- Mapa dojazdu
- Mapa serwisu
- Mapa powiatu Częstochowskiego
- Jednostki pomocy społecznej
- Organizacje pozarządowe
- Czym jest pomoc społeczna
- Struktura
- Cele
- Zadania
- Pracownik socjalny
- Ośrodki pomocy społecznej
- Akty prawne
- Strategia
- Programy
- Struktura jednostki
- Zadania PCPR
- Współpraca międzynarodowa
- Sprawozdanie z działalności
- Ocena Zasobów Pomocy Społecznej
- Kontakt
- Formy wsparcia rodzin zastępczych
- Kto potrzebuje opieki
- Kto może zostać rodziną zastępczą
- Zostań rodziną zastępczą!
- Odpłatność za pobyt dzieci w pieczy zastępczej
- Świadczenia - RODZINY ZASTĘPCZE
- Świadczenia - WYCHOWANKOWIE
- Dokumenty do pobrania
- Kontakt
- Informacje ogólne
- Orzeczenie o niepełnosprawności
- Dofinansowanie ze środków PFRON
- PFRON
- Warsztaty terapii zajęciowej
- Wyrównywanie różnic między regionami
- Powiatowa Społeczna Rada
- Wnioski do pobrania
- Informacje ogólne
- Kontakt
- Godziny dyżurów

PCPR Częstochowa
ul. Jana III Sobieskiego 9
42-200 Częstochowa
tel. 034 322 92 06
fax 034 322 92 07
sekretariat@pcprczwa.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zwiększ rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki

Obchody uroczystości Dnia Pracownika Socjalnego w Domu Pomocy Społecznej w Turowie w dniu 20 listopada 2015 r.

15 marca 2016 r. w budynku Starostwa Powiatowego w Częstochowie przy ul. Sobieskiego 9 odbyło się III posiedzenie IV kadencji Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych z udziałem Pana Henryka Kasiury - Wicestarosty Powiatu Częstochowskiego, Pani Małgorzaty Krasoń - Pełnomocnika Starosty ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Pani Katarzyny Buchajczuk - Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie, Pani Barbary Berskiej - Kierownika sekcji ds. osób niepełnosprawnych i Pani Ewy Gajowczyk - Siedleckiej Podinspektora sekcji ds. osób niepełnosprawnych oraz członkami Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych:

1. Pani Barbary Bladziak - Przewodniczącego Rady,
2. Pana Waldemara Trószyńskiego - Wiceprzewodniczącego Rady,
3. Pani Iwony Kremblewskiej - Sekretarza Rady,
4. Pani Haliny Bugaj - Członka Rady,
5. Pani Mieczysławy Michalik - Członka Rady.


Posiedzenie otworzyła i przywitała zebranych Przewodnicząca Rady, Pani Barbara Bladziak. Zapoznała z proponowanym porządkiem posiedzenia, który przedstawiał się następująco:

1. Sprawozdanie z działalności Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych za rok 2015.
2. Konsultacje w sprawie warunków dofinansowania rodzajów zadań powiatu finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2016 roku.
3. Przyjęcie uchwały nr 1/2016 Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych z dnia 15 marca 2016 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań w 2016 roku.
4. Przyjęcie uchwały nr 2/2016 Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych z dnia 15 marca 2016 roku w sprawie dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych w 2016 roku.
5. Przyjęcie uchwały nr 3/2016 Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych z dnia 15 marca 2016 roku w sprawie udzielania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacjo Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi Częstochowskiemu na realizację zadań w 2016 roku.
6. Informacja w sprawie przystąpienia powiatu częstochowskiego w 2016 roku do realizacji programu ,,Aktywny Samorząd''.
7. Informacja w sprawie wyrażenia opinii na potrzeby ,,Programu wyrównywania różnic miedzy regionami III'' dotyczącej wniosku Katolickiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych w Starym Koniecpolu na zakup samochodu osobowego typu ,,mikrobus'' do przewozu osób niepełnosprawnych dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Starym Koniecpolu.
8. Sprawy bieżące.

Główną tematyką posiedzenia było wypracowanie podziału środków finansowych z przeznaczeniem na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej, na które przeznacza się środki finansowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Rada po przeanalizowaniu propozycji podziału środków, jednogłośnie zaakceptowała podział środków w kwocie 1 472 578 zł. z przeznaczeniem na zadania:

1. Rehabilitacja społeczna - 1 397.578 zł
- Dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych osób niepełnosprawnych 270.000 zł
- Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym 480.000 zł
- Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych 152.698 zł
- Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych 15.000 zł
- Dofinansowanie kosztów działania warsztatu terapii zajęciowej 479.880 zł

2. Rehabilitacja zawodowa - 75.000 zł

W trakcie spotkania omawiane były trudności wynikające z realizacji zadań PFRON, w związku z ograniczonymi środkami finansowymi przeznaczonymi na ten cel. Powiatowa Rada jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała: sprawozdanie z działalności Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych za rok 2015 i przyjęła 3 uchwały w sprawie realizacji zadań powiatu finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Szczegółowo omówiono realizację zadań w ramach pilotażowego programu "Aktywny Samorząd" i ,,Programu wyrównywania różnic miedzy regionami III''.

III Posiedzenie IV kadencji Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych III Posiedzenie IV kadencji Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych III Posiedzenie IV kadencji Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych III Posiedzenie IV kadencji Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych

POWRÓT

AUTOR STRONY 2008© MARCIN SZYCH