- Mapa dojazdu
- Mapa serwisu
- Mapa powiatu Częstochowskiego
- Jednostki pomocy społecznej
- Organizacje pozarządowe
- Czym jest pomoc społeczna
- Struktura
- Cele
- Zadania
- Pracownik socjalny
- Ośrodki pomocy społecznej
- Akty prawne
- Strategia
- Programy
- Struktura jednostki
- Zadania PCPR
- Współpraca międzynarodowa
- Sprawozdanie z działalności
- Ocena Zasobów Pomocy Społecznej
- Kontakt
- Formy wsparcia rodzin zastępczych
- Kto potrzebuje opieki
- Kto może zostać rodziną zastępczą
- Zostań rodziną zastępczą!
- Odpłatność za pobyt dzieci w pieczy zastępczej
- Świadczenia - RODZINY ZASTĘPCZE
- Świadczenia - WYCHOWANKOWIE
- Dokumenty do pobrania
- Kontakt
- Informacje ogólne
- Orzeczenie o niepełnosprawności
- Dofinansowanie ze środków PFRON
- PFRON
- Warsztaty terapii zajęciowej
- Wyrównywanie różnic między regionami
- Powiatowa Społeczna Rada
- Wnioski do pobrania
- Informacje ogólne
- Kontakt
- Godziny dyżurów

PCPR Częstochowa
ul. Jana III Sobieskiego 9
42-200 Częstochowa
tel. 034 322 92 06
fax 034 322 92 07
sekretariat@pcprczwa.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zwiększ rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki

"NIEDOFINANSOWANI"

Informacja nt. dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2010 roku zadań powiatu w zakresie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych oraz zaopatrzenia w przedmioty i środki pomocnicze.

Znaczny niedobór środków PFRON przyznanych dla powiatu częstochowskiego na realizację wszystkich zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz finansowania działalności warsztatu terapii zajęciowej, spowodował konieczność zmniejszenia w 2010 roku rozmiaru dotychczas realizowanych przez Centrum wszystkich form wsparcia. W celu pełniejszego zaspokojenia potrzeb osób niepełnosprawnych w 2010 roku uczestnicy turnusów rehabilitacyjnych i ich opiekunowie oraz osoby niepełnosprawne korzystające z dofinansowania przy zakupie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze otrzymają niższą o 20 % w stosunku do ubiegłego roku kwotę dofinansowania ze środków PFRON. Kwoty dofinansowania ze środków PFRON według stopnia niepełnosprawności :

Znaczny 673,00 zł w miesiącu lutym 701.00 zł od marca Umiarkowany 623,00 zł w miesiącu lutym 649,00 zł od marca Lekki 573,00 zł w miesiącu lutym 597,00 zł od marca Opiekun 448,00 zł w miesiącu lutym 467,00 zł od marca

Natomiast dofinansowanie zakupu środków pomocniczych i przedmiotów ortopedycznych ustalane jest indywidualnie a kwota dofinansowania jest ściśle związana z wyznaczonym przez Fundusz Zdrowia limitem cenowym, przykładowo maksymalna kwota dofinansowania ze środków PFRON zakupu aparatu słuchowego, wynosić będzie 1.352,00 zł

ZASADY PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA DO UCZESTNICTWA W TURNUSIE REHABILITACYJNYM

Zgodnie z § 12 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych ( Dz. U. Nr 230 poz. 1694 ) pierwszeństwo w uzyskaniu dofinansowania mają osoby niepełnosprawne, które posiadają orzeczenie o zaliczeniu do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności albo równoważne, osoby niepełnosprawne w wieku do 16 lat albo w wieku do lat 24 uczące się i niepracujące bez względu na stopień niepełnosprawności. W pierwszym kwartale bieżącego roku do Centrum wpłynęło 660 wniosków z czego do końca marca rozpatrzono 575 wniosków. Dofinansowanie otrzymały osoby dorosłe ze znacznym stopniem niepełnosprawności na wnioski złożone w miesiącu styczniu, dzieci i młodzież niepełnosprawna na wnioski złożone w miesiącu styczniu i lutym. 397 wnioskodawców z umiarkowanym i lekkim stopniem niepełnosprawności otrzymało odmowę z powodu braku środków. Do rozpatrzenia w miesiącu kwietniu pozostało 85 wniosków osób dorosłych ze znacznym stopniem niepełnosprawności wpływ w miesiącu lutym i marcu oraz dzieci i młodzieży uczącej się wpływ w miesiącu marcu . Oszacowane potrzeby znacznie przerosły przyznane i zatwierdzone Uchwałą Nr XXXVII/307/2010 Rady Powiatu w Częstochowie z dnia 25 marca 2010 roku środki na realizację zadania. Pozostałe środki pozwoliły na dofinansowanie 15 wniosków osób dorosłych ze znacznym stopniem niepełnosprawności wpływ wniosków do 5 lutego 2010 r. Pozostałe wnioski zostaną ponownie rozpatrzone w przypadku pozyskania dodatkowych środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, o czym zainteresowani zostaną powiadomieni odrębnym pismem.

POWRÓT

AUTOR STRONY 2008© MARCIN SZYCH