- Mapa dojazdu
- Mapa serwisu
- Mapa powiatu Częstochowskiego
- Jednostki pomocy społecznej
- Organizacje pozarządowe
- Czym jest pomoc społeczna
- Struktura
- Cele
- Zadania
- Pracownik socjalny
- Ośrodki pomocy społecznej
- Akty prawne
- Strategia
- Programy
- Struktura jednostki
- Zadania PCPR
- Współpraca międzynarodowa
- Sprawozdanie z działalności
- Ocena Zasobów Pomocy Społecznej
- Kontakt
- Formy wsparcia rodzin zastępczych
- Kto potrzebuje opieki
- Kto może zostać rodziną zastępczą
- Odpłatność za pobyt dzieci w pieczy zastępczej
- Świadczenia - RODZINY ZASTĘPCZE
- Świadczenia - WYCHOWANKOWIE
- Dokumenty do pobrania
- Kontakt
- Informacje ogólne
- Orzeczenie o niepełnosprawności
- Dofinansowanie ze środków PFRON
- PFRON
- Warsztaty terapii zajęciowej
- Wyrównywanie różnic między regionami
- Powiatowa Społeczna Rada
- Wnioski do pobrania
- Informacje ogólne
- Kontakt
- Godziny dyżurów

PCPR Częstochowa
ul. Jasnogórska 75
42-200 Częstochowa
tel. 034 334 33 33
fax 034 334 33 34
sekretariat@pcprczwa.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zwiększ rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki

Współpraca międzynarodowa

Herb powiatu Częstochowskiego
Polska wersja

Deutsch version
Herb powiatu Bodeńskiego
Współpraca Powiatu Częstochowskiego i Bodeńskiego w dziedzinie pomocy społecznej w latach 2000-2006 r.

Zusammenarbeit zwischen dem Tschenstochauer und dem Bodenseekreis im Bereich der Sozialhilfe in den Jahren 2000 - 2006.

 

Dzięki nawiązanej przez samorząd powiatu częstochowskiego współpracy ze Starostwem Bodeńskim w Niemczech, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie podjęło kontakty ze służbami społecznymi Powiatu Bodeńskiego, a zwłaszcza z Wydziałem Pomocy Społecznej, Wydziałem ds. Dzieci i Młodzieży oraz osobami zajmującymi się planowaniem socjalnym, których efektami były:

Rok 2000:

W dniach 17 - 22 października w powiecie częstochowskim gościła 5 - osobowa delegacja Powiatu Bodeńskiego, której przewodniczył Egon Stoll Dyrektor Pionu Socjalnego. W skład delegacji wchodzili Pan Roland Leppert naczelnik Wydziału Spraw Socjalnych, Reiner Barth pracownik ds. planowania, Elizabeth Kügel pracownik Wydziału ds. Młodzieży, Johanna Dudziński pełnomocnik ds. współpracy polsko-niemieckiej. W trakcie kilkudniowego pobytu goście z Niemiec odwiedzili powiatowe jednostki pomocy społecznej: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Domy Dziecka we Wrzosowej i w Chorzenicach oraz Domu Pomocy Społecznej w Blachowni, Turowie i Lelowie. W dniu 19 października goście uczestniczyli w uroczystym otwarciu Domu Pomocy Społecznej w Lelowie.

Ponadto w dniu 20.10.2000 r. PCPR w Częstochowie zorganizowało na terenie Domu Pomocy Społecznej w Blachowni Polsko - Niemiecką Konferencję poświęconą systemom pomocy społecznej w obu krajach, podczas której wymieniano doświadczenia dotyczące podobieństw i różnic systemów opieki i uzgodniono formy dalszej współpracy. W Konferencji udział wzięli przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej oraz organizacji pozarządowych działających w sferze pomocy społecznej. Łącznie ponad 20 osób.

Niezapomniane wrażenie na gościach z Niemiec wywarły dzieci z obu placówek opiekuńczo-wychowawczych, które swą spontaniczną radością, śpiewem i zabawą oraz wspaniałymi pracami powstałymi "na gorąco" w trakcie pleneru malarskiego w Domu Dziecka w Chorzenicach podbiły serca wszystkich uczestników spotkania. Pożegnanie delegacji z partnerskiego Powiatu Bodeńskiego odbyło się przy zorganizowanym w Domu Dziecka w Chorzenicach ognisku, a powstałe w wyniku pleneru prace podarowano miłym gościom.

Rok 2001:

1. W dniach 16-20.06.2001 roku PCPR w Częstochowie zorganizowało wspólnie ze Stowarzyszeniem AUXILIO VENIRE trzydniową Ogólnopolską Konferencję Pracowników Socjalnych nt. "Efektywność działań jednostki organizacyjnej pomocy społecznej. Projekt socjalny od pomysłu do realizacji" podczas której w dwóch wystąpieniach Pan Roland Leppert Kierownik Wydziału Pomocy Społecznej Powiatu Bodeńskiego zaprezentował system pomocy społecznej w Niemczech. Łącznie ponad 300 osób.

2. W dniach 11 - 24.06.2001 r. Powiat Bodeński zorganizował dla 30 wychowanków domów dziecka letni wypoczynek. Koszty pobytu dzieci pokrył Powiat Bodeński ze środków pozyskanych z Biura Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży, natomiast koszty przewozu wychowanków sfinansował Powiat.

3. W dniach od 16 do 20 lipca 2001 r. na zaproszenie Starosty Powiatu Bodeńskiego grupa 8 pracowników powiatowych służb pomocy społecznej wzięła udział w wizycie, podczas której zapoznano się w praktyce z funkcjonowaniem niemieckiego systemu wsparcia dla osób starszych i rodzin mających problemy z wychowaniem dzieci.

Rok 2002:

1. W dniach 19-23.06.2002 r. odbyła się II Ogólnopolska Konferencja Pracowników Socjalnych na temat "Starość w strategiach rozwiązywania problemów społecznych", w której udział wzięli pracownicy Wydziału ds. młodzieży powiatu bodeńskiego - Pan Werner Feiri oraz Pani Gisela Tabel. Łącznie w konferencji wzięło udział ponad 300 osób. Wykorzystując obecność gości zorganizowano spotkania z pracownikami placówek opiekuńczo - wychowawczych z terenu powiatu częstochowskiego poświęcone "Planowaniu pomocy dzieciom w domu dziecka" w których wzięło udział 25 osób.

Wykorzystując obecność gości zorganizowano spotkania z pracownikami placówek opiekuńczo - wychowawczych z terenu powiatu częstochowskiego poświęcone "Planowaniu pomocy dzieciom w domu dziecka" w których wzięło udział 25 osób.

2. W dniach 17 - 21.08.2002 r. w powiecie częstochowskim gościli przedstawiciele Domu Dziecka w Linzgau. Celem wizyty było rozpoznanie możliwości zorganizowania w 2003 r. letniego, integracyjnego wypoczynku dla wychowanków Domu Dziecka w Chorzenicach oraz Linzgau na terenie powiatu częstochowskiego.

3. Podczas wizyty przedstawicieli powiatu Bodeńskiego w powiecie Częstochowskim, w dniu 17.10.2002 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zorganizowało spotkanie pracowników Centrum ze Starostą Powiatu Bodeńskiego - Panem Siegfried Tann, Z-cą Starosty Powiatu Bodeńskiego Panem Joachim Kruschwitz oraz Dyrektorem Pionu Socjalnego Starostwa Bodeńskiego Wolfgang Wazyl. Spotkanie miało na celu zapoznanie gości z systemem pomocy społecznej w Polsce.

4. W dniach 12-15.12.2002 r. na zaproszenie Domu Dziecka w Linzgau, dyrektor Domu Dziecka w Chorzenicach oraz pracownik PCPR w Częstochowie złożyli wizytę w Powiecie Bodeńskim. Celem wizyty było uzgodnienie szczegółów przyjazdu do Polski do Domu Dziecka w Chorzenicach grupy wychowanków z Domu Dziecka w Linzgau i podpisanie wniosku o aplikację środków finansowych z funduszy Unii Europejskiej.

Rok 2003:

1. W dniach 6 - 10 kwietnia 2003 r. na zaproszenie Starosty Powiatu Bodeńskiego 6 osobowa grupa przedstawicieli pomocy społecznej z terenu powiatu częstochowskiego wzięła udział w wizycie studyjnej w Powiecie Bodeńskim w Niemczech.
Delegacja odbyła szereg rozmów roboczych z merytorycznymi partnerami z Powiatu Bodeńskiego oraz zapoznała się z zasadami funkcjonowania niektórych placówek socjalnych w Niemczech.
W trakcie pobytu w Powiecie Bodeńskim uczestnicy delegacji zapoznali się z:


  a)organizacją pomocy społecznej oraz systemem ubezpieczeń społecznych w Niemczech
  b)systemem finansowania przy tworzeniu i prowadzeniu domów pomocy społecznej oraz instytucji świadczących pomoc osobom niepełnosprawnym, starym, przewlekle chorym w miejscu ich zamieszkania
  c)zasadami udzielania świadczeń pomocy społecznej.

Jednocześnie uczestnicy delegacji pośredniczyli w nawiązaniu kontaktów pomiędzy Specjalnym Ośrodkiem Szkolno - Wychowawczym w Bogumiłku a Szkołą Tannenhag w Fischbach, a także przeprowadzili rozmowę z Rektorem Fachhochschule Ravensburg - Weingarten Panem Peter Jany oraz Dziekanem Wydziału Pracy Socjalnej Panem Berthold Löffler którzy wyrazili zainteresowanie nawiązaniem współpracy między Hochschule Sozialwesen, a odpowiednikiem w Częstochowie czyli Zakładem Pracy Socjalnej Wyższej Szkoły Pedagogicznej.

2. W dniach 26-28.05.2003 r., przedstawiciel powiatu bodeńskiego - Kierownik Wydziału ds. Pomocy Społecznej - Pan Roland Leppert uczestniczył w III Ogólnopolskiej Konferencji Pracowników Socjalnych nt. "Pomoc społeczna i praca socjalna w jednoczącej się Europie. Nowe wyzwania dla pracowników socjalnych w Polsce", na której wygłosił referat pt. "Pracownik socjalny w niemieckim systemie pomocy społecznej". Łącznie w konferencji wzięło udział ponad 300 osób.

3. W dniach 22.06 - 28.06.2003 r. na terenie Domu Dziecka w Chorzenicach odbył się wspólny wypoczynek letni wychowanków Domu Dziecka w Linzgau z powiatu bodeńskiego i Domu Dziecka w Chorzenicach.
Czternastoosobowa grupa wychowanków z Niemiec oraz 15 osobowa grupa z Polski została podzielona się na trzy 10 osobowe grupy (5 dzieci z Niemiec i 5 dzieci z Polski). Jedna z grup uczyła się wspinaczki skałkowej na Jurze, a noclegi spędzała pod namiotami na polu biwakowym w Podlesicach. Dwie pozostałe grupy nocowały w budynku placówki w Chorzenicach, a w dzień uczestniczyły w zajęciach:


  -żeglarskich na przystani wodnej w Blachowni
  -jazdy konnej w ośrodku jeździeckim Pegaz w Mirowie
Na wniosek Powiatu Częstochowskiego Biuro Polsko Niemieckiej Współpracy Młodzieży w Poczdamie przyznało na organizowane przedsięwzięcie dofinansowanie w kwocie 10 512 zł. Wydatki związane z pobytem poniósł również Dom Dziecka w Linzgau w wysokości 2 000 EURO. Łączny koszt imprezy wyniósł 18 793 zł 18 gr.

4. W dniu 3 października 2003 r. podczas zorganizowanej przez Powiat Częstochowski Regionalnej Konferencji poświęconej problematyce osób niepełnosprawnych na temat "Sytuacja osób niepełnosprawnych w państwach Unii Europejskiej. Przewidywane zmiany systemowe - szansą dla osób niepełnosprawnych w państwach ubiegających się o członkostwo w Unii" Kierownik Wydziału ds. Pomocy Społecznej - Pan Roland Leppert omówił sytuację osób niepełnosprawnych w Niemczech. W konferencji wzięło udział ok. 200 osób.

Wykorzystując obecność zaproszonego na Konferencję prelegenta, w dniu 04.10.2003 r. w Domu Pomocy Społecznej w Lelowie zorganizowano szkolenie przeznaczone dla pracowników PCPR oraz innych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z terenu powiatu częstochowskiego na temat zależności pomiędzy systemem ubezpieczeń społecznych a pomocą socjalną oraz pozycji i roli pracownika socjalnego w Niemczech w której wzięło udział ok. 25 osób.

Rok 2004:

1. W dniach 22 - 23 marca 2004 r. w siedzibie Placówki Zamiejscowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Częstochowie przy ul. Sobieskiego 7 odbyło się organizowane przez PCPR w Częstochowie szkolenie na temat "Europejski Fundusz Społeczny - praktyczne działania na przykładzie Powiatu Bodeńskiego". Szkolenie przeprowadzili pracownicy Starostwa Powiatu Bodeńskiego: Pani Wiltrud Bolien oraz Pan Rainer Barth.
Szkolenie trwało dwa dni i zostało podzielone na dwie niezależne części. Pierwsza część, stanowiła teoretyczne wprowadzenie do problematyki funduszów strukturalnych Unii Europejskiej.
Goście z Niemiec omówili założenia polityki strukturalnej Unii Europejskiej, główne kierunki działań socjalnych w Powiecie Bodeńskim i przedstawili pięć projektów zrealizowanych w tym powiecie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego:


  a)Praca socjalna w szkołach podstawowych,
  b)Perspektywy,
  c)Zdobycie kwalifikacja w prowadzeniu gospodarstwa domowego i pielęgnacji osób starszych,
  d)Nowy start
  e)Młodzi emigranci.
W drugim dniu szkolenia przewidziano ćwiczenia praktyczne dotyczące opracowywania projektów mogących ubiegać się o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego. Uczestników podzielono na 4 grupy robocze. Każdy z tematów został opracowany według schematu działania zaproponowanego przez prowadzących szkolenie. Po opracowaniu projektów w grupach nastąpiła ich prezentacja. Przedstawiciel grupy prezentował projekt opisany na planszach oraz odpowiadał na pytania. Projekt był omawiany i oceniany przez prowadzących szkolenie.
W szkoleniu udział wzięło ok. 100 osób.

2. W dniach 20 - 23 maja 2004 r. Powiat Częstochowski gościł ośmiu członków orkiestry dętej "Hersberg Musikanten" z powiatu bodeńskiego w Niemczech. Głównym inicjatorem przedsięwzięcia był jeden z członków orkiestry Pan Roland Leppert - jednocześnie kierownik Wydziału Pomocy Społecznej Starostwa Bodeńskiego, który razem z kolegami w ten sposób postanowił uczcić 5 rocznicę nawiązania współpracy między powiatami. Najważniejszym celem nieoficjalnej wizyty były koncerty, które miały sprawić przyjemność zaproszonym gościom.
W pierwszym dniu pobytu orkiestra miała okazję zwiedzić Jasną Górę i rezerwat archeologiczny w Częstochowie.
Niemieccy goście zagrali w tym dniu dwa koncerty. Pierwszy z nich odbył się w Szkole Podstawowej w Witkowicach. Koncert został wysłuchany przez uczniów i grono pedagogiczne szkoły, wychowanków Domu Dziecka w Chorzenicach oraz zaproszonych gości. Kolejnego występu, który odbył się w siedzibie Straży Miejskiej w Częstochowie wysłuchały dzieci z kilku Świetlic Środowiskowych.
Kolejny dzień pobytu zespół spędził na zwiedzaniu Jury Krakowsko - Częstochowskiej, w tym ruin zamku w Olsztynie oraz okolic Złotego Potoku. W tym dniu odbył się koncert w Domu Pomocy Społecznej w Lelowie.
Ostatni dzień pobytu zakończył występ w Domu Pomocy Społecznej w Blachowni. W dniu 23 maja goście zwiedzali Kopalnię Soli w Wieliczce i Kraków.

3. W dniach 11 - 13.10.2004 r. w Powiecie Bodeńskim odbyła się I Międzynarodowa Konferencja - "Pozycja niepełnosprawnych w społeczeństwie. Nowe założenia w integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych w powiatach" przeznaczona dla kadr służb społecznych z powiatu częstochowskiego i bodeńskiego. Polskę reprezentowała ponad 30 - osobowa delegacja, w której udział wzięli przedstawiciele 16 Ośrodków Pomocy Społecznej ze wszystkich gmin powiatu a także przedstawiciele Domów Pomocy Społecznej, Domu Dziecka, Warsztatu Terapii Zajęciowej w Koniecpolu, Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Bogumiłku oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
W konferencji uczestniczyli także przedstawiciele Urzędów: Wojewódzkiego i Marszałkowskiego oraz PFRON Oddział Katowice. Stronę niemiecką reprezentowali pracownicy Starostwa Bodeńskiego, pracownicy odwiedzanych placówek, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz same osoby niepełnosprawne. Przyjęta formuła konferencji zapewniła czynny i aktywny udział obu partnerów, którzy nawzajem wymieniali się doświadczeniami, a uczestnicy konferencji z Polski zwiedzili i zapoznali się ze sposobami funkcjonowania 4 instytucji realizujących różnorodne formy wsparcia w Powiecie Bodeńskim.
Podczas pobytu delegacja z powiatu częstochowskiego miała możliwość zapoznać się z nowymi rozwiązaniami polityki społecznej nad osobami psychicznie chorymi. Uczestnicy spotkania zapoznali się z systemem opieki stacjonarnej (całodobowej) i ambulatoryjnej - doraźnej funkcjonującej w obydwu krajach i powiatach. Gospodarze zaprezentowali działające we Friedrichshafen oraz Überlingen Gminne Centra Psychiatryczne. W Centrach tych znajdują się warsztaty pracy, w których osoby chore psychicznie mogą pracować w niepełnym wymiarze czasu pracy (od 0,5 h do 7 h dziennie) zależącym od możliwości psychofizycznych danej osoby. Dodatkowo prowadzona jest różnorodna terapia, a chorym oferowana jest opieka psychiatry i psychologa oraz pomoc w załatwianiu wszelkich spraw dotyczących życia codziennego.
Uczestnicy konferencji zwiedzili także Firmę Integracyjną CAP (pole campingowe z restauracją zatrudniającą w 50 % osoby chore psychicznie) oraz zapoznali się ze sposobem jej funkcjonowania. Delegacja polska odwiedziła również Dom dla Dzieci i Młodzieży w Linzgau. Wychowankowie Domu mają problemy z nauką i niedostosowaniem społecznym. Opracowywany jest dla nich indywidualny program rehabilitacji. Na terenie ośrodka funkcjonuje szkoła z 5-8 osobowymi klasami oraz internat z mieszkaniami, w którym wychowankowie uczą się zaspakajania codziennych potrzeb.
Na dofinansowanie połowy kosztów organizacji konferencji Powiat Bodeński złożył wniosek do Unii Europejskiej w ramach programu "Wspieranie partnerstwa miast w celu promocji aktywnego obywatelstwa unijnego". Pozostałą kwotę sfinansowało Starostwo Bodeńskie, w związku z czym uczestnicy konferencji z Polski nie ponosili żadnych kosztów.

Rok 2005:

1. W dniach 15 maja - 24 maja 2005 r. w Domu Dziecka w Chorzenicach przebywała grupa dziewięciu wychowanków Domu Dziecka w Linzgau (Niemcy) wraz z dwoma opiekunami. Przyjechali w ramach nawiązanej w 2002 r. współpracy między ww. placówkami polegającej m.in. na wymianie młodzieży.
Podczas pobytu wychowankowie niemieckiego Domu Dziecka pomagali w pracach remontowych Domu Dziecka w Chorzenicach polegających na wytapetowaniu jednego z pokoi mieszkalnych. Poza pracą grupa z Niemiec dużo czasu spędzała nad wodą łowiąc ryby i integrując się ze swymi polskimi kolegami. Wspólne ogniska, dyskoteki i mecze piłkarskie sprawiły, że atmosfera w Chorzenicach była wyjątkowo sympatyczna.

2. W dniach 3 - 8 czerwca 2005 r. w powiecie częstochowskim gościła 5-osobowa delegacja pracowników pomocy społecznej z powiatu bodeńskiego. W skład delegacji, której przewodniczył Rolland Leppert - naczelnik Wydziału Spraw Socjalnych wchodzili: jego zastępca Pan Hans Hartl oraz Pan Eddy Buck - Referent Wydziału Spraw Młodzieży i Pani Monika Heimer - Referent Pośrednictwa Pracy. Głównym celem wizyty był udział w organizowanej przez Starostwo w dniu 6 czerwca konferencji pracowników służb społecznych "Pomoc społeczna w powiatach częstochowskim i bodeńskim", która była kontynuacją wymiany doświadczeń służb socjalnych partnerskich powiatów, a szczególnie konferencji organizowanej przez powiat bodeński w dniach 11 - 13.10.2004 r.
W spotkaniu uczestniczyło 55 osób, w tym 5 - osobowa delegacja pracowników pomocy społecznej z Friedrichschafen, a także przedstawiciele służb pomocy społecznej z terenu powiatu częstochowskiego.
Ważnym punktem wizyty był udział gości z Powiatu Bodeńskiego w V Ogólnopolskiej Konferencji Pracowników Socjalnych nt. "Lokalne rozwiązywanie problemów społecznych", organizowanej przy współudziale Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie. w dniach 6 - 8 czerwca. W konferencji udział wzięła ponad 300 - osobowa grupa pracowników służb społecznych z całej Polski.


Goście z Niemiec odwiedzili także podległe staroście częstochowskiemu placówki pomocy społecznej: DPS w Blachowni, DPS w Turowie, DPS w Lelowie, Dom Dziecka w Chorzenicach oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bogumiłku.
Ponadto w dniu 4 czerwca 2005 r. przedstawiciele powiatu bodeńskiego w Niemczech wzięli udział w IX Integracyjnych Spotkaniach Mieszkańców, Rodzin i Pracowników Domu Pomocy Społecznej w Blachowni.

3. W dniach 23 - 28 czerwca 2005 r. pięcioosobowa grupa wychowanków Domu Dziecka z Chorzenic uczestniczyła w obchodach 30-lecia istnienia zaprzyjaźnionego Domu Dziecka w Linzgau w Powiecie Bodeńskim. Wyjazd obfitował w szereg wycieczek, pobyt w wesołym miasteczku, festyn, ogniska, przejażdżki na quadach.

4. W dniach 22 - 31 lipca 2005 r. grupa 26 wychowanków Domu Dziecka we Wrzosowej i z Chorzenic wypoczywała w zaprzyjaźnionym powiecie bodeńskim na zaproszenie Starosty - Pana Siegfried Tann.
Podczas 10 - dniowego pobytu nad Jeziorem Bodeńskim dzieci miały okazję uczestniczyć w festynie regionalnym z okazji Dnia Miasta Ravensburg. Wieczorami wychowankowie rozgrywali mecze piłki nożnej Polska - Niemcy.
Wychowankowie pojechali również do Redl Schule - odpowiednika gimnazjum w Polsce na szkolny festyn, na którym zwiedziły pracownie szkolne oraz halę sportową. Wychowankowie byli także na całodziennej wycieczce w Meersburgu i Salem. W Meersburgu grupa zwiedziła starówkę, miasto oraz średniowieczny zamek biskupów. Natomiast w Salem zwiedzali Affenberg Salem - słynny rezerwat małp. Dzieci kilkakrotnie korzystały z kompleksu basenów letnich w Fischbach.
W trakcie pobytu dzieci miały także okazję popłynąć statkiem wycieczkowym do miejscowości Konstanz.

Rok 2006:

1. W dniu 11 lutego 2006 r. PCPR zorganizowało polsko - niemiecką konferencję na temat: "Opieka socjalna w Polsce" która odbyła się w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Bogumiłku. W konferencji udział wzięła delegacja z powiatu bodeńskiego w składzie: starosta bodeński Siegfried Tann, wicestarosta Joachim Kruschwitz, dyrektor pionu Środowisko i Technika - Wilfried Franke, dyrektor pionu Administracja Finansów i Udziałów - Helmut Reitemann, naczelnik Wydziału Spraw Socjalnych - Rolad Leppert, dyrektor pionu Prawo i Porządek - Sabina Reiser, naczelnik Wydziału Porządku Publicznego i Policji - Matthias Warler oraz pełnomocnik d.s. partnerstwa Johanna Dudzinski a także dyrektorzy jednostek pomocy społecznej z terenu powiatu (Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Domów Pomocy Społecznej, Domów Dziecka i Warsztatów Terapii Zajęciowej). Łącznie ok. 20 osób.

2. W dniach 30 - 10 lipca 2006 r. grupa 26 wychowanków z Domu Dziecka we Wrzosowej i Chorzenic wypoczywała w zaprzyjaźnionym powiecie bodeńskim.
Podczas wyjazdu dzieci miały okazję do zobaczenia wielu ciekawych miejsc m.in. Muzeum "Zeppelina", Muzeum Szkolnictwa "Schule Museum", starówki miasta Meersburg,. Wychowankowie byli na wycieczce w Planetarium Małp, mieli także okazję popłynąć statkiem wycieczkowym do miejscowości Konstanz gdzie zobaczyli m.in. doskonale zachowany budynek w którym odbywały się zjazdy soboru w latach 1414 - 1418.

Rok 2007:

1. W dniach 21-24 lutego 2007 r. po raz ostatni przed odejściem na emeryturę z oficjalną wizytą na terenie powiatu częstochowskiego przebywał Starosta Powiatu Bodeńskiego Pan Siegfried Tann, któremu towarzyszyli: Pan Joachim Kruschwitz - Wicestarosta Bodeński, Pan Roland Leppert - Naczelnik Wydziału Opieki Społecznej, Pani Cosima Adler - Bechinger - przedstawiciel Wydziału Kultury i Pani Johanna Dudziński-Tann - pełnomocnik do spraw partnerstwa powiatów.
Celem wizyty było m. in. omówienie zasad współpracy między powiatami bodeńskim i częstochowskim na rok 2007, także dotyczących pomocy społecznej.
W programie przewidziano spotkanie delegacji niemieckiej z Zarządem Powiatu, Naczelnikami wydziałów Starostwa, Dyrektorami Domów Pomocy Społecznej w Blachowni, Lelowie i Turowie, Dyrektorami Domów Dziecka w Chorzenicach i we Wrzosowej, Dyrektorem Warsztatów Terapii Zajęciowej w Koniecpolu, Dyrektorem Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Bogumiłku, a także wizytę w Domu Dziecka w Chorzenicach.
W czasie konferencji, która miała miejsce 22.02.2007 r. Pani Katarzyna Buchajczuk dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie, wygłosiła odczyt, na temat:"Współpraca Powiatu Częstochowskiego i Bodeńskiego w dziedzinie pomocy społecznej w latach 2000-2006 r."
Ponadto goście z Niemiec odwiedzili częstochowskie Muzeum Zapałek, Miejską Galerię Sztuki oraz Muzeum Częstochowskie.

Rok 2008:

 • Konferencja Polsko-Niemiecka "Wsparcie rodziny w różnych sytuacjach życiowych"
 • Rok 2009:

  1. DELEGACJA PRACOWNIKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ POWIATU BODEŃSKIEGO Z WIZYTĄ W POWIECIE CZĘSTOCHOWSKIM 06 - 09 CZERWIEC 2009 r. Na zaproszenie Starosty Częstochowskiego i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie w dniach 6 - 9. VI. 2009 r. w Powiecie Częstochowskim przebywała 4 - osobowa delegacja przedstawicieli pomocy społecznej ze Starostwa Bodeńskiego w składzie: " Friedhelm Hensel - Naczelnik Wydziału Pomocy Społecznej " Patrice Strassner - poradnictwo dla zadłużonych " Miriam Fritz - menager przypadku - integracja niepełnosprawnych " Johanna Dudzinski - Tann - koordynator współpracy, tłumacz. Głównym celem przyjazdu delegacji był udział w IX Ogólnopolskiej Konferencji Pracowników Socjalnych "Marginalizacja i wykluczenie społeczne jako obszar działań pracownika socjalnego", która odbyła się w dniach 8 -10.VI. 2009 r. na Jasnej Górze, między innymi pod patronatem Starosty Powiatu Częstochowskiego Pana Andrzeja Kwapisza, a jednym ze współorganizatorów było Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie. Jednocześnie w dniu 08.06.2009 r. w godz. 10 - 13 odbyły się w Sali Sesyjnej Starostwa Powiatowego w Częstochowie rozmowy fachowe przy współudziale kierowników Ośrodków Pomocy Społecznej i dyrektorów jednostek organizacyjnych pomocy społecznej powiatu częstochowskiego, w których wzięło udział 36 osób. W trakcie pobytu w Powiecie Częstochowskim goście zapoznali się z funkcjonowaniem Domu Pomocy Społecznej w Lelowie i Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Bogumiłku oraz zwiedzili klasztor na Jasnej Górze i zamek w Ogrodzieńcu.

  Rok 2010:

  1. W dniach 14-19.07.2010 r. 9 osobowa delegacja pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie uczestniczyła w wizycie studyjnej w Powiecie Bodeńskim, w Niemczech. Głównym celem wizyty było zapoznanie się z organizacją i podstawami funkcjonowania pomocy społecznej w Niemczech, a w szczególności Powiecie Bodeńskim. Zajęcia odbywały się w formie rozmów fachowych jak również zwiedzania placówek realizujących różnorodne formy wsparcia. Podczas rozmów fachowych Andreas Sponar Zastępca Naczelnika Wydziału Pomocy Społecznej zapoznał uczestników delegacji z organizacją Starostwa Bodeńskiego, szczegółową organizacją Wydziału Pomocy Społecznej oraz głównymi tezami 12 ustaw, na podstawie których funkcjonuje niemiecki system pomocy społecznej. W dalszej kolejności Naczelnik Wydziału Pomocy Społecznej Pan Friedhelm Hensel zaprezentował świadczenia pomocy socjalnej oraz założenia pomocy społecznej ze szczególnym uwzględnieniem formy zabezpieczenia podstawowego, wprowadzone ustawą z 2005 r. Następnie pracownicy PCPR mieli możliwość zwiedzenia Domu Pomocy Społecznej we Friedrichshafen "Seniorenzentrum Gustav-Werner-Stift" przeznaczonego dla osób w podeszłym wieku. Placówka oferuje zarówno pobyt stały jak i świadczenia polegające na czasowej opiece dziennej, dowożenie posiłków podopiecznym w miejscu zamieszkania. Dysponuje 20 pokojami 1-osobowymi i 8 pokojami 2-osobowymi (każdy z łazienką). Obecnie w placówce przebywa 36 mieszkańców, którymi opiekuje się 28 pracowników (zatrudnionych w różnym wymiarze czasu pracy) oraz wolontariusze. Liczba osób oczekujący na miejsce w placówce to z reguły 4-5 osób. Patrice Strassner - dyplomowany pedagog socjalny przedstawiła temat poświęcony funkcjonującemu już 30 lat w Niemczech poradnictwu dla zadłużonych. W Powiecie Bodeńskim obejmuje ono około 600 spraw rocznie i dotyczy osób zadłużonych oraz zadłużonych ponad miarę, którym grozi konieczność wsparcia z pomocy społecznej lub już otrzymują takie świadczenia. Całość wykładów podsumował Dyrektor Pionu Socjalnego Starostwa Bodeńskiego Pan Andreas Köster. Harald Leber z Powiatowej Rady Seniorów przeprowadził rozmowy fachowe na temat sytuacji osób starszych w Niemczech, przybliżył zasady funkcjonowania organizacji seniorów w Badenii-Wirtenbergii, skład i cele działalności Powiatowej Rady Seniorów, która jest głównym przedstawicielem osób starszych w Powiecie Bodeńskim. Kolejno głos zabrała Pani Gizela Tabel, Kierownik sekcji w Wydziale do spraw Dzieci i Młodzieży omawiając świadczenia pomocy dla młodzieży: jej cele, zadania zgodnie z ustawą o pomocy dzieciom i młodzieży, czyli przede wszystkim wspieranie młodych ludzi w rozwoju indywidualnym i społecznym, wspieranie rodziców i opiekunów w wychowaniu, ochrona dzieci i młodzieży przed zagrożeniami, wspieranie i pomoc w wychowaniu w rodzinie i placówkach. Następnie cała delegacja udała się do Libenau, gdzie odbyło się zwiedzanie ośrodka dla osób niepełnosprawnych St.-Gallus-Hilfe Fundacji Liebenau połączone z rozmowami na temat pomocy integracyjnej dla niepełnosprawnych. Formy pomocy integracyjnej to przede wszystkim zamieszkiwanie, zarówno stacjonarne w placówce jak również pod opieką we własnym mieszkaniu lub też w "rodzinie zastępczej", praca i zatrudnienie (włącznie z kosztami ubezpieczenia społecznego), ale także przedszkola, szkoły, kształcenie zawodowe oraz środki pomocnicze.

  Rok 2011:

  1. W dniach 5-7 maja 2011 r. przebywała w powiecie częstochowskim z wizytą studyjną 7-osobowa delegacja pracowników służb społecznych powiatu bodeńskiego w składzie: z Wydziału ds. Pomocy Społecznej Kierownik Friedhelm Hensel oraz pracownicy-Birgit Haidlauf, Nicole Schmidt, z Wydziału ds. Dzieci i Młodzieży-Kierownik Werner Feiri oraz pracownicy- Gisela Tabel, Alexandra Schuba oraz Johanna Dudziński - Tann-osoba odpowiedzialna za partnerstwo i tłumacz. Pierwszego dnia wizyty członkowie delegacji mieli okazję zwiedzić Jurę Krakowsko- Częstochowską oraz zapoznać się z formami wsparcia skierowanymi do osób zaburzonych psychicznie odwiedzając Dom Pomocy Społecznej w Lelowie. Głównym celem wizyty, był udział w rozmowach fachowych pt. "Systemy pomocy społecznej w Polsce i w Niemczech cz. II", które odbyły się 6 maja w siedzibie Starostwa Powiatowego, podczas których wystąpienia wygłosili: " Katarzyna Buchajczuk- Dyrektor PCPR w Częstochowie "System Pomocy Społecznej w Polsce-zadania administracji rządowej i samorządowej", " Barbara Berska-Kierownik sekcji ds. osób niepełnosprawnych PCPR w Częstochowie "System pomocy dla osób niepełnosprawnych", " Dorota Gałdy- Kierownik sekcji ds. rodzin zastępczych PCPR w Częstochowie "Rodziny zastępcze najlepszą formą zapewnienia opieki dzieciom", " Marta Jabłońska- Kierownik sekcji ds. placówek i projektów EFS PCPR w Częstochowie "Realizacja projektu systemowego "Dobry start. Promowanie aktywnej integracji społecznej i zawodowej w powiecie częstochowskim" współfinansowanego ze środków UE", " Izabela Krzyształowicz- pracownik socjalny PCPR w Częstochowie "Pomoc pełnoletnim wychowankom rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych", " Barbara Mizera- Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłomnicach "Zadania gminy-zasiłki, praca socjalna", " Magdalena Badora- Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konopiskach "Wypłata świadczeń rodzinnych jako zadanie Ośrodka Pomocy Społecznej". W sympozjum uczestniczyli także m.in. Starosta Częstochowski Andrzej Kwapisz, członkowie Zarządu Powiatu Henryk Kasiura i Marzena Maniszewska, a także dyrektorzy domów pomocy społecznej i placówek opiekuńczo-wychowawczych. Następnie delegacja odwiedziła Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłomnicach, Dom Dziecka w Chorzenicach oraz Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą w Blachowni i Dom dla Dzieci "Sosenka". Wizyty w wyżej wymienionych placówkach były okazją do dyskusji i wymiany doświadczeń, dyrektorzy i pracownicy jednostek przyjmujących delegację odpowiadali na szereg pytań dotyczących funkcjonowania jednostek. Wizyta przedstawicieli pomocy społecznej z Powiatu Bodeńskiego jest kontynuacją współpracy między powiatem częstochowskim i powiatem bodeńskim i wymiany doświadczeń podjętych przez kadrę służb społecznych z obu partnerskich powiatów Wizyta przedstawicieli pomocy społecznej z powiatu bodeńskiego była współfinansowana przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej w kwocie 13 000 zł.

  Rok 2012:

  1. Wizyta studyjna w Powiecie Bodeńskim w dniach 17-20.06.2012 r. W dniach 17-20.06.2012 r. 6 osobowa delegacja pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie uczestniczyła w wizycie studyjnej w Powiecie Bodeńskim, w Niemczech. Transport zapewnił kierowca i bus z Domu Pomocy Społecznej w Turowie. Głównym celem wizyty było zapoznanie się z organizacją i funkcjonowaniem pieczy zastępczej w Powiecie Bodeńskim. Zajęcia odbywały się w formie rozmów fachowych i zwiedzania placówek. Podczas rozmów fachowych Naczelnik Wydziału Pomocy Społecznej Pan Friedhelm Hensel oraz Naczelnik Wydziału ds. Dzieci i Młodzieży Pan Werner Feiri wraz ze swoimi pracownikami zapoznali uczestników delegacji z: - nową strukturą organizacji Wydziału ds. Dzieci i Młodzieży, - rodzajami i formami wsparcia rodzin zastępczych, - sposobami rekrutacji i kwalifikowania kandydatów na rodziny zastępcze, - formami aktywizacji i wsparcia w rozwoju indywidualnym i społecznym pełnoletnich wychowanków, - formami wspierania rodziców i opiekunów w wychowaniu, - sposobami majątkowej ochrony dzieci. W trakcie pobytu uczestnicy wizyty zapoznali się z organizacją i funkcjonowaniem Domu Dziecka w Linzgau oraz Domu Międzypokoleniowego w Markdorfie. Obok uczestnictwa w rozmowach fachowych, wykładach i zwiedzania placówek wsparcia w Powiecie Bodeńskim, gospodarze zaoferowali delegacji atrakcje w postaci zwiedzania Muzeum Zeppelina i rejsu statkiem po Jeziorze Bodeńskim. Spotkania te były okazją do rozmów na temat funkcjonowania systemu pieczy zastępczej w Niemczech. Uczestnicy wyjazdu mieli możliwość spotkania z Wicestarostą Bodeńskim Panem Joachimem Kruschwitz. Naczelnicy Wydziału Polityki Społecznej i Wydziału do spraw Dzieci i Młodzieży chcieliby kontynuować wymianę doświadczeń i przyjechać do Powiatu Częstochowskiego ze swoimi pracownikami w 2013 roku.

  Rok 2013:

  1. W dniach 13-14 czerwca 2013 r. przebywała w Powiecie Częstochowskim z wizytą studyjną 6-osobowa delegacja z Powiatu Bodeńskiego w składzie: Andreas Köster- Dyrektor Pionu, pracownicy z Wydziału Pośrednictwa Pracy: Maria Gerard - Zastępca Naczelnika, Rolf Oberhanß -Detektyw Socjalny, Angela Abel - Koordynator projektu dla osób powyżej 50 r. życia "Perspektywa 50+", Jürgen Göbel - Grupa poniżej 25 roku życia z niepełnosprawnością oraz Johanna Dudziński-Tann- osoba odpowiedzialna za partnerstwo i tłumacz. Tematem przewodnim wizyty były rozmowy fachowe na temat: "System wsparcia osób bezrobotnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym". Pierwszego dnia wizyty członkowie delegacji mieli okazję zwiedzić Jurę Krakowsko- Częstochowską oraz zapoznać się z funkcjonowaniem Domu Pomocy Społecznej w Turowie. Uczestników delegacji w imieniu Pana Andrzeja Kwapisza-Starosty Częstochowskiego przywitał Pan Henryk Kasiura-Członek Zarządu Powiatu Częstochowskiego. Następnie Pan Marcin Huras-Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Turowie oprowadził członków delegacji po placówce oraz przedstawił formy wsparcia dla osób w podeszłym wieku. 14 czerwca 2013 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie Pan Piotr Krawczyk-Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie oraz pan Henryk Kasiura- Członek Zarządu Powiatu Częstochowskiego zapoznali uczestników z formami wsparcia osób bezrobotnych. Wystąpienie było okazją do dyskusji i wymiany doświadczeń. Kolejnym etapem wizyty były odwiedziny uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Koniecpolu, w trakcie których Pan Artur Sygit- Kierownik WTZ w Koniecpolu zapoznał członków delegacji z funkcjonowaniem placówki, natomiast Pani Danuta Klimczyk- Kierownik MGOPS w Koniecpolu omówiła organizację i zakresem działania nowootwartego Centrum Integracji Społecznej. Na zakończenie pobytu uczestnicy delegacji zapoznali się z funkcjonowaniem Domu dla Dzieci "Sosenka" wchodzącego w skład Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Blachowni. Wizyta przedstawicieli z Powiatu Bodeńskiego była kontynuacją współpracy między Powiatem Częstochowskim i Powiatem Bodeńskim oraz wymiany doświadczeń podjętych przez kadrę służb społecznych z obu partnerskich powiatów.

  Rok 2014:

  1. W dniach 16-20 lipca 2014 r. 7 przedstawicieli Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie uczestniczyło w wizycie studyjnej w zaprzyjaźnionym Powiecie Bodeńskim. Tematem przewodnim wizyty były rozmowy fachowe na temat: "System wsparcia dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym". Uczestnicy delegacji zostali oficjalnie powitani na spotkaniu u Starosty Bodeńskiego Pana Lothara Wölfle oraz uczestniczyli w spotkaniu pracowników Pionu Socjalnego Starostwa Bodeńskiego, wzięli udział w otwarciu nowego punktu informacyjnego oraz obsługi klienta w siedzibie Starostwa Powiatowego we Friedrichshafen. Pracownicy PCPR w Częstochowie mieli możliwość zapoznania się z funkcjonowaniem Centrum Psychiatrycznego GPZ Friedrichshafen, prowadzonego w formie dziennego ośrodka wsparcia. W Centrum oferowane są podstawowe usługi w zakresie wsparcia dziennego, zatrudnienia i pracy, a także opieki ambulatoryjnej dla osób chorych psychicznie i niepełnosprawnych pod jednym dachem oraz warsztaty dla osób niepełnosprawnych umysłowo. Rozmowy fachowe prowadzone były w Starostwie Powiatowym z udziałem Pana Andreasa Köstera- Dyrektora Pionu Socjalnego Starostwa Powiatowego, Pana Reinharda Friedel- Naczelnika Wydziału Pośrednictwa Pracy, Marii Gerard- Zastępcy Naczelnika Wydziału Pośrednictwa Pracy oraz Pana Rolfa Oberhanß- Detektywa socjalnego z Wydziału Pośrednictwa Pracy. Pan Köster omówił strukturę organizacyjną Starostwa Powiatowego i Pionu Socjalnego oraz założenia i podstawy prawne udzielania różnorodnych form wsparcia osobom potrzebującym. Pan Reinhard Friedel z Wydziału Pośrednictwa Pracy przedstawił strukturę organizacyjną podległego mu wydziału, zasady udzielania oraz formy świadczeń dla osób długotrwale bezrobotnych, programy wsparcia oraz aktywizacji. Uczestnicy wyjazdu odwiedzili i zapoznali się z funkcjonowaniem Centrum dla Azylantów we Friedrichshafen, które jest miejscem tymczasowego zamieszkania dla ok. 40-50 osób posiadających status azylanta. W ośrodku w odrębnych wieloosobowych pokojach zamieszkują przede wszystkim rodziny z krajów, które dotknięte są konfliktami zbrojnymi np. Syria, Afganistan, Serbia, Irak, Iran, kraje afrykańskie. Pracownik socjalny zatrudniony w Centrum przedstawił m.in. aktualne problemy dotyczące konieczności zapewnienia opieki wyżej wymienionym osobom tj. mieszkanie, zatrudnienie, adaptacja itp. oraz zasady udzielania wsparcia imigrantom o statusie azylanta. W trakcie wizyty pracownicy z PCPR w Częstochowie mieli możliwość wymiany doświadczeń z pracownikami pomocy społecznej z Powiatu Bodeńskiego.

  Wymienione powyżej przykłady współpracy powiatu częstochowskiego i powiatu bodeńskiego w dziedzinie pomocy społecznej są rzeczywistym i niezaprzeczalnych dowodem pokonywania barier gospodarczych, językowych i kulturowych we wspólnej już Unii Europejskiej. Zaznaczyć należy jednak, że budowanie Wspólnej Europy i nawiązanie tak ścisłej i żywej współpracy zawdzięczamy naszym przyjaciołom, a przede wszystkim życzliwemu wsparciu Pana Siegfried Tann - Starosty Powiatu Bodeńskiego i niesamowitemu zaangażowaniu Pana Roland Leppert - Kierownika Wydziału Pomocy Społecznej i nieocenionej pomocy Pani Johanny Dudziński.


  Polska wersja

  Deutsch version
  AUTOR STRONY 2008© MARCIN SZYCH