- Mapa dojazdu
- Mapa serwisu
- Mapa powiatu Częstochowskiego
- Jednostki pomocy społecznej
- Organizacje pozarządowe
- Czym jest pomoc społeczna
- Struktura
- Cele
- Zadania
- Pracownik socjalny
- Ośrodki pomocy społecznej
- Akty prawne
- Strategia
- Programy
- Struktura jednostki
- Zadania PCPR
- Współpraca międzynarodowa
- Sprawozdanie z działalności
- Ocena Zasobów Pomocy Społecznej
- Kontakt
- Formy wsparcia rodzin zastępczych
- Kto potrzebuje opieki
- Kto może zostać rodziną zastępczą
- Zostań rodziną zastępczą!
- Odpłatność za pobyt dzieci w pieczy zastępczej
- Świadczenia - RODZINY ZASTĘPCZE
- Świadczenia - WYCHOWANKOWIE
- Dokumenty do pobrania
- Kontakt
- Informacje ogólne
- Orzeczenie o niepełnosprawności
- Dofinansowanie ze środków PFRON
- PFRON
- Warsztaty terapii zajęciowej
- Wyrównywanie różnic między regionami
- Powiatowa Społeczna Rada
- Wnioski do pobrania
- Informacje ogólne
- Kontakt
- Godziny dyżurów

PCPR Częstochowa
ul. Jana III Sobieskiego 9
42-200 Częstochowa
tel. 034 322 92 06
fax 034 322 92 07
sekretariat@pcprczwa.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zwiększ rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki

Przemocy mówimy "Nie".

Przybliżenie kwestii związanych z tematyką przemocy w rodzinie, przeciwdziałania temu zjawisku jak i możliwości wsparcia osób nim dotkniętych były tematem zorganizowanej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie w dniu 27 marca 2018 r. konferencji pt. Przemocy mówimy "Nie".
W konferencji wzięło udział ponad 70 osób wśród nich przedstawiciele: Zarządu Powiatu Częstochowskiego, gmin powiatu częstochowskiego, policji, Prokuratury Okręgowej oraz Prokuratury Rejonowej w Częstochowie, kuratorskiej służby sądowej Sądów Rejonowych z Częstochowy oraz Myszkowa, kierownicy i pracownicy ośrodków pomocy społecznej, dyrektorzy szkół, dyrektorzy i pracownicy jednostek pomocy społecznej powiatu częstochowskiego tj. placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz domów pomocy społecznej, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz innych współpracujących jednostek.
W imieniu Zarządu Powiatu Częstochowskiego gości przywitał Pan Krzysztof Smela- Starosta Częstochowski. Konferencję rozpoczęła Pani Katarzyna Buchajczuk- Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie.
Wśród prelegentów znaleźli się przedstawiciele jednostek zaangażowanych w przeciwdziałanie zjawisku przemocy. Pani Urszula Podsiad-Jeziorska Dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Częstochowie omówiła kwestię zapobiegania przemocy wobec dzieci i młodzieży, Pani Ewa Gryń oraz Pani Joanna Jackiewicz z Wydziału Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach- rolę zespołów Interdyscyplinarnych i grup roboczych w systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w gminach województwa śląskiego oraz procedurę "Niebieska Karta", Pan Grzegorz Kozera Kurator Okręgowy Sądu Okręgowego w Częstochowie przybliżył zadania realizowane przez kuratorską służbę sądową Okręgu częstochowskiego w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, Pani Magdalena Badora Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konopiskach pomoc dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych i dotkniętych przemocą w rodzinie na przykładzie projektów socjalnych realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Konopiskach.
Spotkanie w tak szerokim gronie dało możliwość wymiany doświadczeń, omówienia podstaw prawnych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, kwestii interwencji w sytuacjach związanych z przemocą, kompetencji i zadań poszczególnych instytucji w ramach procedury Niebieskiej Karty, form pomocy i wsparcia dla osób doznających przemocy.

Przemocy mówimy Przemocy mówimy Przemocy mówimy Przemocy mówimy

POWRÓT

AUTOR STRONY 2008© MARCIN SZYCH