- Mapa dojazdu
- Mapa serwisu
- Mapa powiatu Częstochowskiego
- Jednostki pomocy społecznej
- Organizacje pozarządowe
- Czym jest pomoc społeczna
- Struktura
- Cele
- Zadania
- Pracownik socjalny
- Ośrodki pomocy społecznej
- Akty prawne
- Strategia
- Programy
- Struktura jednostki
- Zadania PCPR
- Współpraca międzynarodowa
- Sprawozdanie z działalności
- Ocena Zasobów Pomocy Społecznej
- Kontakt
- Formy wsparcia rodzin zastępczych
- Kto potrzebuje opieki
- Kto może zostać rodziną zastępczą
- Zostań rodziną zastępczą!
- Odpłatność za pobyt dzieci w pieczy zastępczej
- Świadczenia - RODZINY ZASTĘPCZE
- Świadczenia - WYCHOWANKOWIE
- Dokumenty do pobrania
- Kontakt
- Informacje ogólne
- Orzeczenie o niepełnosprawności
- Dofinansowanie ze środków PFRON
- PFRON
- Warsztaty terapii zajęciowej
- Wyrównywanie różnic między regionami
- Powiatowa Społeczna Rada
- Wnioski do pobrania
- Informacje ogólne
- Kontakt
- Godziny dyżurów

PCPR Częstochowa
ul. Jana III Sobieskiego 9
42-200 Częstochowa
tel. 034 322 92 06
fax 034 322 92 07
sekretariat@pcprczwa.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zwiększ rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki

Narada z przedstawicielami Ośrodków Pomocy Społecznej

W dniu 8 października 2013 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Częstochowie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie zorganizowało naradę z przedstawicielami Ośrodków Pomocy Społecznej z terenu powiatu częstochowskiego. Głównym celem narady było przybliżenie przedstawicielom pomocy społecznej oferty skierowanej dla podopiecznych ośrodków, świadczonej przez Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem, w ramach działalności Częstochowskiego Stowarzyszenia ETOH. Wśród prelegentów znalazły się P. Iwona Michalska-Wierusz z Centrum Terapii Uzależnień w Częstochowie, P. Małgorzata Synowiecka z Częstochowskiego Stowarzyszenia ETOH oraz P. Sylwia Polańska z Punktu Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem, które omówiły formy i zasady korzystania z pomocy dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, czyli m.in.: przemocą domową, w wypadkach komunikacyjnych, wypadkach w pracy, kradzieżą, rozbojem, mobbingiem itp. Podczas narady pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie przedstawili również ofertę dla klientów pomocy społecznej świadczoną w ramach projektu POKL "Dobry start. Promowanie aktywnej integracji społecznej i zawodowej w powiecie częstochowskim" na lata 2014-2015 oraz zadania realizowane przez PCPR w Częstochowie ustawowo finansowane ze środków PFRON oraz programy PFRON- "Aktywny Samorząd" oraz "Program wyrównywania różnic między regionami II". Naradę zakończono natomiast przybliżeniem zasad oraz dyskusją na temat m.in. współpracy pomiędzy Ośrodkami Pomocy Społecznej, a Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie w zakresie pracy z rodzinami zastępczymi, rodzinami biologicznymi dzieci umieszczanych w rodzinach zastępczych, umieszczania dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych itp. Naradę prowadziła Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie P. Katarzyna Buchajczuk.

Narada Narada Narada

POWRÓT

AUTOR STRONY 2008© MARCIN SZYCH