. do 31.08.2021 r.

Moduł II - wnioski przyjmowane w dwóch terminach:
od 01.03.2021 r. do 31.03.2021 r. (wnioski dotyczące semestru letniego)
oraz od 01.09.2021 r. do dnia 10.10.2021 r. (wnioski dotyczące semestru zimowego)

MODUŁ I - LIKWIDACJA BARIER UTRUDNIAJĄCYCH AKTYWIZACJĘ SPOŁECZNĄ I ZAWODOWĄ

1) Obszar A - likwidacja bariery transportowej

- Zadanie 1, 4 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
- Zadanie 2, 3 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy,

2) Obszar B - likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
- Zadanie 1, 3, 4 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
- Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
- Zadanie 5 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu.

3) Obszar C - likwidacja barier w poruszaniu się:
- Zadanie 1 - pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
- Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
- Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
- Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny,
- Zadanie 5 - pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego.

4) Obszar D - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

ADRESACI PROGRAMU (MODUŁ I):

Obszar A Zadanie nr 1 - osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osoby ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu.
Obszar A Zadanie nr 2 - osoby ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu.
Obszar A Zadanie nr 3 - osoby ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego.
Obszar A Zadanie nr 4 - osoby ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu.
Obszar B Zadanie nr 1 - osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności(do 16 roku życia) lub osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu kończyn górnych.
Obszar B Zadanie nr 3 - osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku.
Obszar B Zadanie nr 4 - osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności(do 16 roku życia) lub osoby ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy.
Obszar B Zadanie nr 5 - osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności.
Obszar C Zadanie nr 1 - osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności i dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym.
Obszar C Zadanie nr 2 - osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności.
Obszar C Zadanie nr 3 oraz Zadanie nr 4 - osoby ze stopniem niepełnosprawności.
Obszar C Zadanie nr 5 - osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadające zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania.
Obszar D - osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, którzy są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka.

MODUŁ II - POMOC W UZYSKANIU WYKSZTAŁCENIA NA POZIOMIE WYŻSZYM.
ADRESACI PROGRAMU (MODUŁ II):

Osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierające naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium, a także osoby mające przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi,

UWAGA. Szczegółowe informacje w sprawie programu "Aktywny samorząd" można uzyskać na stronie internetowej PFRON www.pfron.org.pl

POWRÓT

AUTOR STRONY 2008© MARCIN SZYCH